Kontrole zlecane NIK przez najwyższe władze RP

Przy planowaniu kontroli na kolejny rok NIK wykorzystuje sugestie tematów zgłaszanych przez Marszałka Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów. O przeprowadzenie konkretnej kontroli mogą zwrócić się do Izby również inni przedstawiciele władzy publicznej, np. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Część sugestii z 2010 roku została włączona do Planu Pracy. Zamieszczono w nim sugerowane tematy lub uwzględniono proponowane zagadnienia w kontrolach o zbliżonym profilu. Wielokrotnie np. wśród propozycji tematów audytów pojawiała się  problematyka pomocy powodzianom z 2010 roku - wnioskowało o nią kilka komisji sejmowych, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. W 2011 r. NIK przeprowadzi kontrolę, w której inspektorzy zweryfikują, jak wybrane instytucje, m.in. urzędy wojewódzkie, gminy i ośrodki pomocy społecznej, poradziły sobie z rozdziałem środków pomocowych. Z kolei Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  wnioskowała o ocenę funkcjonowania organów kontroli skarbowych. NIK przeprowadzi odpowiedni audyt w ramach kontroli prawidłowości postępowań urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Część sugestii zostanie przez Izbę wykorzystana w doraźnych kontrolach rozpoznawczych, czyli takich, które wstępnie zbadają wskazany obszar. Potem, w zależności od wyniku, może on zostać objęty kontrolą planową.

Nie wszystkie propozycje kontroli pochodzące od przedstawicieli władzy publicznej mogą być przez NIK podjęte. Blisko 43 proc. sugerowanych tematów na 2011 rok nie zostało przez Izbę uwzględnionych. Dlaczego? Wskazane organy wnioskowały o kontrole w obszarach, które NIK weryfikowała już w ostatnim czasie. Chodzi o kontrole o identycznej lub zbliżonej tematyce. Część propozycji obejmowała zagadnienia, które pozostawały w gestii innych organów bądź wykraczały poza kompetencje kontrolne NIK.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 lutego 2011 07:59
Data publikacji:
23 lutego 2011 07:59
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 15:43
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: wysunięta dłoń trzymająca dokument obok logo NIK © SXC/NIK

Przeczytaj treść ponownie