Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii

Łącznicy to stali przedstawiciele europejskich NOK, którzy wspierają działalność Komitetu Kontaktowego (KK), czyli zgromadzenia szefów najwyższych organów kontroli UE i ETO. Przygotowują coroczne spotkania KK oraz dyskutują o bieżących sprawach, które są ważne dla Komitetu.
 
W Sofii omówiono stan przygotowań do październikowego zebrania KK w Luksemburgu. Dyskutowano także nad propozycjami działań Komitetu na rok 2012 i lata następne.

Doświadczeniami z kontroli przeprowadzanych wspólnie z ETO podzielili się przedstawiciele NOK Holandii i Czech. Przybliżyli zasady współpracy krajowych kontrolerów z audytorami Trybunału oraz efekty takich przedsięwzięć. Kontrole dotyczą krajowych wydatków na wspólną politykę rolną. Prowadzone są na podstawie szczegółowych umów, według własnych, lecz uzgodnionych metod, z udziałem mieszanych zespołów kontrolnych. Ich efektem nie będą  wspólne raporty, ale zbiory ustaleń, które każdy organ wykorzysta w swoim sprawozdaniu. Doświadczenia kontrolne zostaną przedstawione na najbliższym zebraniu KK.

Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii   Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii

Już po raz drugi tematem spotkania łączników był kwestionariusz przesłany przez Komisję Europejską do wszystkich państw Unii. Dotyczył on ustaleń zawartych w sprawozdaniu rocznym ETO. Część pytań została skierowana bezpośrednio do unijnych NOK i odnosiła się m.in. do idei wprowadzenia zasady jednolitej kontroli jako skutecznego narzędzia w zarządzaniu unijnymi środkami. Jacek Mazur, łącznik NIK, przedstawił referat rozpatrujący m.in., czy Komisja ma prawo do stawiania państwom członkowskim tego rodzaju pytań.

Łącznik NIK zaprezentował także końcowe wyniki ankiety nt. ”Jakie departamenty NOK prowadzą kontrole w sprawach dotyczących UE?”. W 16 instytucjach kontrole te realizowane są przez wiele oddziałów, a w 11 przez jedną, wyspecjalizowaną jednostkę. Ankieta pozwoliła poznać wady i zalety obu modeli.

Podczas spotkania w Sofii grupy robocze oraz sieci współpracy działające w ramach KK przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności. W zebraniu oprócz przedstawicieli 27 NOK i ETO udział wzięli delegaci z 6 organów kontroli państw kandydujących oraz organizacji SIGMA.

SIGMA - logoSIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) - wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie reform administracji publicznej, skierowana do państw Europy Środkowej i Wschodniej w celu wpierania krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 maja 2011 08:52
Data publikacji:
18 maja 2011 08:52
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:38
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii

Przeczytaj treść ponownie