Przejdź do treści

Budżet i finanse

Flaga UE i Polski, pomiędzy banknoty euro

NIK o zarządzaniu wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

21 grudnia 2017 06:30

Polska w ramach polityki spójności ma do wydania ok. 80 mld euro i jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Niestety poziom wydatkowania funduszy jest ciągle niezadowalający, i to pomimo znacznej poprawy w naborach wniosków o dofinansowanie i w zawieraniu umów z beneficjentami. Tylko w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osiągnięto poziom certyfikacji wydatków, który był określony w Planie działań Rady Ministrów na koniec 2016 r. Ponadto NIK wskazuje na duże zróżnicowanie w realizacji osi priorytetowych, a stan realizacji niektórych z nich jest na bardzo niskim poziomie. W przypadku poważnego niepowodzenia w realizacji celów, Komisja Europejska może zastosować sankcje finansowe.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Zdjęcia nieruchomości PWSZ

NIK o gospodarowaniu nieruchomościami oraz środkami publicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

20 listopada 2017 08:00

W ocenie NIK, władze PWSZ im. Witelona w Legnicy niegospodarnie zarządzały własnymi nieruchomościami. Uczelnia sprzedała swoje nieruchomości dużo poniżej ich wartości, dodatkowo przepłaciła za działkę, na której ma powstać elektrownia fotowoltaiczna.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu nieruchomościami oraz środkami publicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

Mężczyzna w garniturze wysuwa przed siebie plik banknotów

NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa

26 października 2017 09:00

W ostatnich latach wystąpił niepokojący wzrost zaległości niepodatkowych, czyli należności Skarbu Państwa, których termin płatności upłynął. Ponadto zaległości te rosły szybciej niż należności niepodatkowe. Od końca 2012 r. do końca 2016 r. zaległości wzrosły o 9 mld zł i wyniosły ponad 20 mld zł. Duże tempo wzrostu zaległości było m.in. wynikiem przewlekłości postępowań windykacyjnych lub zaniechania dochodzenia należności. NIK stwierdza, że żadna ze skontrolowanych jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednej, nie wywiązała się z obowiązku należytego dochodzenia należności niepodatkowych Skarbu Państwa. Liczne nieprawidłowości wystąpiły także w obszarze ich wyceny i ewidencji. W efekcie sprawozdania sporządzone przez skontrolowane podmioty nie przedstawiały rzeczywistego stanu należności i zaległości.

więcej treści z artykułu: NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa

Okładka analizy wykonania budżetu państwa, w tle Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na mównicy sejmowej

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

19 lipca 2017 10:52

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2016. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2016 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku

NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

03 lipca 2017 06:30

NIK negatywnie ocenia przeciwdziałanie w latach 2015 - czerwiec 2016 szarej strefie na rynku paliw ciekłych. W kontrolowanym okresie nie udało się doprowadzić do ograniczenia liczby podmiotów działających w szarej strefie lub dokonujących oszustw podatkowych, chociaż problem tzw. szarej strefy na rynku paliwowym został zidentyfikowany już w 2012 r.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

Herb gminy Ciechanowiec w tle druk wpłaty z napisem PODATKI i banknoty

NIK o udzielaniu ulg podatkowych i zamówień publicznych w Ciechanowcu

27 czerwca 2017 09:00

NIK negatywnie oceniła udzielanie w gminie Ciechanowiec ulg podatkowych w ponad 40 proc. zbadanych spraw. Umarzanie oraz rozłożenie na raty zaległości podatnikom obarczone było licznymi naruszeniami prawa oraz brakiem należytej staranności. Niepokojąca była również skala błędów i nieprzestrzegania porządku prawnego w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych. Ze względu na charakter i skalę nieprawidłowości NIK zawiadomiła prokuraturę oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o udzielaniu ulg podatkowych i zamówień publicznych w Ciechanowcu

napis zaległości podatkowe w tle banknoty 100 i 50 złotowe

NIK o poszanowaniu interesów podatników i zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa przy egzekucji administracyjnej

09 czerwca 2017 08:00

Izba pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania monitorujące, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne Ministra Finansów w zakresie poszanowania interesów podatników i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej. Wśród szeregu zmian wyjątkowo trafne było usprawnienie przyjaznej wobec podatników tzw. miękkiej egzekucji, która już po dwóch latach okazała się równie skuteczna, jak czasochłonna i kosztowna egzekucja administracyjna. NIK zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną nadal, i to szybciej niż dochody z podatków. A szczególnie niepokoić może fakt, że coraz częściej są to zaległości, których wyegzekwować się nie da.

więcej treści z artykułu: NIK o poszanowaniu interesów podatników i zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa przy egzekucji administracyjnej

Widok na miasto Opole, poniżej mapa Polski z oznaczonym województwem opolskim i banknoty stuzłotowe

NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

05 maja 2017 08:00

Samorządy powinny zwracać szczególną uwagę na dopasowanie skali i charakteru planowanych inwestycji do rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Równie ważne jest odpowiednie planowanie i rzetelne zarządzanie. W przeciwnym wypadku nowe, często wielomilionowe inwestycje nie mają szans przynosić oczekiwanych korzyści lokalnym społecznościom – wskazuje NIK, która sprawdziła, jak cztery gminy Opolszczyzny zarządzały inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

Logo programu Swiss Contribution w tle zdjęcia systemu solarnego na dachu, rozbiórki dachu z azbestu, odnowionego dworca

NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

28 kwietnia 2017 11:00

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie przez administrację publiczną funduszy ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury. Polska otrzymała najwyższą - w wysokości 489 mln franków szwajcarskich – pomoc spośród 10 państw, którym przyznano wsparcie. Wzrost kursu franka spowodował wygospodarowanie dodatkowych środków, przez co kontrolowanym jednostkom samorządu terytorialnego udało się zrealizować więcej inwestycji niż pierwotnie planowano. NIK jedynie zaleca dołożenie starań, aby przyspieszyć realizację niezakończonych inwestycji, tak aby do połowy czerwca rozdysponować wszystkie przyznane fundusze.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

Logo Ministerstwa Skarbu Państwa, w tle banknoty stuzłotowe

NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

25 kwietnia 2017 08:00

Wszystkie cztery fundusze celowe, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa służyły realizacji celów ustawowych. Środki gromadzone na rachunkach pozwalały na zaspokojenie roszczeń. Niecelowe natomiast było pokrywanie przez Ministra Skarbu wydatków równolegle ze środków Funduszu Skarbu Państwa i z części budżetowej 36 – Skarb Państwa. Skutkowało to brakiem przejrzystości gospodarki finansowej Ministerstwa.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052