Audytorzy o promowaniu standardów kontroli wewnętrznej

Podkomisja powstała ponad 30 lat temu. Jednym z najważniejszych dokumentów, jakie zredagowała, były INTOSAI GOV seria 9100 – „Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym”, przyjęte w 2004 r. Spełniały one jeden z naczelnych postulatów, jakie Podkomisja postawiła przed sobą – promowania idei dobrego zarządzania (good governance).

Zgodnie z tym postulatem w „Wytycznych” wskazywano m.in. „Najwyższy organ kontroli jest także istotnie zainteresowany, aby […] zapewnić utworzenie silnych komórek audytu wewnętrznego. Komórki audytu stanowią istotny element kontroli wewnętrznej i są funkcjonującym w sposób ciągły narzędziem poprawy działań jednostki. Jednak w niektórych krajach komórkom audytu wewnętrznego może brakować niezależności, mogą też być słabe lub faktycznie nie istnieć. W takich przypadkach NOK powinien – tam, gdzie to możliwe – oferować pomoc oraz doradztwo na rzecz ustanowienia i rozwoju takiego potencjału, a także zapewniać niezależność działaniom audytora wewnętrznego”.

Spotkania podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej w NIK w Warszawie

Warto zaznaczyć, że idea good governance spotyka się z żywym zainteresowaniem ze strony jednostek kontrolowanych (w Polsce m.in. Ministerstwa Finansów), służy bowiem nieustannemu poprawianiu praktyki zarządzania sektorem publicznym.

System standardów i wytycznych INTOSAI, Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (NIK jest jej członkiem od 1959 roku), jest obecnie przebudowywany. Jednym z kierunków tej przebudowy miałoby być zastrzeżenie, by podstawowe dokumenty normatywne adresowane były jedynie do audytorów i najwyższych organów kontroli, z pominięciem jednostek kontrolowanych. Oznaczałoby to, że „Wytyczne” i im podobne dokumenty znajdą się poza zasadniczym korpusem tzw. Ram Dokumentów Zawodowych, a ich ranga ulegnie obniżeniu.

Zdjęcie pamiątkowe ze spotkania podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 września 2018 15:52
Data publikacji:
29 września 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 września 2018 15:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo INTOSAI i zdjęcie ze spotkania podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej

Przeczytaj treść ponownie