NIK włącza się w monitorowanie wdrażania w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Dokument pn. „Wyzwania dla Polski na drodze do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez ONZ w rezolucji Agenda 2030 istotne dla kontroli państwowej” jest już gotowy. Wskazuje on obszary, które wymagają intensyfikacji działań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w kontekście kluczowych wyzwań rozwojowych naszego kraju wynikających z Agendy 2030.

Wskazane w dokumencie obszary, wymagające intensyfikacji działań kontrolnych, zostaną teraz wykorzystane przez jednostki organizacyjne NIK (departamenty i delegatury) do przeprowadzenia pogłębionej analizy przedkontrolnej w ramach opracowania propozycji tematów kontroli zgłaszanych do projektu Planu pracy NIK, a także kontroli doraźnych. Ich wykorzystanie nie ograniczy się tylko do Planu na rok 2021, ale, zgodnie z zakresem czasowym Agendy 2030, będzie możliwe także w latach kolejnych.

Dokument jest efektem pierwszego etapu współpracy pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a Głównym Urzędem Statystycznym przy współpracy naukowej SGH. Uroczyście w siedzibie NIK, podpisali go Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut i dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, profesor SGH.

profesor SGH dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

Porozumienie o współpracy, będące odpowiedzią na realizację Agendy 2030 oraz wdrażanie przyjętych wraz z nią Celów Zrównoważonego Rozwoju, już w marcu tego roku zawarli Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut. Obie instytucje zobowiązały się wówczas do wspólnego monitorowania postępów we wprowadzaniu w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, identyfikowania obszarów problemowych, a także do wskazywania dobrych praktyk.

Zawarcie Porozumienia wynikało z potrzeby realizacji - przyjętej przez Polskę oraz państwa członkowskie ONZ - Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim jako dokumentu wskazującego, że współczesny wysiłek modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. W Polsce cele zrównoważonego rozwoju ONZ są wdrażane poprzez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

profesor SGH dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

Podjęta współpraca przyczynia się do wypracowania nowego podejścia do realizowanych przez NIK kontroli, ukierunkowanego na ocenę działań z punktu widzenia siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju, które, w swojej naturze, są uniwersalne. Proces określania działań kontrolnych został rozpoczęty od analizy sytuacji na podstawie wskaźników statystycznych służących monitorowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Informacje gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny dla potrzeb monitorowania celów Agendy 2030 oraz priorytetów rozwojowych Polski były podstawą do opracowania arkusza statystyczno-analitycznego, który stanowi część podpisanego właśnie dokumentu.

Wsparcie naukowe w określaniu wyzwań rozwojowych Polski istotnych dla kontroli państwowej w kontekście Agendy 2030 zapewnił prof. SGH Jerzy W. Pietrewicz, który przygotował autorski komentarz naukowy.

Najwyższa Izba Kontroli poprzez swoją działalność kontrolną, włącza się w monitorowanie wdrażania w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez Agendę 2030, zgodnie z ISSAI 5202 „Rola NOK w zrównoważonym rozwoju” oraz wspiera wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez identyfikowanie problemów oraz formułowanie wniosków pokontrolnych i uwag systemowych zgodnie z ISSAI 12 „NOK przyczyniają się do poprawy jakości życia obywateli”.

Celem głównym Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Do celów szczegółowych zaliczono m.in. trwały wzrost gospodarczy coraz silniej oparty o wiedzę, dane i perfekcję organizacyjną, rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz skuteczne państwo i instytucje w takich obszarach jak prawo w służbie obywatelom i gospodarce, instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem, e-państwo, finanse publiczne czy efektywność wykorzystania środków UE.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 maja 2020 10:03
Data publikacji:
22 maja 2020 10:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 maja 2020 12:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Fragment listy celi zrównoważonego rozwoju ONZ obok profesor SGH dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

Przeczytaj treść ponownie