Przejdź do treści

Nauka i kultura

Polski cmentarz pod Monte Cassino

Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

23 sierpnia 2017 08:00

W latach 2012–2015 państwo wydało na ochronę dziedzictwa narodowego za granicą 64,8 mln zł, jednak wciąż brak całościowych szacunków, pozwalających odnieść wydane środki do rzeczywistych potrzeb. W skontrolowanych projektach osiągnięto założone efekty, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk dot. odbioru poszczególnych zadań, np. prac konserwatorskich i remontowych. Jednak NIK zwraca uwagę, że współpraca pomiędzy resortami i instytucjami, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji, miała charakter ograniczony. Z tego powodu powstawały np. oddzielne, niezintegrowane ze sobą ewidencje obiektów polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Tymczasem ograniczona współpraca, brak spójnej strategii i zintegrowanej ewidencji zasobów uniemożliwia całościowe określenie potrzeb i sformułowanie celów działania państwa w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.

więcej treści z artykułu: Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

Obrazy odzyskane w wyniku działań państwa polskiego

NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

18 maja 2017 07:30

W Polsce nadal nie opracowano strategii restytucji utraconych dzieł sztuki, w tym w wyniku II wojny światowej. Nie wdrożono również w prawie polskim kompleksowych regulacji dotyczących restytucji dóbr kultury, w tym wynikających z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/60/UE), co zapewniłoby skuteczniejszą ochronę dziedzictwa kulturowego i zwiększyło możliwości odzyskiwania utraconych dzieł sztuk. Podmioty zajmujące się odzyskiwaniem utraconych dzieł sztuki – MKiDN i MSZ – nie współpracowały prawidłowo ze sobą, a zadania związane z odzyskiwaniem dzieł sztuki realizowały w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych. W konsekwencji w ciągu prawie 6 lat odzyskano zaledwie 28 pojedynczych oraz 6 zespołów dzieł sztuki.

więcej treści z artykułu: NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

Szczur laboratoryjny zakrywa łapką oczy

NIK o wykorzystywaniu zwierząt w badaniach naukowych

09 maja 2017 09:00

Funkcjonujące od dwóch lat nowe regulacje prawne nie przyniosły jeszcze oczekiwanego wpływu na ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Na przykład powiatowi lekarze weterynarii, na których nowa ustawa nałożyła dodatkowy obowiązek kontroli doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach, nie robią tego. NIK zauważa, że jeżeli problemy we wdrażaniu ustawy, nie zostaną rozwiązane, mogą doprowadzić do negatywnych skutków w postaci obniżenia poziomu ochrony zwierząt.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystywaniu zwierząt w badaniach naukowych

Ilustracja: Dłoń nad którą unosi się zapalona żarówka

NIK o działalności ośrodków innowacji

18 października 2016 08:00

Dotychczasowa działalność ośrodków innowacji nie przyniosła znaczącej poprawy stopnia komercjalizacji wyników badań naukowych i wzrostu intensywności wdrażania innowacyjnych technologii w gospodarce. Jedynie 14 proc. przedsiębiorców – lokatorów badanych ośrodków innowacji dokonało w latach 2013-2015 zgłoszeń w Urzędzie Patentowym. NIK zauważa, że w ostatnich latach rozwojowi infrastruktury w ośrodkach innowacji nie towarzyszyło odpowiednie jej wykorzystanie. Niepokój budzi również fakt, że większość ośrodków ma niestabilną, a wręcz trudną sytuację ekonomiczną. W konsekwencji mogą mieć problem z utrzymaniem i odnawianiem infrastruktury pozostającej w ich dyspozycji.

więcej treści z artykułu: NIK o działalności ośrodków innowacji

NIK o wspieraniu uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim

NIK o wspieraniu uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim

30 września 2016 08:00

Wspieranie uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim przebiegało w sposób, który nie w pełni gwarantował rzeczywisty rozwój ich uzdolnień. Szkoły nie miały bowiem pomysłu na pracę z takimi uczniami. Problemem było zarówno wyłanianie tych najbardziej uzdolnionych, jak ich dalsze wspieranie: nie organizowano dla nich specjalnych zajęć ani obozów naukowych, nie wszyscy najzdolniejsi mogli też liczyć choćby na stypendia.

więcej treści z artykułu: NIK o wspieraniu uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim

NIK o budowie muzeów

NIK o budowie muzeów

19 sierpnia 2016 08:00

Budowa muzeów, która ruszyła w Polsce po 1989 r. sprzyja zwiększeniu dostępności do dóbr kultury i podnosi turystyczną atrakcyjność kraju. NIK wskazuje jednak, że budowa muzeów nie była w pełni efektywna i skuteczna. Żadnej z kontrolowanych inwestycji nie udało się oddać do użytku w terminie. Okazały się one także znacznie droższe niż planowano. Podstawową przyczyną takiego stanu były m.in. brak odpowiednich analiz ryzyka pod kątem lokalizacji muzeów, czy złożoności ich projektów architektonicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie muzeów

Biały szczur laboratoryjny pomiędzy menzurkami

NIK przyjrzy się doświadczeniom na zwierzętach [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

04 lipca 2016 10:20

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy obowiązujące od roku przepisy wpłynęły na poprawę ochrony zwierząt wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych. Zaproszeni do NIK eksperci wskazali na szereg słabości nowej ustawy.

więcej treści z artykułu: NIK przyjrzy się doświadczeniom na zwierzętach [panel ekspertów]

Ilustracja: Dłoń z probówką, w tle wykresy i rozbłyski światła

NIK o komercjalizacji badań naukowych

18 maja 2016 15:47

Zakładane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w przyjętej perspektywie czasowej. Dofinansowane programy i przedsięwzięcia nie były finansowane w stabilny sposób, opóźniały się i były słabo nadzorowane. Wady w systemie wsparcia komercjalizacji badań naukowych skutkowały słabszym od zakładanego wzrostem innowacyjności polskiej gospodarki.

więcej treści z artykułu: NIK o komercjalizacji badań naukowych

Otwarta książka, w tle półka z książkami

NIK o rozwoju czytelnictwa

23 kwietnia 2016 12:40

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że pomimo wydatkowania w latach 2012-2015 (I połowa) na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej wysokości 268 mln zł działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zapewniły wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce. Liczba osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę wzrosła z 39% w 2012 r. do 42% w 2014 r., a 58% osób nie przeczytało w 2014 r. żadnej książki (61% w 2012 r.), jednak tendencje te były nietrwałe. W 2015 r. co najmniej jedną książkę przeczytało 37% osób (spadek o 5 pkt proc.), a liczba osób nieczytających wzrosła do 63%.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju czytelnictwa

Zdjęcia zaniedbanych zabytkowych budynków

NIK o ochronie zabytków Zawiera galerię zdjęć

19 kwietnia 2016 08:30

Zaniedbania właścicieli, w tym samorządów, oraz brak skutecznych działań ze strony służb konserwatorskich powodują, że stan części zabytków ulega degradacji, stwarzając czasami zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Blisko połowa miejskich konserwatorów w ogóle nie przeprowadza kontroli obiektów zabytkowych. Konserwatorzy nie kierują do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, pomimo stwierdzenia zniszczenia zabytku, niewykonania zaleceń pokontrolnych lub prowadzenia robót budowlanych przy zabytku bez pozwolenia. Samorządy nagminnie lekceważą obowiązek prowadzenia gminnych ewidencji zabytków oraz sporządzania programów opieki nad zabytkami.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052