Przejdź do treści

Budżet i finanse

Okładka analizy wykonania budżetu państwa, w tle Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na mównicy sejmowej

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

19 lipca 2017 10:52

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2016. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2016 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku

NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

03 lipca 2017 06:30

NIK negatywnie ocenia przeciwdziałanie w latach 2015 - czerwiec 2016 szarej strefie na rynku paliw ciekłych. W kontrolowanym okresie nie udało się doprowadzić do ograniczenia liczby podmiotów działających w szarej strefie lub dokonujących oszustw podatkowych, chociaż problem tzw. szarej strefy na rynku paliwowym został zidentyfikowany już w 2012 r.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

Herb gminy Ciechanowiec w tle druk wpłaty z napisem PODATKI i banknoty

NIK o udzielaniu ulg podatkowych i zamówień publicznych w Ciechanowcu

27 czerwca 2017 09:00

NIK negatywnie oceniła udzielanie w gminie Ciechanowiec ulg podatkowych w ponad 40 proc. zbadanych spraw. Umarzanie oraz rozłożenie na raty zaległości podatnikom obarczone było licznymi naruszeniami prawa oraz brakiem należytej staranności. Niepokojąca była również skala błędów i nieprzestrzegania porządku prawnego w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych. Ze względu na charakter i skalę nieprawidłowości NIK zawiadomiła prokuraturę oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o udzielaniu ulg podatkowych i zamówień publicznych w Ciechanowcu

napis zaległości podatkowe w tle banknoty 100 i 50 złotowe

NIK o poszanowaniu interesów podatników i zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa przy egzekucji administracyjnej

09 czerwca 2017 08:00

Izba pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania monitorujące, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne Ministra Finansów w zakresie poszanowania interesów podatników i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej. Wśród szeregu zmian wyjątkowo trafne było usprawnienie przyjaznej wobec podatników tzw. miękkiej egzekucji, która już po dwóch latach okazała się równie skuteczna, jak czasochłonna i kosztowna egzekucja administracyjna. NIK zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną nadal, i to szybciej niż dochody z podatków. A szczególnie niepokoić może fakt, że coraz częściej są to zaległości, których wyegzekwować się nie da.

więcej treści z artykułu: NIK o poszanowaniu interesów podatników i zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa przy egzekucji administracyjnej

Widok na miasto Opole, poniżej mapa Polski z oznaczonym województwem opolskim i banknoty stuzłotowe

NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

05 maja 2017 08:00

Samorządy powinny zwracać szczególną uwagę na dopasowanie skali i charakteru planowanych inwestycji do rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Równie ważne jest odpowiednie planowanie i rzetelne zarządzanie. W przeciwnym wypadku nowe, często wielomilionowe inwestycje nie mają szans przynosić oczekiwanych korzyści lokalnym społecznościom – wskazuje NIK, która sprawdziła, jak cztery gminy Opolszczyzny zarządzały inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

Logo programu Swiss Contribution w tle zdjęcia systemu solarnego na dachu, rozbiórki dachu z azbestu, odnowionego dworca

NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

28 kwietnia 2017 11:00

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie przez administrację publiczną funduszy ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury. Polska otrzymała najwyższą - w wysokości 489 mln franków szwajcarskich – pomoc spośród 10 państw, którym przyznano wsparcie. Wzrost kursu franka spowodował wygospodarowanie dodatkowych środków, przez co kontrolowanym jednostkom samorządu terytorialnego udało się zrealizować więcej inwestycji niż pierwotnie planowano. NIK jedynie zaleca dołożenie starań, aby przyspieszyć realizację niezakończonych inwestycji, tak aby do połowy czerwca rozdysponować wszystkie przyznane fundusze.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

Logo Ministerstwa Skarbu Państwa, w tle banknoty stuzłotowe

NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

25 kwietnia 2017 08:00

Wszystkie cztery fundusze celowe, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa służyły realizacji celów ustawowych. Środki gromadzone na rachunkach pozwalały na zaspokojenie roszczeń. Niecelowe natomiast było pokrywanie przez Ministra Skarbu wydatków równolegle ze środków Funduszu Skarbu Państwa i z części budżetowej 36 – Skarb Państwa. Skutkowało to brakiem przejrzystości gospodarki finansowej Ministerstwa.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

Banknoty stuzłotowe

NIK o wykorzystaniu mechanizmu zapewnień finansowania lub dofinansowania

22 lutego 2017 08:00

Niewątpliwą zaletą mechanizmu udzielania zapewnień jest możliwość realizacji dużych bądź skomplikowanych przedsięwzięć dzięki elastycznemu podejściu do zasady roczności budżetu. Jednocześnie nie można pominąć wad systemu: znikomego wpływ na racjonalizację wydatkowania środków publicznych i przyspieszenie absorpcji środków europejskich, braku kryteriów, w tym zasad i terminów rozpatrywania wniosków o zapewnienie.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu mechanizmu zapewnień finansowania lub dofinansowania

Logo inicjatywy JASPERS poniżej dokument z nagłówkiem Wniosek o dofinansowanie

NIK o inicjatywie JASPERS w Polsce

31 stycznia 2017 08:00

Wsparcie doradcze ekspertów z programu JASPERS poprawiło jakość polskich wniosków o unijne dofinansowanie projektów objętych kontrolą. Efektem pomocy była mniejsza liczba uwag Komisji Europejskiej, dzięki czemu na kolejnych etapach procedury dokumenty były rozpatrywane w krótszym czasie niż te przygotowane bez wsparcia.

więcej treści z artykułu: NIK o inicjatywie JASPERS w Polsce

Napis BANK na murze budynku

NIK o nadzorze KNF nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

20 stycznia 2017 11:10

Upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie miała źródła w nieprawidłowościach w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Działania naprawcze podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego były zbyt późne, by zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i zapobiec stratom klientów Banku – stwierdza NIK w wynikach kontroli sprawowania przez KNF nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem w Wołominie w latach 2013-2015.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze KNF nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052