Przejdź do treści

Gospodarka

Wagoniki w kopalnii

NIK o udzielaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

14 grudnia 2017 06:50

Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Kolejnych koncesji udzielano w sposób dalece nieefektywny, z opóźnieniami i nadmierną uznaniowością. W efekcie nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż gazu łupkowego, co utrudnia prowadzenie realistycznej polityki surowcowej i nie jest bez znaczenia dla perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

więcej treści z artykułu: NIK o udzielaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Ilustracja: Coraz wyższa roślina wyrastająca z coraz wyższego słupka monet

NIK o wspieraniu przedsiębiorczości przez fundusze regionalne

09 listopada 2017 08:00

Skontrolowane przez NIK regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – ułatwiające małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do finansowego wsparcia ich działalności – były dobrze przygotowane do działania. Poręczeń i pożyczek udzielały zgodnie z obowiązującymi zasadami. NIK zwróciła jednak uwagę, że Fundusze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału, a większość z nich nie znała rezultatów udzielonej przez siebie pomocy.

więcej treści z artykułu: NIK o wspieraniu przedsiębiorczości przez fundusze regionalne

Ilustracja: Logo Głównego Urzędu Miar, w tle policjant z radarem, taksometr, liczniki wody, dystrybutor paliwa

NIK o polskiej administracji miar

12 października 2017 21:00

Główny Urząd Miar nie wspierał skutecznie przemysłu poprzez transfer wiedzy i technologii, z uwagi na niewielki udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz ograniczony kontakt z przedsiębiorcami. Urząd nie rozpoznał także potrzeb polskiej gospodarki w zakresie wzorców, pomiarów oraz nowych rodzajów usług. Nieskuteczny był również nadzór metrologiczny sprawowany przez administrację miar. W latach 2010-2016 w niektórych Okręgowych Urzędach Miar nie przeprowadzono kontroli dużych grup użytkowników przyrządów pomiarowych m.in. taksówkarzy, czy policjantów używających radarów. Tym samym w ocenie NIK, realizacja Celów strategicznych Głównego Urzędu Miar na lata 2010-2015 nie przyczyniła się do podwyższenia jakości świadczonych usług przez administrację miar.

więcej treści z artykułu: NIK o polskiej administracji miar

Różnorodne ikony (ramię robota, fabryka, grupa ludzi, turbiny wiatrowe)Innowacje wokół napisu INNOWACJE, w tle człowiek w garniturze wskazuje w kierunku napisu

NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

03 sierpnia 2017 08:00

Program wspierający napływ inwestycji zagranicznych do Polski miał przyczynić się do wzrostu innowacyjności i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Trudno jednak ocenić, czy cele te są realizowane, bowiem inwestorzy (beneficjenci Programu) zostali zobowiązani jedynie do utworzenia ustalonej w umowach liczby miejsc pracy i poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych. Nie musieli natomiast wykazywać na przykład, czy transferują nowoczesną technologię lub umożliwiają dostęp do niej polskim przedsiębiorcom.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Polska na mapie świata

Funkcjonowanie wybranych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji

10 lipca 2017 09:30

NIK ocenia negatywnie funkcjonowanie czterech skontrolowanych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji. Wyniki kontroli świadczą o regresie w stosunku do stanu stwierdzanego w kontrolach przeprowadzanych przez NIK w Wydziałach Promocji w latach 2011-2012.Kontrola ujawniła również bieżące nieprawidłowości w działalności Wydziałów, przede wszystkim w planowaniu zadań merytorycznych, bowiem wszystkie skontrolowane Wydziały sporządzały plany promocji bez konsultacji z przedsiębiorcami czy choćby krajowymi instytucjami, zaangażowanymi w promocję gospodarczą Polski. Z tego też powodu przewidziane do realizacji przedsięwzięcia nie odpowiadały potrzebom polskich przedsiębiorców i nie mogły przynieść zamierzonych efektów.

więcej treści z artykułu: Funkcjonowanie wybranych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji

NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

03 lipca 2017 06:30

NIK negatywnie ocenia przeciwdziałanie w latach 2015 - czerwiec 2016 szarej strefie na rynku paliw ciekłych. W kontrolowanym okresie nie udało się doprowadzić do ograniczenia liczby podmiotów działających w szarej strefie lub dokonujących oszustw podatkowych, chociaż problem tzw. szarej strefy na rynku paliwowym został zidentyfikowany już w 2012 r.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

Słupy energetyczne na tle zachodzącego słońca

NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

26 czerwca 2017 08:00

Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów. Osiągnięto zaplanowane cele: możliwość przesyłu energii elektrycznej o mocy 500 MW i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Także wybór wykonawców i dostawców oraz nadzór nad inwestycją były prowadzone prawidłowo.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

Dłonie wypełnione węglem w tle góra węgla

NIK o górnictwie węgla kamiennego w latach 2007-2015 Zawiera wideo

12 czerwca 2017 11:15

W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały. W praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla.

więcej treści z artykułu: NIK o górnictwie węgla kamiennego w latach 2007-2015

Ilustracja: Ręka trzymająca kulę ziemską otoczoną symbolami walut

NIK o ochronie nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego

22 marca 2017 08:00

Zdecydowana większość (ok. 80 proc.) uczestników rynku walutowego Forex traci zainwestowane tam pieniądze. W ciągu 4,5 roku łączne straty klientów krajowych firm inwestycyjnych wyniosły na tym rynku ponad 2,1 mld zł. W ocenie NIK Komisja Nadzoru Finansowego jako jedyny organ państwa podejmowała aktywne działania na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego Forex. Jako nierzetelne natomiast Izba oceniła przewlekłe reagowanie Ministerstwa Finansów na ryzyko związane z działalnością kantorów internetowych, z powodu nieuchwalenia przepisów regulujących ich funkcjonowanie.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego

Skrzynki z rybami na nabrzeżu portu

NIK o funkcjonowaniu centrów pierwszej sprzedaży ryb

28 lutego 2017 10:15

Funkcjonowanie skontrolowanych centrów pierwszej sprzedaży ryb pozytywnie wpłynęło na rozwój portów i przystani morskich, w których te centra były zlokalizowane. Pozyskanie środków europejskich przyniosło korzyści w postaci nowo wybudowanych, bądź wyremontowanych centrów. Dzięki nowej infrastrukturze do wyładunku i przechowywania ryb poprawiła się jakość produktów m.in. poprzez skrócenie czasu wyładunku i transport ryb w warunkach chłodniczych. Zaczęły powstawać też organizacje producenckie, reprezentujące interesy ekonomiczne rybaków.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu centrów pierwszej sprzedaży ryb

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052