Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

22 stycznia 2018 07:00

W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z ich rówieśnikami w szkołach i przedszkolach najbliższych ich miejscu zamieszkania. Wyniki kontroli NIK wskazują jednak, że aż w połowie ogólnodostępnych placówek oświatowych, kształcących uczniów z niepełnosprawnościami, nie zapewniono odpowiednich warunków by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów i realizowało przysługujące uprawnienia. W połowie skontrolowanych szkół i przedszkoli nie zachowano należytej staranności w planowaniu i realizacji wsparcia, w części placówek brakowało także doświadczenia i wiedzy dotyczącej organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz zapewnienia finansowania tych działań.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

ETO kontroluje i chwali Polskę

ETO kontroluje i chwali Polskę

19 stycznia 2018 12:03

350 dni – tyle średnio spędzają na kontrolach w naszym kraju audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska jest jednym z czterech państw Wspólnoty najczęściej odwiedzanych przez unijnych kontrolerów. Pozostaje też liderem prawidłowego wydatkowania środków UE. Podczas konferencji w NIK polski członek ETO Janusz Wojciechowski podsumował zeszłoroczne raporty Trybunału.

więcej treści z artykułu: ETO kontroluje i chwali Polskę

NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie Zawiera galerię zdjęć

18 stycznia 2018 08:30

Ambasador Republiki Azerbejdżanu Hasan Hasanov Aziz oglu spotkał się z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, by omówić szczegóły współpracy bliźniaczej między Najwyższą Izbą Kontroli a Izbą Obrachunkową Azerbejdżanu. Projekt ten ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego azerskiego najwyższego organu kontroli. NIK podjęła się tego zadania na zlecenie Komisji Europejskiej.

więcej treści z artykułu: NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

Lupa nad mapą Europy w tle zamglone zdjęcie z pasażerów w terminalu lotniska

NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

16 stycznia 2018 08:00

Konsulaty zapewniły sprawne i niezwłoczne udzielanie pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Podejmowały skuteczne działania w zakresie ochrony ich praw i interesów oraz umożliwiły dostęp do informacji dotyczącej pomocy w sytuacjach niespodziewanych i nadzwyczajnych. W MSZ nie zapewniono warunków pozwalających na skuteczną windykację należności z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez konsulów obywatelom polskim na powrót do kraju, co spowodowało, że pod koniec 2016 r. kwota należności wynosiła niemal 9 mln zł. Decyzje dotyczące umarzania i udzielania ulg w spłacie należności były obarczone wadami prawnymi. W ocenie NIK nadzór Ministra Spraw Zagranicznych w tym zakresie był nieskuteczny. Izba podkreśla, że skala stwierdzonych nieprawidłowości wynikała nie tylko z niewłaściwych działań prowadzonych w okresie objętym kontrolą NIK, ale była także skutkiem zaniedbań do których doszło w latach wcześniejszych.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

Ilustracja: Miaturka człowieka siedząca w miejscu po pustym kawałku puzzli

NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

15 stycznia 2018 10:30

System, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji. W skontrolowanych przez NIK ośrodkach występowały bariery ograniczające efektywne eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego nieletnich. Przede wszystkim brakuje placówek wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych dysfunkcji wychowanków, np. uzależnień, czy agresji. Nieletni potrzebujący różnego rodzaju terapii trafiają do tych samych ośrodków. Ponadto niewystarczająca jest w nich opieka psychologiczno-pedagogiczna. Problemem jest także brak uprawnień pracowników ośrodków do przeprowadzania kontroli rzeczy osobistych wychowanków, czy wstępnych testów na obecność w organizmie nieletniego alkoholu lub innych środków odurzających, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno wychowankom, jak pracownikom ośrodków. Zidentyfikowane przez NIK przeszkody utrudniają powrót nieletnich do zgodnego z prawem funkcjonowania w społeczeństwie.

więcej treści z artykułu: NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z wolontariuszami WOŚP

NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia 2018 09:00

Prezes NIK wziął czynny udział w 26. finale WOŚP. Szef Najwyższej Izby Kontroli kwestował na ulicach Łodzi, a po południu poprowadził jedną z licytacji w Rotundzie Manufaktury. W tym dniu również wielu innych pracowników NIK dołączyło do Największej Orkiestry Świata i zbierało pieniądze na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. Powodzeniem cieszyły się też internetowe aukcje przedmiotów wystawionych przez prezesa NIK dla WOŚP.

więcej treści z artykułu: NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ilustracja: kształt polski w tle banknoty euro, Logo Sejmu i zdjęcie z komisji sejmowej

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - synteza raportu NIK

10 stycznia 2018 15:50

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej prezes NIK przedstawił wyniki kontroli na temat zarządzania wykorzystaniem środków UE na lata 2014 - 2020 w ramach Polityki Spójności. Dla Polski polityka spójności jest niezwykle ważna, gdyż otrzymujemy największe środki z tego działu budżetu UE. Na lata 2014-2020 mamy do wydania ok. 80 mld euro, które pozwolą sfinansować drogi, szkoły, transport publiczny, modernizację kolei i wiele innych inwestycji podnoszących standard życia w naszym kraju.

więcej treści z artykułu: Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - synteza raportu NIK

Flaga ONZ

NIK sprawdzi realizację celów ONZ Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

10 stycznia 2018 09:30

25 września 2015 roku 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030, zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja nowych celów jest zadaniem rządów krajowych, ale najwyższe organy kontroli również mają tu istotną rolę do odegrania. W połowie stycznia NIK rozpoczyna kontrolę dotyczącą przygotowania naszego państwa do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi realizację celów ONZ

Odra płynąca wśród łąk

NIK o działaniach na rzecz poprawy jakości wód w rzekach

09 stycznia 2018 07:00

Inspekcja Ochrony Środowiska w sposób niewystarczający oceniała jakość wód w rzekach, a jej działania na rzecz poprawy ich stanu nie były w pełni skuteczne. NIK negatywnie ocenia sposób programowania monitoringu rzek przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, które ograniczają liczbę planowanych badań dostosowując je do wysokości posiadanych środków, a nie rzeczywistych potrzeb. NIK zauważa też pozytywną zmianę, bowiem od stycznia 2018 r. Wojewódzkie Inspekcje będą mogły oceniać spełnianie warunków odprowadzania ścieków z oczyszczalni do wód i ziemi na podstawie własnych pomiarów. Do tej pory, przez kilkanaście lat nie było to możliwe: oceny dokonywano w oparciu o dane przekazywane przez same oczyszczalnie, co prowadziło do braku realnego nadzoru państwa nad oddziaływaniem oczyszczalni na środowisko.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach na rzecz poprawy jakości wód w rzekach

Prezes NIK prowadzi wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

NIK dla seniorów

05 stycznia 2018 13:15

Prezes Krzysztof Kwiatkowski spotkał się ze słuchaczami Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szef Izby przedstawił im wyłaniający się z kontroli NIK obraz działań państwa na rzecz osób starszych w obszarze dostępu do rynku pracy, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Podczas wykładu zaprezentował także najważniejsze ustalenia z raportu o suplementach diety.

więcej treści z artykułu: NIK dla seniorów

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052