Przejdź do treści

Edukacja

Dwoje dzieci bawi się klockami pod opieką kobiety

NIK o opiece przedszkolnej na Podlasiu

10 marca 2016 09:00

Na Podlasiu istnieje realne zagrożenie związane z zapewnieniem miejsc w przedszkolach wszystkim uprawnionym dzieciom. Istniejąca baza nie pomieści jednocześnie czterech pełnych roczników maluchów. Dlatego NIK zaleca samorządom zintensyfikowanie działań na rzecz zapewnienia opieki tym dzieciom i stałej analizy potrzeb, uwzględniającej tendencje demograficzne i oczekiwania rodziców. Pilnych zmian wymaga także sposób naboru do przedszkoli, bo w dotychczasowym Izba wskazała poważne nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o opiece przedszkolnej na Podlasiu

Uczestnicy szkolenia słuchają wykładowcy

NIK o szkoleniach w administracji publicznej

21 stycznia 2016 11:00

Polityka szkoleniowa prowadzona przez urzędy administracji publicznej w większości przypadków była dobrze dostosowana do potrzeb i zadań skontrolowanych instytucji. Urzędnicy rzadko jednak doceniają korzyści z badań efektywności sfinansowanych szkoleń i na ogół ich nie przeprowadzają. Poważniejsze nieprawidłowości NIK stwierdziła m.in. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

więcej treści z artykułu: NIK o szkoleniach w administracji publicznej

Ilustracja: Kobieta wchodzi po schodach w kierunku biretu na podwyższeniu

NIK o kształceniu na studiach doktoranckich

05 stycznia 2016 08:00

Studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym sposobem kształcenia kadr naukowych. Liczba doktorantów w ostatnich latach znacząco wzrosła, jednak średnia liczba obronionych prac doktorskich ledwie przekracza 40 proc. NIK wskazuje, że stosunkowo łatwa dostępność studiów doktoranckich i masowe kształcenie doktorantów, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery naukowej, może wzbudzać poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu na studiach doktoranckich

NIK o dostępności podręczników szkolnych

NIK o dostępności podręczników szkolnych

29 grudnia 2015 08:15

Startujący program bezpłatnego podręcznika wyrównuje dostępność podręczników wśród uczniów, odciąża budżety rodziców i ogranicza możliwości stosowania przez wydawców nieuczciwych praktyk marketingowych. NIK wskazuje jednak konsekwencje pośpiesznego wprowadzania elementarza: krytyczne głosy dot. merytorycznej i technicznej jakości książek.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępności podręczników szkolnych

Na obrazku dwoje stażystów przy szlifierce

NIK modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce

11 grudnia 2015 09:00

Samorządowy program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" okazał się strzałem w dziesiątkę. Realizowany w latach 2010–2015 cykl kursów, szkoleń i staży, przygotowujących do zawodów i pozwalających nabyć nowe umiejętności, przyniósł efekty nawet większe niż oczekiwano. Uczniowie szkól zawodowych licznie uczestniczyli w zajęciach, mimo że były one organizowane w ich czasie wolnym. Wymierne efekty programu to m. in. ponad 150 tys. certyfikatów, uprawnień i zaświadczeń o nabyciu nowych umiejętności, zwiększenie skali zdawalności egzaminów zawodowych oraz odczuwalne zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych. Z kolei szkoły zdobyły nowe doświadczenia oraz zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt.

więcej treści z artykułu: NIK modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce

NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

07 lipca 2015 08:00

Zagraniczne wyjazdy rekreacyjne – na które wybiera się co roku prawie 100 tys. dzieci i młodzieży – nie są w ogóle nadzorowane przez kuratorów oświaty. Wynika to z luki w przepisach, którą czym prędzej powinien zająć się Minister Edukacji Narodowej. Inaczej opiekunami dzieci mogłyby zostać osoby niekompetentne, a w skrajnych sytuacjach nawet stwarzające dla nich zagrożenie. NIK alarmuje również, że znacząco wzrosła liczba tzw. dzikich wypoczynków czyli kolonii i obozów w kraju, których nie zgłoszono do kuratorium, w efekcie czego są poza jakąkolwiek kontrolą sanepidu i straży pożarnej, a rodzice nie mogą mieć pewności kto i w jaki sposób zajmuje się ich dziećmi.

więcej treści z artykułu: NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego

NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego

25 maja 2015 09:45

Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich reguł higieny pracy umysłowej. Powszechne było nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. NIK zwraca też uwagę, że pięciominutowe przerwy są zbyt krótkie, przepełnione sale – niekomfortowe, a płatne szafki uczniowskie – nieetyczne. Podobną kontrolę Izba planuje przeprowadzić w całej Polsce.

więcej treści z artykułu: NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego

NIK o dowożeniu dzieci do szkół

NIK o dowożeniu dzieci do szkół Zawiera wideo

14 maja 2015 09:00

Nie wszystkie wielkopolskie gminy potrafią zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieciom i uczniom dowożonym do szkół i przedszkoli. Pojedyncze, ale najpoważniejsze przypadki wskazane przez NIK to niewłaściwy stan techniczny pojazdów oraz brak należytej opieki nad dziećmi podczas przejazdów. Stwierdzono również, że część gmin do przewozu dzieci wybrała przewoźników, którzy nie posiadali odpowiednich zezwoleń.

więcej treści z artykułu: NIK o dowożeniu dzieci do szkół

NIK o egzaminach w oświacie

NIK o egzaminach w oświacie Zawiera wideo

04 marca 2015 07:50

System egzaminów – szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy – wymaga naprawy, głównie z uwagi na niewłaściwy sposób układania testów i błędy popełniane przy ich sprawdzaniu. Słaba kontrola komisji egzaminacyjnych sprawia, że wśród świetnych egzaminatorów bez trudu i bez konsekwencji trwają także ci nierzetelni.

więcej treści z artykułu: NIK o egzaminach w oświacie

NIK o dotowaniu szkół artystycznych

NIK o dotowaniu szkół artystycznych

18 lutego 2015 16:37

Od 14 lat kolejni ministrowie kultury za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, przekazywali niepublicznym szkołom artystycznym zaniżone dotacje, konsekwentnie naruszając ustawę o systemie oświaty. W latach 2011-2013 wszystkie szkoły tego rodzaju dostały mniej niż połowę przysługującej im kwoty. Szkoły nie wiedziały czy przyznane im sumy są prawidłowe, bo nie znały podstawy ani wynikających z niej stawek dotacji. Sprawa jest istotna, ponieważ zapotrzebowanie na dotacje rośnie - w ciągu ostatnich dwunastu lat liczba niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych wzrosła dwukrotnie.

więcej treści z artykułu: NIK o dotowaniu szkół artystycznych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052