Przejdź do treści

Nauka i kultura

Biały szczur laboratoryjny pomiędzy menzurkami

NIK przyjrzy się doświadczeniom na zwierzętach [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

04 lipca 2016 10:20

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy obowiązujące od roku przepisy wpłynęły na poprawę ochrony zwierząt wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych. Zaproszeni do NIK eksperci wskazali na szereg słabości nowej ustawy.

więcej treści z artykułu: NIK przyjrzy się doświadczeniom na zwierzętach [panel ekspertów]

Ilustracja: Dłoń z probówką, w tle wykresy i rozbłyski światła

NIK o komercjalizacji badań naukowych

18 maja 2016 15:47

Zakładane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w przyjętej perspektywie czasowej. Dofinansowane programy i przedsięwzięcia nie były finansowane w stabilny sposób, opóźniały się i były słabo nadzorowane. Wady w systemie wsparcia komercjalizacji badań naukowych skutkowały słabszym od zakładanego wzrostem innowacyjności polskiej gospodarki.

więcej treści z artykułu: NIK o komercjalizacji badań naukowych

Otwarta książka, w tle półka z książkami

NIK o rozwoju czytelnictwa

23 kwietnia 2016 12:40

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że pomimo wydatkowania w latach 2012-2015 (I połowa) na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej wysokości 268 mln zł działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zapewniły wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce. Liczba osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę wzrosła z 39% w 2012 r. do 42% w 2014 r., a 58% osób nie przeczytało w 2014 r. żadnej książki (61% w 2012 r.), jednak tendencje te były nietrwałe. W 2015 r. co najmniej jedną książkę przeczytało 37% osób (spadek o 5 pkt proc.), a liczba osób nieczytających wzrosła do 63%.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju czytelnictwa

Zdjęcia zaniedbanych zabytkowych budynków

NIK o ochronie zabytków Zawiera galerię zdjęć

19 kwietnia 2016 08:30

Zaniedbania właścicieli, w tym samorządów, oraz brak skutecznych działań ze strony służb konserwatorskich powodują, że stan części zabytków ulega degradacji, stwarzając czasami zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Blisko połowa miejskich konserwatorów w ogóle nie przeprowadza kontroli obiektów zabytkowych. Konserwatorzy nie kierują do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, pomimo stwierdzenia zniszczenia zabytku, niewykonania zaleceń pokontrolnych lub prowadzenia robót budowlanych przy zabytku bez pozwolenia. Samorządy nagminnie lekceważą obowiązek prowadzenia gminnych ewidencji zabytków oraz sporządzania programów opieki nad zabytkami.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków

Zdjęcie muzeum na eranie komputera

NIK o digitalizacji dóbr kultury

02 kwietnia 2016 09:00

NIK pozytywnie ocenia dobór przez Ministerstwo Kultury dóbr kultury wyznaczonych do digitalizacji: prawidłowo - w instytucjach prowadzonych lub współprowadzonych - oszacowano zasoby i właściwie określono kryteria wyboru. Jednocześnie Izba zauważa jednak, że aby zakończyć digitalizację zgodnie z planem do 2020 r. konieczne będzie przyspieszenie prac.

więcej treści z artykułu: NIK o digitalizacji dóbr kultury

Starówka w Rzeszowie

NIK o ochronie zabytków w strefach konserwatorskich na Podkarpaciu

10 marca 2016 08:10

W związku z niewielką powierzchnią gmin województwa podkarpackiego objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zabytki i ich otoczenie na Podkarpaciu nie są kompleksowo chronione przed negatywnymi skutkami inwestycji budowlanych. Najlepszym sposobem takiej ochrony są właśnie miejscowe plany, jednak ich sporządzanie nie jest obowiązkowe. Gospodarowanie przestrzenią opiera się więc głównie na decyzjach o warunkach zabudowy, co w mniejszym stopniu zapewnia ochronę zabytków. Znakomita większość skontrolowanych gmin właściwie prowadziła gminne ewidencje zabytków, słabiej natomiast wywiązywała się z obowiązku opracowywania programów opieki nad zabytkami.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie zabytków w strefach konserwatorskich na Podkarpaciu

Fale składające się z zer i jedynek, w tle radioodbionik

NIK o cyfryzacji radia

20 stycznia 2016 08:30

Cyfryzację radia rozpoczęto bez kompleksowej strategii. Obecnie wciąż brakuje precyzyjnych terminów i jasno określonych źródeł finansowania. Na razie sygnału analogowego – podobnie, jak w całej Europie – nie wyłączono, więc część stacji nadaje programy w obu technologiach: analogowej i cyfrowej jednocześnie, ponosząc podwójne koszty. NIK zwraca uwagę, że jednym z warunków powodzenia cyfryzacji będzie cenowa dostępność nowoczesnych odbiorników radiowych.

więcej treści z artykułu: NIK o cyfryzacji radia

Ilustracja: Grupa osób trzymające polskie flagi

NIK o działaniach państwa na rzecz Polaków przebywających za granicą

02 grudnia 2015 08:00

Nie wiadomo, czy działania państwa skierowane do Polaków i Polonii za granicą są skuteczne, bo nie sprawdza się ich efektywności. Nie można więc stwierdzić czy i jak dzięki konkretnym działaniom umocniła się więź emigrantów z krajem albo w jakim stopniu uczestnictwo w danej formie zajęć przyczyniło się do podjęcia decyzji o powrocie do kraju.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach państwa na rzecz Polaków przebywających za granicą

Ilustracja: Naukowiec zapisuje równania na szklanej tablicy

NIK o instytutach badawczych

20 października 2015 07:30

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny wzrost ich wykorzystania – jedynie 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50 proc. wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również uwagę, że tylko 5 proc. zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki.

więcej treści z artykułu: NIK o instytutach badawczych

Logo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

NIK o PISF

15 lipca 2015 06:55

Finasowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przedsięwzięć w obszarze kinematografii, było w ocenie NIK prawidłowe. Wprowadzony przez PISF system wyboru dofinansowywanych przedsięwzięć, zgodny z ustawą o kinematografii i aktami wykonawczymi, był transparentny.

więcej treści z artykułu: NIK o PISF

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052