Przejdź do treści

Nauka i kultura

Sklepy i punkty usługowe obwieszone szyldami i reklamami

NIK o kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni publicznej

28 grudnia 2017 12:00

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż działania podejmowane przez skontrolowane miasta wpłynęły na ograniczenie liczby nośników reklamowych i poprawienie estetyki przestrzeni publicznej. Najlepsze efekty osiągnięto w Krakowie i we Wrocławiu. Tam na Rynku Głównym i w obrębie Starego Miasta zniknęło wiele nielegalnych reklam. Niewiele zmieniło się natomiast w Radomiu, Warszawie oraz w Zakopanem (w parku kulturowym Kotliny Zakopiańskiej). Izba podkreśla, że uporządkowanie przestrzeni publicznej to proces długotrwały, wymagający dużego zaangażowania i konsekwencji ze strony samorządu terytorialnego w wielu obszarach jego działalności takich jak np. tworzenie parków kulturowych, odpowiednie zarządzanie pasem drogowym, czy uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

więcej treści z artykułu: NIK o kształtowaniu krajobrazu i przestrzeni publicznej

Zdjęcia nieruchomości PWSZ

NIK o gospodarowaniu nieruchomościami oraz środkami publicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

20 listopada 2017 08:00

W ocenie NIK, władze PWSZ im. Witelona w Legnicy niegospodarnie zarządzały własnymi nieruchomościami. Uczelnia sprzedała swoje nieruchomości dużo poniżej ich wartości, dodatkowo przepłaciła za działkę, na której ma powstać elektrownia fotowoltaiczna.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu nieruchomościami oraz środkami publicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

Naukowice przy mikroskopie zapisuje notatki

NIK o rozwoju kadr naukowych

02 października 2017 08:00

System nadawania stopni naukowych nie pozwala na optymalny rozwój kadr na polskich uczelniach wyższych. NIK przypomina, że liczba młodych pracowników naukowych systematycznie spada i wskazuje niedoskonałości: wadliwy mechanizm motywacyjny i nieprzejrzyste procedury nadawania stopni naukowych.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju kadr naukowych

Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej

NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

15 września 2017 08:00

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia obecne działania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków, w tym aktualnie sprawowany nadzór konserwatorski. Pozytywnie oceniono także wykonanie przez Konserwatora wniosków pokontrolnych z 2015 roku. Zalecenia, których wykonanie sprawdziła NIK, sformułowane po ówczesnej kontroli skargowej dotyczyły m.in. niewłaściwej ochrony obiektów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

Polski cmentarz pod Monte Cassino

Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

23 sierpnia 2017 08:00

W latach 2012–2015 państwo wydało na ochronę dziedzictwa narodowego za granicą 64,8 mln zł, jednak wciąż brak całościowych szacunków, pozwalających odnieść wydane środki do rzeczywistych potrzeb. W skontrolowanych projektach osiągnięto założone efekty, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk dot. odbioru poszczególnych zadań, np. prac konserwatorskich i remontowych. Jednak NIK zwraca uwagę, że współpraca pomiędzy resortami i instytucjami, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji, miała charakter ograniczony. Z tego powodu powstawały np. oddzielne, niezintegrowane ze sobą ewidencje obiektów polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Tymczasem ograniczona współpraca, brak spójnej strategii i zintegrowanej ewidencji zasobów uniemożliwia całościowe określenie potrzeb i sformułowanie celów działania państwa w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.

więcej treści z artykułu: Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

Obrazy odzyskane w wyniku działań państwa polskiego

NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

18 maja 2017 07:30

W Polsce nadal nie opracowano strategii restytucji utraconych dzieł sztuki, w tym w wyniku II wojny światowej. Nie wdrożono również w prawie polskim kompleksowych regulacji dotyczących restytucji dóbr kultury, w tym wynikających z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/60/UE), co zapewniłoby skuteczniejszą ochronę dziedzictwa kulturowego i zwiększyło możliwości odzyskiwania utraconych dzieł sztuk. Podmioty zajmujące się odzyskiwaniem utraconych dzieł sztuki – MKiDN i MSZ – nie współpracowały prawidłowo ze sobą, a zadania związane z odzyskiwaniem dzieł sztuki realizowały w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych. W konsekwencji w ciągu prawie 6 lat odzyskano zaledwie 28 pojedynczych oraz 6 zespołów dzieł sztuki.

więcej treści z artykułu: NIK o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki

Szczur laboratoryjny zakrywa łapką oczy

NIK o wykorzystywaniu zwierząt w badaniach naukowych

09 maja 2017 09:00

Funkcjonujące od dwóch lat nowe regulacje prawne nie przyniosły jeszcze oczekiwanego wpływu na ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Na przykład powiatowi lekarze weterynarii, na których nowa ustawa nałożyła dodatkowy obowiązek kontroli doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach, nie robią tego. NIK zauważa, że jeżeli problemy we wdrażaniu ustawy, nie zostaną rozwiązane, mogą doprowadzić do negatywnych skutków w postaci obniżenia poziomu ochrony zwierząt.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystywaniu zwierząt w badaniach naukowych

Ilustracja: Dłoń nad którą unosi się zapalona żarówka

NIK o działalności ośrodków innowacji

18 października 2016 08:00

Dotychczasowa działalność ośrodków innowacji nie przyniosła znaczącej poprawy stopnia komercjalizacji wyników badań naukowych i wzrostu intensywności wdrażania innowacyjnych technologii w gospodarce. Jedynie 14 proc. przedsiębiorców – lokatorów badanych ośrodków innowacji dokonało w latach 2013-2015 zgłoszeń w Urzędzie Patentowym. NIK zauważa, że w ostatnich latach rozwojowi infrastruktury w ośrodkach innowacji nie towarzyszyło odpowiednie jej wykorzystanie. Niepokój budzi również fakt, że większość ośrodków ma niestabilną, a wręcz trudną sytuację ekonomiczną. W konsekwencji mogą mieć problem z utrzymaniem i odnawianiem infrastruktury pozostającej w ich dyspozycji.

więcej treści z artykułu: NIK o działalności ośrodków innowacji

NIK o wspieraniu uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim

NIK o wspieraniu uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim

30 września 2016 08:00

Wspieranie uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim przebiegało w sposób, który nie w pełni gwarantował rzeczywisty rozwój ich uzdolnień. Szkoły nie miały bowiem pomysłu na pracę z takimi uczniami. Problemem było zarówno wyłanianie tych najbardziej uzdolnionych, jak ich dalsze wspieranie: nie organizowano dla nich specjalnych zajęć ani obozów naukowych, nie wszyscy najzdolniejsi mogli też liczyć choćby na stypendia.

więcej treści z artykułu: NIK o wspieraniu uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim

NIK o budowie muzeów

NIK o budowie muzeów

19 sierpnia 2016 08:00

Budowa muzeów, która ruszyła w Polsce po 1989 r. sprzyja zwiększeniu dostępności do dóbr kultury i podnosi turystyczną atrakcyjność kraju. NIK wskazuje jednak, że budowa muzeów nie była w pełni efektywna i skuteczna. Żadnej z kontrolowanych inwestycji nie udało się oddać do użytku w terminie. Okazały się one także znacznie droższe niż planowano. Podstawową przyczyną takiego stanu były m.in. brak odpowiednich analiz ryzyka pod kątem lokalizacji muzeów, czy złożoności ich projektów architektonicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie muzeów

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052