Europejscy metodycy pierwszy raz razem

Do Warszawy przyjechało ponad 60 delegatów odpowiedzialnych w Najwyższych Organach Kontroli swoich krajów za metodykę, planowanie strategiczne, zapewnienie jakości kontroli i relacje z interesariuszami. Otwierając dwudniowe spotkanie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że głównym powodem spotkania jest wspólne określenie aktualnych potrzeb związanych z realizacją drugiego celu strategicznego EUROSAI, którym jest rozwój potencjału instytucjonalnego. - Takie spotkanie to nawiązanie kontaktów pomiędzy ekspertami NOK regionu EUROSAI. I wypracowanie pomysłów na wspieranie działań w tych obszarach. Mam także nadzieję, że to spotkanie to tylko początek szerszej inicjatywy, i że w kolejnych miesiącach i latach będziemy kontynuować prace - poprzez dalszą wymianę doświadczeń i diagnozowanie wyzwań - mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

- Udało nam się stworzyć listę potrzeb oraz wyzwań dla poszczególnych NOK-ów w trzech obszarach: zapewnienie jakości kontroli, planowanie, jak również komunikacja z interesariuszami - powiedział dyrektor Departamentu Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Prokopczyk.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • zapewnienie jakości kontroli, w tym poprzez wdrażanie standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - INTOSAI (tzw. ISSAI);
  • komunikacja z interesariuszami, w tym nowoczesne sposoby prezentacji wyników kontroli i rekomendacji, np. przy wykorzystaniu infografiki;
  • planowanie kontroli - na poziomie strategicznym i operacyjnym, z wykorzystaniem analizy ryzyka.

Uczestnicy spotkania dyrektorów metodyki europejskich Najwyższych Organów Kontroli 1
Uczestnicy spotkania dyrektorów metodyki europejskich Najwyższych Organów Kontroli 2

- Teraz budując na tym co udało nam się ustalić, będziemy projektowali już konkretne zagadnienia, zadania do realizacji w zakresie możliwości szkolenia naszych audytorów, naszych kontrolerów - mówi radca prezesa NIK, Jacek Jezierski.

- Myślę, że spotkanie nt. metodyki kontroli przyczyni się do rozwiązywania problemów związanych z analizą potrzeb. Jestem przekonany, że dzięki niemu Najwyższe Organy Kontroli uczestniczące w spotkaniu złapią wiatr w żagle tak, by z większą energią i elastycznością podejmować codzienne wyzwania i realizować swoje projekty. Takie spotkania są niezwykle istotne. W przeciwnym razie nie moglibyśmy dobrze planować naszych działań i być w nich skuteczni - powiedział przedstawiciel Narodowego Urzędu Kontroli Szwecji, Peter Danielsson.

W czasie spotkania odbyły się warsztaty i panele dyskusyjne, które zdiagnozowały potrzeby europejskich NOK w zakresie metodyki, planowania i komunikacji, na podstawie których można będzie wypracować kierunki działań mających na celu wsparcie NOK.

Pamiątkowe grupowe zdjęcie ze spotkania dyrektorów metodyki europejskich Najwyższych Organów Kontroli

- Jesteśmy w kontakcie z NIK w sprawie spotkania Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT, które odbędzie się na Malcie w przyszłym roku. Obecnie przygotowujemy agendę tego spotkania. Znajdzie się na niej wiele ciekawych tematów, jak np. big data, rola analizy danych w procesie kontrolnym i inne tego typu tematy - mówi zastępca Audytora Generalnego Malty, Noel Camilleri.

Od 2017 roku prezes Krzysztof Kwiatkowski jest wiceprzewodniczącym Zarządu EUROSAI, oraz współkoordynatorem drugiego celu strategicznego: „Rozwój potencjału instytucjonalnego”, określonego w Planie Strategicznym EUROSAI na lata 2017-2023. Drugi cel strategiczny EUROSAI związany jest z pomocą Najwyższym Organom Kontroli w wykorzystaniu nowych możliwości technicznych, promowaniu m.in. e-learningu, a także umożliwianiu praktyk, wizyt studyjnych i szkoleń dostosowanych do konkretnych potrzeb. NIK podjęła się zadania „Analiza potrzeb członków EUROSAI związanych z rozwojem ich potencjału instytucjonalnego”.  Obecne spotkanie poświęcone było metodyce kontroli.

Aktywny Podręcznik Kontroli Informatycznej[1] to jeden z trzech projektów międzynarodowych, w których Najwyższa Izba Kontroli odgrywa kluczową rolę. Dwa inne to narzędzie internetowe wykorzystywane przy sporządzaniu raportów audytowych najwyższych organów kontroli z całego świata (CUBE: egov.nik.gov.pl) oraz przewodnik po kontroli zarządczej (w przygotowaniu).

Aktywny Podręcznik dostarcza użytkownikom wiedzę nt. kontroli informatycznej - nie w formie książki, lecz w formie oprogramowania. Można z niego korzystać przy pomocy komercyjnego MSOffice lub darmowego LibreOffice czy OpenOffice. Użytkownik Aktywnego Podręcznika przeprowadza analizę ryzyka opartą na przeglądzie kluczowych obszarów i typowych dla kontroli informatycznej ryzyk w zestawieniu z danymi o kontrolowanym. Przeprowadzone kontrole są wykorzystywane do ulepszania Podręcznika oraz podnoszenia jakości kolejnych kontroli.

CUBE selekcjonuje najciekawsze ustalenia z raportów audytowych i udostępnia wyszukiwarkę, która pozwala na swobodne wyszukiwanie, ale również pomaga porządkować wiedzę wg terminologii kontroli zarządczej. Terminologia ta - będąca podstawą działania obu ww. narzędzi - to domena analiz kierowanej obecnie przez NIK Podkomisji INTOSAI ds. Kontroli Zarządczej. Podkomisja planuje stworzenie zestawu narzędzi, które współpracując z Aktywnym Podręcznikiem oraz CUBE, ułatwią pracę kontrolerom i zarządzającym.

W powyższych projektach NIK wykorzystuje również swoje wcześniejsze doświadczenia z udziału w pracach INTOSAI nad wytycznymi ws. przeglądów partnerskich (ISSAI 5600) oraz nad wytycznymi ws. kontroli informatycznej (ISSAI 5300), które zostały zatwierdzone przez Kongres INTOSAI w roku 2016.


[1] Aktualna wersja do pobrania na stronach Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT (eurosai-it.org) oraz Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Informatycznej (www.intosaiitaudit.org).

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
17 października 2018 14:03
Data publikacji:
17 października 2018 14:03
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
04 kwietnia 2020 00:16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Europejscy metodycy pierwszy raz razem

Przeczytaj treść ponownie