Kontrole ETO w Polsce

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ETO kontroluje wszystkie unijne dochody i wydatki. Pełni rolę zewnętrznego kontrolera UE. Ma prawo skontrolować zarówno organy zarządzające unijnymi środkami, jak również osoby, które otrzymały płatności z budżetu Wspólnoty. Możliwość uczestnictwa i pomocy kontrolerów NIK przy audytach Trybunału w Polsce wynika z zapisów Traktatu (art. 287).

Inspektorzy NIK uczestniczą w kontrolach ETO w charakterze obserwatorów. Ich udział w audytach Trybunału zapobiega sytuacjom, w których unijni kontrolerzy mogliby błędnie zinterpretować, z uwagi na krajowe uwarunkowania, otrzymane informacje lub pominąć ważne dla kontroli fakty. Mogłoby to prowadzić do sformułowania błędnych wniosków. Współpraca ETO i NIK polega więc na pomocy w kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi przez Trybunał do kontroli. Izba pomaga także w uzyskaniu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu. Analizuje wstępne ustalenia kontroli ETO, a w uzasadnionych przypadkach zgłasza uwagi do tych ustaleń.  

Podczas kontroli Trybunału inspektorzy NIK zdobywają wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach w obszarze gospodarowania środkami unijnymi. Wykorzystują ją potem przy programowaniu krajowych kontroli dotyczących wykorzystania tych środków.

Inspektorzy NIK asystowali w tym roku w 14 kontrolach ETO, m.in. w kontroli realizacji programów europejskich Szklanka mlekaOwoce w szkole oraz wykonania zadań w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 listopada 2010 07:31
Data publikacji:
08 listopada 2010 07:31
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo ETO i mapa Europy z wyróżnionymi granicami Polski © photoXpress

Przeczytaj treść ponownie