Funkcjonowanie służby więziennej w świetle kontroli NIK

Podczas konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, dyskutowano o stanie administracji więziennej oraz potrzebie zmian w prawie. Do udziału w debacie zaproszony został Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Szef NIK przedstawił funkcjonowanie służby więziennej na podstawie badań kontrolnych przeprowadzonych w ciągu pięciu ostatnich lat. W tym okresie Izba przeanalizowała systemowo:

 • Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
 • Readaptację społeczną skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności
 • Wdrożenie i eksploatację systemu dozoru elektronicznego oraz realizację zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w trakicie przemówienia

Każda z tych kontroli zakończyła się sformułowaniem szeregu rekomendacji. NIK w celu optymalizacji systemu penitencjarnego zaproponowała m.in.:

 • powszechniejsze zatrudnianie osób pozbawionych wolności
 • wprowadzenie przepisów upraszczających procedurę uzyskiwania przez osadzonych zaświadczeń z zakresu medycyny pracy
 • podjęcie działań mających na celu zmobilizowanie dyrektorów podległych jednostek penitencjarnych do szerszej współpracy z organami administracji publicznej oraz z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z urzędami pracy
 • podjęcie działań w celu stworzenia kompleksowego i spójnego systemu wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w szczególności poprzez opracowanie i wdrożenie ram strategicznych określających m.in. cele dla procesu i kryteria ich spełnienia, narzędzia readaptacji oraz instytucje wykonawcze, relacje pomiędzy nimi, wskaźniki realizacji celów, sposoby ich monitorowania i analizowania.
 • podjęcie kompleksowej analizy skuteczności oddziaływań penitencjarnych,
  w szczególności przyczyn niskiego stopnia korzystania z instytucji określonej
  w art. 164 KKW, zwłaszcza wśród skazanych na kary wieloletniego pozbawienia wolności
 • zintensyfikowanie szkoleń wychowawców i psychologów w zakresie tworzenia, doboru i realizacji skutecznych programów resocjalizacyjnych o udokumentowanej skuteczności
 • kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby miejsc na oddziałach terapeutycznych,
 • kontynuowanie działań zmierzających do objęcia systemem dozoru elektronicznego (SDE) większej liczby osób skazanych, co pozwoliłoby na zmniejszanie przeludniania zakładów karnych i ograniczanie kosztów ponoszonych na skazanych
 • potrzebę podjęcia przez MS działań zapewniających właściwe standardy obciążenia pracą kuratorów sądowych wykonujących zadania związane z dozorem elektronicznym lub bardziej równomierne obciążenie ich zadaniami wykonywanymi w ramach SDE.

W opinii ekspertów rekomendacje NIK są trafne i pozostają aktualne. Ich zastosowanie przełoży się na poprawę jakości administracji więziennej, podnosząc znacząco standard jej funkcjonowania.

W konferencji obok prezesa NIK udział wzięli: prof. Andrzej Rzepliński, dr Ewa Dawidziuk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Maria Niełaczna z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, dr hab. Tomasz Przesławski i dr Dariusz Schmidt z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, płk Roman Kloc - dyr. Biura Spraw Wewnętrznych CZSW, płk Anna Osowska-Rembecka z Biura Nadzoru Elektronicznego CZSW oraz liczni przedstawiciele służby więziennej, w tym także sędziów penitencjarnych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 grudnia 2017 01:00
Data publikacji:
07 grudnia 2017 01:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 grudnia 2017 09:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konferencji

Przeczytaj treść ponownie