Antykorupcyjna konferencja

Już po raz czwarty Centralne Biuro Antykorupcyjne zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji. We współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zorganizowano IV Międzynarodową Konferencję Antykorupcyjną. Obrady miały miejsce w gmachu Sejmu RP.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „Rola urzędników administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych”. Zaproszeni goście podczas roboczych paneli debatowali m.in. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przeciwdziałaniu korupcji. Przedstawiciele Niemieckiego Federalnego Urzędu Kartelowego (Bundeskartellamt), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzielili się z pozostałymi uczestnikami obrad uwagami na temat walki ze zmowami przetargowymi. Dyskutowano m.in. o formach niedozwolonych porozumień i  trudnościach z ich wykrywaniem.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski poinformował uczestników konferencji o zakończeniu prac nad projektem planu kontroli Izby na rok 2014. Po raz pierwszy plan ten zbudowano w oparciu o analizę najpoważniejszych ryzyk systemowych w państwie. Przyszłoroczne kontrole w dużej mierze dotyczyć będą funduszy unijnych, inwestycji drogowych, kolejowych, informatycznych i zbrojeniowych. Najwyższa Izba kontroli począwszy od 1999 r. problematykę korupcyjną traktuje priorytetowo. W czasie ostatniej, listopadowej odprawy z kadrą kierowniczą Izby Prezes Kwiatkowski zwrócił uwagę na konieczność identyfikowania ryzyka korupcji wręcz w każdej kontroli dotyczącej wydatkowania środków publicznych.

NIK od lat promuje praktyki antykorupcyjne. Do kanonu proponowanych przez Izbę przedsięwzięć należą: jawność postępowania w zamówieniach publicznych, ograniczenie dowolności postępowania funkcjonariuszy publicznych, zasada „wielu oczu” w rozstrzyganiu spraw, rotacyjność na stanowiskach decyzyjnych, eliminowanie konfliktu interesów oraz wzmacnianie kontroli wewnętrznej w instytucjach publicznych.

Aktywna działalność Izby w obszarze walki z korupcją w połączeniu z przejrzystością funkcjonowania i niezależnością prowadzenia kontroli zostały docenione przez Transparency International. W zeszłorocznym raporcie Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce NIK przyznano 88 punktów na 100 możliwych. Była to najwyższa ocena spośród tych, jakie uzyskały polskie instytucje państwowe.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 grudnia 2013 12:41
Data publikacji:
09 grudnia 2013 12:41
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 grudnia 2013 13:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Antykorupcyjna konferencja

Przeczytaj treść ponownie