Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Ilustracja: Trzy drzewa w kształcie ludzkiej głowy z coraz mniejszą ilością liści w kolorze do zielonego do czerwonego

Alzheimer - choroba całych rodzin [panel ekspertów] Zawiera wideo

20 września 2017 12:10

Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie symptomów choroby oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec osób chorych – w przeddzień Światowego Dnia Chorych na Alzheimera NIK przedstawia konkluzje z wiosennego panelu ekspertów. Goście NIK podkreślali m.in., że działania nie mogą ograniczać się jedynie do wsparcia chorych, bo Alzheimer to choroba całych rodzin. I to właśnie rodziny chorych na Alzheimera ponoszą społeczne, ekonomiczne i psychiczne koszty opieki.

więcej treści z artykułu: Alzheimer - choroba całych rodzin [panel ekspertów]

Ilustracja: Jabłko połączone w połowie z hamburgerem

NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

19 września 2017 07:00

W skontrolowanych szkołach, w roku szkolnym 2015/2016, odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała - z nadwagą i otyłością oraz z niedowagą - wyniósł aż 22 proc., czyli dotyczył co piątego dziecka. W ciągu czterech lat (od 2012 do 2016 roku) wzrósł on o ponad pięć punktów procentowych. Chociaż w szkołach prowadzone były ogólnopolskie programy promujące zdrowe żywienie i działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród uczniów, nie zatrzymały one tej niebezpiecznej tendencji. Skuteczność programów osłabiała m.in. dostępność niezdrowych produktów w części sklepików szkolnych, czy też podawanie uczniom w szkole obiadów niejednokrotnie przekraczających normy żywienia dla dzieci i młodzieży (ze zbyt wysoką zawartością białka, tłuszczów, węglowodanów oraz nadmierną ilością sodu).

więcej treści z artykułu: NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

Prezes NIK na konferencji „Audyt samorządów – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian”

Prezes NIK o wyzwaniach stojących przed samorządami

18 września 2017 14:32

- Sprawne poruszanie się po przepisach regulujących rozwój samorządów terytorialnych pozostaje ogromnym wyzwaniem – uważa prezes Krzysztof Kwiatkowski. Szef NIK na zaproszenie Unii Metropolii Polskich oraz Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi wziął w udział w konferencji „Audyt samorządów – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian”.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wyzwaniach stojących przed samorządami

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wiecniec pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie

17 września - pamiętamy

18 września 2017 09:30

W 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na skwerze Matki Sybiraczki w Warszawie, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski złożył wieniec w imieniu kierownictwa i pracowników Izby. Podczas II wojny światowej, na nieludzkiej ziemi zginęło liczne grono kontrolerów NIK. Śmierć wielu z nich znaczona jest bezimiennymi krzyżami.

więcej treści z artykułu: 17 września - pamiętamy

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z delegacją z Ukrainy

Bezpieczniej na drogach – współpraca Polski i Ukrainy

17 września 2017 08:00

W Radzie Najwyższej Ukrainy trwają prace nad rozwiązaniami ustawowymi, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, a w szczególności radykalne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Parlamentarzyści i urzędnicy tego kraju szukają propozycji rozwiązań problemu m.in. wśród wniosków i rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Bezpieczniej na drogach – współpraca Polski i Ukrainy

Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej

NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

15 września 2017 08:00

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia obecne działania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków, w tym aktualnie sprawowany nadzór konserwatorski. Pozytywnie oceniono także wykonanie przez Konserwatora wniosków pokontrolnych z 2015 roku. Zalecenia, których wykonanie sprawdziła NIK, sformułowane po ówczesnej kontroli skargowej dotyczyły m.in. niewłaściwej ochrony obiektów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

Napis: świetlice szkolne, w tle zdjęcie świetlicy szkolnej

NIK o funkcjonowaniu świetlic szkolnych

13 września 2017 07:15

W świetlicach większości skontrolowanych szkół właściwie opiekowano się dziećmi. Zatrudniano wykwalifikowaną kadrę i na potrzeby świetlic wykorzystywano odrębne pomieszczenia, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zróżnicowanych zajęć. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia, bo pomimo zmiany przepisów nadal w większości szkół powtarza się co roku te same plany i ćwiczenia, rzadko sprawdza się rzeczywiste, indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, a jeszcze rzadziej dostosowuje do tych potrzeb zajęcia.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu świetlic szkolnych

Szefowie najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupa V4+2) oraz Białorusi i Mołdawii powyżej napis V4+2 i mapa krajów należących do grupy

Grupa Wyszehradzka – wspólne działanie

12 września 2017 08:00

Szefowie najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupa V4+2), a także w roli obserwatorów NOK Białorusi i Mołdawii, spotkali się na Słowacji, aby wspólnie omówić tematy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania swoich urzędów. Współdziałanie Grupy Wyszehradzkiej doprowadziło m.in. do jednomyślnego wyboru dwóch wiceprzewodniczących EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli): Krzysztofa Kwiatkowskiego z Polski oraz Miloslava Kala z Czech, podczas ostatniego Kongresu tej organizacji w maju br.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka – wspólne działanie

Ilustracja: Cień młodej osoby na tle klawiatury komputera

NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

10 września 2017 08:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, szkoły oraz Policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. MEN nie koordynowało działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów, nie opracowało też wytycznych dotyczących cyberprzemocy m.in. dla szkół. W efekcie każda spośród kontrolowanych szkół opracowywała odpowiednie zasady postępowania osobno, we własnym zakresie. Policja z kolei przeprowadzała działania profilaktyczne w szkołach, o ile dyrektorzy zgłosili takie zapotrzebowanie. Nie dziwi więc fakt, że większość zdarzeń dotyczących cyberprzemocy nie jest ujawniana, choć uczniowie i nauczyciele przyznają w ankietach, że cyberprzemoc dotyczy ponad 1/3 uczniów. NIK pozytywnie ocenia natomiast działania szkół w reakcji na zgłaszane akty cyberprzemocy.

więcej treści z artykułu: NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

Napisy: XXVII Forum Ekonomiczne i Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli?, pomiędzy napisami zdjęcie z panelu z udziałem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskie

NIK partnerem instytucjonalnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy

07 września 2017 12:20

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy NIK po raz pierwszy była partnerem instytucjonalnym i zarazem współgospodarzem panelu: Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli? - z udziałem przedstawicieli najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej i Rosji. Odpowiedzialne kadry instytucji publicznych nie powinny bać się kontroli NIK, bo może ona kontrolowanym przynieść istotne korzyści: przede wszystkim pokazać, jak lepiej działać, m.in. dzięki naszym zaleceniom – przekonywał prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas panelu.

więcej treści z artykułu: NIK partnerem instytucjonalnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052