Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Rzeka Odra

NIK o realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 roku

01 grudnia 2017 08:00

20 lat po powodzi tysiąclecia Wrocław nadal nie jest przygotowany na tak niszczycielski żywioł. Pomimo postępów w realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej Odry, wciąż nie dostosowano w pełni doliny Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej w obrębie Wrocławia, a przewidywany termin zakończenia kluczowej inwestycji tego Projektu - Zbiornika Racibórz - planowany jest na koniec 2019 r.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 roku

Dopalacze w różnych opakowaniach

Efekty kontroli NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

22 listopada 2017 10:15

Dzięki planowanym zmianom w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii już wkrótce dopalacze traktowane będą jak narkotyki, ich posiadacze karani na równi z producentami, a lista substancji zakazanych modyfikowana szybciej i sprawniej. O nowe, kompleksowe rozwiązania prawne, które pozwolą państwu skuteczniej walczyć z dopalaczami NIK apelowała w czerwcu br. W raporcie pokontrolnym Izba wskazywała wówczas, że pomimo działań podejmowanych przez organy państwa skala zjawiska dostępności dopalaczy w Polsce oraz zatruć tymi środkami, po 2010 r., wciąż wykazywała generalnie tendencję wzrostową.

więcej treści z artykułu: Efekty kontroli NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

Samochód cysterna z napisem

NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

19 października 2017 10:15

Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie są przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczącymi systemu wodociągowego. Plany, jakimi dysponują podmioty odpowiedzialne za jej dostawy oparte są na niekompletnych danych, a zapotrzebowanie na wodę obliczane jest jedynie w odniesieniu do liczby mieszkańców. Kalkulacje pomijają na przykład potrzeby zakładów produkujących żywność. Istnieje też realne ryzyko, że w przypadku wystąpienia kryzysu, ze względu na brak sprzętu i środków transportu do przewożenia i dystrybucji wody nie zostanie ona dostarczona wszystkim potrzebującym.

więcej treści z artykułu: NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

25 września 2017 08:00

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu nie stworzyli odpowiednich warunków do inwestowania na terenach zagrożonych powodzią. W szczególności chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, ale też równe traktowanie inwestorów. W ocenie NIK nawet niewielkie – w skali działalności gminy – błędy i zaniechania urzędników miejskich, mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla lokalnej społeczności.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

Ilustracja: Cień młodej osoby na tle klawiatury komputera

NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

10 września 2017 08:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, szkoły oraz Policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. MEN nie koordynowało działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów, nie opracowało też wytycznych dotyczących cyberprzemocy m.in. dla szkół. W efekcie każda spośród kontrolowanych szkół opracowywała odpowiednie zasady postępowania osobno, we własnym zakresie. Policja z kolei przeprowadzała działania profilaktyczne w szkołach, o ile dyrektorzy zgłosili takie zapotrzebowanie. Nie dziwi więc fakt, że większość zdarzeń dotyczących cyberprzemocy nie jest ujawniana, choć uczniowie i nauczyciele przyznają w ankietach, że cyberprzemoc dotyczy ponad 1/3 uczniów. NIK pozytywnie ocenia natomiast działania szkół w reakcji na zgłaszane akty cyberprzemocy.

więcej treści z artykułu: NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

Policja, straż i ratownicy medyczni na miejscu wypadku

NIK o działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

30 sierpnia 2017 06:50

Liczba wypadków i ich ofiar na autostradach i drogach ekspresowych, w przeliczeniu na 1000 km długości, była w 2016 r. pięciokrotnie większa niż ogólnie na drogach publicznych. Rozwiązania prawne, organizacyjne i infrastrukturalne umożliwiają sprawne prowadzenie działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych. Konieczne jest jednak ich doskonalenie, ponieważ wypadki na autostradach i drogach ekspresowych niejednokrotnie mają charakter katastrof w ruchu lądowym, w których uczestniczy wiele osób i pojazdów i które wymagają szybkiego użycia znacznych sił, służb i środków ratowniczych jednocześnie. Tymczasem NIK wskazuje, że wciąż brakuje jednego, centralnego organu koordynującego działania jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego. Niepokoić może niski stan wyszkolenia policjantów drogówki w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także zdarzające się przekroczenia ustawowego czasu dojazdu karetek do miejsca zdarzenia.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Ilustracja: Postać w bluzie z kapturem siedzi na przeciwko trzech torebek z kolowymi substancjami, dookoła unosi się kolorowy dym

NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

03 czerwca 2017 10:00

Pomimo działań podejmowanych przez organy państwa skala zjawiska dostępności dopalaczy w Polsce oraz zatruć tymi środkami wykazywała generalnie tendencję wzrostową. Akcje podjęte po fali zatruć w 2010 r., w wyniku których zamykano sklepy i wycofywano z obrotu te szkodliwe produkty, mimo czasowej poprawy sytuacji, nie doprowadziły do trwałego ograniczenia dostępności dopalaczy.

więcej treści z artykułu: NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

Logo Urzędu Dozoru Technicznego, w tle przyciski windy i schody ruchome

NIK o Urzędzie Dozoru Technicznego

06 lutego 2017 11:30

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu Dozoru Technicznego w latach 2013-2015. W szczególności NIK pozytywnie ocenia prawidłowe i zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami wykonywanie zadań przez Urząd Dozoru Technicznego.

więcej treści z artykułu: NIK o Urzędzie Dozoru Technicznego

Widok z lotu ptaka Odry przepływającej przez Wrocław

NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

02 grudnia 2016 07:00

Pomimo postępów w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry całe przedsięwzięcie hamowane jest przez opóźnioną budowę Zbiornika Racibórz. Do czasu zakończenia tej inwestycji oczekiwane zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Odry od Raciborza do Wrocławia nie zostanie osiągnięte. Tymczasem po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą Zbiornika Racibórz termin zakończenia tego kluczowego dla Projektu zadania coraz bardziej się oddala. Z powodu opóźnień Projekt staje się coraz droższy, a budżet państwa musi pokrywać rosnące koszty.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

Tablica z napisem IZBA DZIECKA w tle zdjęcia z policyjnych izb dziecka

NIK o policyjnych izbach dziecka Zawiera galerię zdjęć

20 października 2016 16:00

Prawa nieletnich przebywających w policyjnych izbach dziecka nie zawsze były przestrzegane. NIK zwraca uwagę na przypadki ograniczania im kontaktu z rodzicami i obrońcą. Często w izbach dziecka naruszane były także prawa do swobody i tajemnicy komunikowania się oraz do intymności. W wielu placówkach nieletni nie mogli swobodnie zgłaszać próśb, skarg i wniosków. Nieprawidłowości te są spowodowane m.in. brakiem spójnych przepisów prawa oraz wystarczająco szczegółowych zasad określających funkcjonowanie policyjnych izb dziecka. Zastrzeżenia NIK dotyczą także warunków lokalowych. Niemal połowa skontrolowanych placówek nie spełnia wymagań dla tego rodzaju obiektów.

więcej treści z artykułu: NIK o policyjnych izbach dziecka

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052