Przejdź do treści

Budżet i finanse

Teren budowy

NIK o realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne

15 marca 2016 08:05

Samorządy gmin i województw w większości nieefektywnie realizowały zadania publiczne za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek. NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości, zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i w gospodarowaniu przez nie majątkiem, a także w wykonywaniu przez spółki poszczególnych przedsięwzięć. Zdarza się nawet, że spółki prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej, z naruszeniem przepisów.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne

Wzory umowy zlecenie i umowy o dzieło w tle grupa młodych osób

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

14 marca 2016 11:00

Administracja państwowa powszechnie korzystała – część urzędów także przy realizacji zadań podstawowych – z usług firm i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród skontrolowanych umów stwierdzono przypadki tzw. „śmieciówek”. NIK wskazała także, że kolejne ograniczenia dot. zatrudniania i płac wymusiły na części instytucji (popularne do zakończenia kontroli) pozyskiwanie pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Efekty były jednak odwrotne od zamierzonych: większe koszty zamiast oszczędności i dodatkowo, wątpliwości co do kwalifikacji zatrudnianych osób.

więcej treści z artykułu: NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

Logo Funduszu Wczasów Pracowniczych

NIK o Funduszu Wczasów Pracowniczych

01 marca 2016 07:40

Uchwalenie w dniu 11 września 2015 r. przez Sejm RP ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i tym samym realizacja najdłużej niewykonywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest najważniejszym efektem kontroli dotyczącej uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem. Była to kontrola doraźna, podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o Funduszu Wczasów Pracowniczych

Ilustracja: Osoba wykonujące obliczenia z użyciem kalkulatora

NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

08 grudnia 2015 07:00

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa w latach 2012–2014 były zgodne z misją i celami strategicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów. 11 z 15 największych prywatyzacji przeprowadzono wówczas bez istotnych nieprawidłowości. NIK wskazuje jednak, że akcje czterech spółek sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości. Stwierdzone nieprawidłowości potwierdzają - wskazywaną już po raz kolejny przez NIK - potrzebę wprowadzenia niezależnej weryfikacji autorskich wycen wartości spółek dokonywanych przez doradców zatrudnianych przy prywatyzacji.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

Ilustracja: Rowerzyści jadący trasą rowerowa prowadzącą wzdłuż pola kwitnących kwiatów

NIK o budowie trasy rowerowej w Polsce Wschodniej ze środków UE

03 grudnia 2015 07:55

Nowatorski ponadregionalny projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, finansowany ze środków unijnych, może nie zostać ukończony w terminie, czyli do końca 2015 r. Do końca marca br. zrealizowano jedynie niewielką część projektu. Ministerstwo Infrastruktury, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz samorządy województw odpowiedzialne za inwestycję, uspokajają, że budowa zostanie zakończona zgodnie z planem.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie trasy rowerowej w Polsce Wschodniej ze środków UE

Logo BGK

NIK o obsłudze programów rządowych przez BGK

14 października 2015 08:00

NIK nie wnosi większych zastrzeżeń do obsługi przez BGK rządowych programów wsparcia: Bank był odpowiednio przygotowany i skutecznie przekazywał przewidziane środki finansowe. Poprawy wymaga natomiast efektywność samych programów: należy lepiej zadbać o pełne zagospodarowanie funduszy i zachęcać do ich wykorzystania.

więcej treści z artykułu: NIK o obsłudze programów rządowych przez BGK

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK o wykonaniu budżetu Zawiera wideo

22 lipca 2015 10:27

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2014. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2014 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Ilustracja: Napis Zamówienia Publiczne na tle zdjęć symbolizujących popularne usługi i produkty zamawiane przez urzędy

NIK o realizacji zamówień publicznych

15 lipca 2015 06:55

Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zamówień publicznych

Ilustracja: Tablica drogowa z napisem Szczecin na tle widoku na miasto

NIK o inwestycjach komunalnych w Szczecinie

28 czerwca 2015 09:33

Szczecińscy urzędnicy nie wypracowali skutecznego systemu przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych. Wybrani wykonawcy nie dotrzymali ustalonych harmonogramów prac, a nadzór ze strony miasta był nieskuteczny. W efekcie wszystkie skontrolowane przedsięwzięcia miały wielomiesięczne, a nawet kilkuletnie, opóźnienia, a koszty ich realizacji znacząco wzrosły. Nieprawidłowe działania miały wpływ na wzrost kosztów inwestycji o ponad 15 mln zł, a miasto straciło ponad 5 mln zł unijnych dotacji.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach komunalnych w Szczecinie

Błędy w przetargach unijnych

Błędy w przetargach unijnych

25 czerwca 2015 10:45

Czternaście najwyższych organów kontroli państw UE zaangażowało się wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w równoległą analizę błędów w zamówieniach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ich raport został przyjęty w Rydze przez Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE i ETO. Podpisał go m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Błędy w przetargach unijnych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052