Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Ilustracja: Postać w bluzie z kapturem siedzi na przeciwko trzech torebek z kolowymi substancjami, dookoła unosi się kolorowy dym

NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

03 czerwca 2017 10:00

Pomimo działań podejmowanych przez organy państwa skala zjawiska dostępności dopalaczy w Polsce oraz zatruć tymi środkami wykazywała generalnie tendencję wzrostową. Akcje podjęte po fali zatruć w 2010 r., w wyniku których zamykano sklepy i wycofywano z obrotu te szkodliwe produkty, mimo czasowej poprawy sytuacji, nie doprowadziły do trwałego ograniczenia dostępności dopalaczy.

więcej treści z artykułu: NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

Logo Urzędu Dozoru Technicznego, w tle przyciski windy i schody ruchome

NIK o Urzędzie Dozoru Technicznego

06 lutego 2017 11:30

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu Dozoru Technicznego w latach 2013-2015. W szczególności NIK pozytywnie ocenia prawidłowe i zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami wykonywanie zadań przez Urząd Dozoru Technicznego.

więcej treści z artykułu: NIK o Urzędzie Dozoru Technicznego

Widok z lotu ptaka Odry przepływającej przez Wrocław

NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

02 grudnia 2016 07:00

Pomimo postępów w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry całe przedsięwzięcie hamowane jest przez opóźnioną budowę Zbiornika Racibórz. Do czasu zakończenia tej inwestycji oczekiwane zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Odry od Raciborza do Wrocławia nie zostanie osiągnięte. Tymczasem po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą Zbiornika Racibórz termin zakończenia tego kluczowego dla Projektu zadania coraz bardziej się oddala. Z powodu opóźnień Projekt staje się coraz droższy, a budżet państwa musi pokrywać rosnące koszty.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

Tablica z napisem IZBA DZIECKA w tle zdjęcia z policyjnych izb dziecka

NIK o policyjnych izbach dziecka Zawiera galerię zdjęć

20 października 2016 16:00

Prawa nieletnich przebywających w policyjnych izbach dziecka nie zawsze były przestrzegane. NIK zwraca uwagę na przypadki ograniczania im kontaktu z rodzicami i obrońcą. Często w izbach dziecka naruszane były także prawa do swobody i tajemnicy komunikowania się oraz do intymności. W wielu placówkach nieletni nie mogli swobodnie zgłaszać próśb, skarg i wniosków. Nieprawidłowości te są spowodowane m.in. brakiem spójnych przepisów prawa oraz wystarczająco szczegółowych zasad określających funkcjonowanie policyjnych izb dziecka. Zastrzeżenia NIK dotyczą także warunków lokalowych. Niemal połowa skontrolowanych placówek nie spełnia wymagań dla tego rodzaju obiektów.

więcej treści z artykułu: NIK o policyjnych izbach dziecka

Napis INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA w tle wieża telekomunikacyjna, rafineria i most

NIK o bezpieczeństwie obiektów infrastruktury krytycznej

19 października 2016 09:26

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w latach 2015 i 2016 kontrolę, która miała na celu sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej (IK) istotnych dla funkcjonowania państwa. Kontrolę przeprowadzono w wybranych podmiotach (operatorzy infrastruktury krytycznej) odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej: w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, u trzech wojewodów, oraz w 15 samorządach szczebla powiatowego i gminnego.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie obiektów infrastruktury krytycznej

NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

30 sierpnia 2016 09:00

Poprawa stanu technicznego obiektów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Żuławach zwiększyła zabezpieczenie tego obszaru przed powodzią. NIK dobrze ocenia przede wszystkim wykonanie pierwszego etapu Programu Żuławskiego, którego realizację zaplanowano do 2030 roku. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej nie oznacza całkowitego wyeliminowania ryzyka powodziowego. Konieczne jest podejmowanie stałych wysiłków pozwalających na wykluczenie tego zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w obliczu prognozowanych zmian klimatycznych, które w przyszłości mogą spowodować wzrost ryzyka powodziowego.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

W tle dwie osoby przekazują sobie kopertę z pieniędzmi, na pierwszym planie symbol zakazu

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

30 sierpnia 2016 08:00

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym.

więcej treści z artykułu: NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

19 sierpnia 2016 08:00

Skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tys. euro i podejrzanych oraz przekazywania tych danych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, była niska. NIK pozytywnie oceniła tylko działalność kontrolną prowadzoną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski. Urzędy kontroli skarbowej, prezesi sądów apelacyjnych, wojewodowie oraz starostowie mając inne priorytety i cele wyznaczone im przez zwierzchnie organy, niż przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy, robili to w sposób wysoce ograniczony. Działanie systemu ograniczał także brak aktualizacji tzw. rozporządzenia rejestrowego, w związku z czym niektóre instytucje finansowe nie musiały rejestrować transakcji ponadprogowych. NIK zauważa ponadto, że Minister Finansów nadal nie uregulował nadzoru nad kantorami internetowymi, które nie podlegają żadnej kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Logo INTOSAI obok logo NIK, poniżej zdjęcie ze spotkania w Zielonej Górze

NIK promuje międzynarodowy standard walki z korupcją Zawiera galerię zdjęć

19 lipca 2016 10:15

NIK zorganizowała debatę poświęconą nowym wytycznym do walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Pracuje nad nimi specjalna grupa robocza Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), m.in. z udziałem Polaków. W spotkaniu uczestniczyli kontrolerzy z Niemiec i Austrii, prezesi kilku regionalnych izb obrachunkowych, wojewodowie z trzech przygranicznych województw oraz profesorowie prawa, ekonomii i zarządzania.

więcej treści z artykułu: NIK promuje międzynarodowy standard walki z korupcją

Piesi i rowerzyści na przejściu, w tle samochody

NIK o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów na drogach publicznych

15 lipca 2016 07:45

Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Poprawiło się co prawda bezpieczeństwo pieszych, wciąż jednak w Polsce nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Na niezadowalający stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wpływ ma również niedostosowanie infrastruktury drogowej do ich potrzeb. NIK zwraca uwagę, że długość tras dla rowerzystów przyrastała w ostatnich latach wolniej niż popularność ruchu rowerowego.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów na drogach publicznych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052