Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Lupa nad mapą Europy w tle zamglone zdjęcie z pasażerów w terminalu lotniska

NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

16 stycznia 2018 08:00

Konsulaty zapewniły sprawne i niezwłoczne udzielanie pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Podejmowały skuteczne działania w zakresie ochrony ich praw i interesów oraz umożliwiły dostęp do informacji dotyczącej pomocy w sytuacjach niespodziewanych i nadzwyczajnych. W MSZ nie zapewniono warunków pozwalających na skuteczną windykację należności z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez konsulów obywatelom polskim na powrót do kraju, co spowodowało, że pod koniec 2016 r. kwota należności wynosiła niemal 9 mln zł. Decyzje dotyczące umarzania i udzielania ulg w spłacie należności były obarczone wadami prawnymi. W ocenie NIK nadzór Ministra Spraw Zagranicznych w tym zakresie był nieskuteczny. Izba podkreśla, że skala stwierdzonych nieprawidłowości wynikała nie tylko z niewłaściwych działań prowadzonych w okresie objętym kontrolą NIK, ale była także skutkiem zaniedbań do których doszło w latach wcześniejszych.

więcej: NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia 2018 09:00

Prezes NIK wziął czynny udział w 26. finale WOŚP. Szef Najwyższej Izby Kontroli kwestował na ulicach Łodzi, a po południu poprowadził jedną z licytacji w Rotundzie Manufaktury. W tym dniu również wielu innych pracowników NIK dołączyło do Największej Orkiestry Świata i zbierało pieniądze na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. Powodzeniem cieszyły się też internetowe aukcje przedmiotów wystawionych przez prezesa NIK dla WOŚP.

więcej: NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

11 stycznia 2018 07:30

System, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji. W skontrolowanych przez NIK ośrodkach występowały bariery ograniczające efektywne eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego nieletnich. Przede wszystkim brakuje placówek wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych dysfunkcji wychowanków, np. uzależnień, czy agresji. Nieletni potrzebujący różnego rodzaju terapii trafiają do tych samych ośrodków. Ponadto niewystarczająca jest w nich opieka psychologiczno-pedagogiczna. Problemem jest także brak uprawnień pracowników ośrodków do przeprowadzania kontroli rzeczy osobistych wychowanków, czy wstępnych testów na obecność w organizmie nieletniego alkoholu lub innych środków odurzających, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno wychowankom, jak pracownikom ośrodków. Zidentyfikowane przez NIK przeszkody utrudniają powrót nieletnich do zgodnego z prawem funkcjonowania w społeczeństwie.

więcej: NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052