Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

Kontrola rozpocznie się w listopadzie. Obejmie wszystkie aspekty działalności OECD związane z finansami organizacji. Jej głównym celem jest sprawdzenie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz skuteczności, wydajności i oszczędności przy korzystaniu funduszy, które pochodzą ze składek krajów członkowskich. Zakres kontroli obejmuje cztery obszary:

  • Audyt sprawozdań finansowych OECD
  • Audyt sprawozdań  finansowych funduszu emerytalnego OECD
  • Audyt wykonania budżetu OECD
  • Dwa audyty wykonania zadań przez OECD rocznie

- Audyt który będziemy przeprowadzać na rzecz OECD to ogromny zaszczyt ale i wielka odpowiedzialność - mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - To także potwierdzenie bardzo silnej międzynarodowej pozycji polskiej NIK, jako wiodącego organu kontroli na świecie - dodaje szef NIK-u.

Badanie sprawozdań finansowych ma sprawdzić ich wiarygodność, czy są rzetelne i znajdują potwierdzenie na szczegółowych kontach. Podobnie będzie wyglądał audyt funduszu emerytalnego. Budżet ma być sprawdzany pod kątem celowości wydatków oraz zgodności z przepisami ponoszonych nakładów. Ważne są również audyty wykonania zadań w których NIK będzie dokonywała samodzielnie dwóch wyborów kontroli. Np. pod lupę mogą być wzięte wydatki OECD na prace eksperckie i wdrażanie zarekomendowanych rozwiązań.

Organizacja co roku przygotowuje raporty dotyczące krajów członkowskich, światowej gospodarki. Polscy audytorzy będą mogli sprawdzić czy pieniądze wydane na sporządzenie wybranych raportów przyniosły wymierne efekty. 

- OECD jest znana na całym świecie jako instytucja która zabiega o rozwój gospodarczy oraz ochronę wolności osobistej i poprawę jakości życia. Z kolei jej raporty stanowią cenne źródło informacji o procesie kształtowania realizacji polityki społeczno-gospodarczej - przekonuje prezes Krzysztof Kwiatkowski.

W październiku, zanim rozpocznie się właściwa kontrola nastąpi uroczyste przejęcie obowiązków od Trybunału Obrachunkowego Francji, który do tej pory prowadził audyt. W listopadzie polscy kontrolerzy, podczas swojej pierwszej wizyty w OECD, skupią się na na wszechstronnej i szczegółowej ocenie ryzyka i jakości kontroli wewnętrznej Organizacji. Ta ocena posłuży do opracowania głównego planu zgodnie z zasadą, że te obszary, które wzbudzą największe wątpliwości, będą poddane najbardziej intensywnym procedurom kontroli. Ze względu na wspomniane powyżej obszary kontroli,  jej  wagę i odpowiedzialność, prace będą prowadzone przez 4 zespoły. Zostanie także powołany Komitet Sterujący, na czele którego stanie prezes NIK. Komitet Sterujący będzie sprawował nadzór nad wykonaniem wszystkich audytów prowadzonych przez NIK w OECD i zadba o zapewnienie jakości pracy i przygotowanych dokumentów sprawozdawczych.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu działa od 1961 r.  Skupia aktualnie 36 państw. Polska jest jej członkiem od 22 lat.

Wszystkie państwa członkowskie OECD uznają, iż wartościami nadrzędnymi w życiu polityczno-społecznym i gospodarczym są trzy zasady, które wspólnie stanowią niepisane podstawowe kryteria dla państw ubiegających się o członkostwo: demokracja czyli pluralizm polityczny, poszanowanie praw człowieka i swobód obywatelskich oraz stabilny wzrost w ramach otwartej gospodarki rynkowej.

Organizacja przygotowuje kodeksy postępowania w gospodarce i przedsiębiorczości. Formułuje zalecenia, rezolucje i deklaracje, które nieformalnie mają wpływać na gospodarki państw członkowskich. Przygotowuje i wciela w życie wspólne wytyczne i normy działania w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw. Według prof. Leslie Pala z Carleton University w Kanadzie wpływ Organizacji na zachowania państw jest większy niż się powszechnie uważa; nie ogranicza się on do oddziaływania tylko na państwa członkowskie, ale dotyczy łącznie około 100 krajów.

Bez względu na osiągnięcia gospodarcze czy też wysokość wkładu do budżetu wszystkie państwa członkowskie traktowane są tak samo. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu. OECD wypracowała metodę ”nacisku równych sobie”, która polega na wzajemnej presji rządów, tak by w ostatecznych decyzjach społeczno-gospodarczych podejmowanych przez kraje członkowskie uwzględnione było stanowisko i interesy pozostałych krajów.

W ramach OECD działa ponad 250 komitetów, grup roboczych i grup eksperckich. W ich skład wchodzi blisko 40 tysięcy ekspertów z całego świata, którzy wymieniają się informacjami i pomysłami a także monitorują postępy w obszarach, którymi się zajmują.

Struktura OECD

Rada - naczelny organ OECD złożony z przedstawicieli państw członkowskich. Zatwierdza budżet i decyduje o zasadniczych sprawach merytorycznych.

Komitety - wykonują decyzje Rady w poszczególnych dziedzinach takich jak ekonomia, handel, nauka, zatrudnienie, edukacja albo rynki finansowe.

Sekretariat - organ koordynujący bieżącą działalność. Proponuje kierunki działań. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny - Angel Gurría.

Od 1997 działa stałe przedstawicielstwo RP przy OECD, które reprezentuje nasz kraj na forum organów i komitetów organizacji. Na czele przedstawicielstwa stoi prof. Aleksander Surdej.

W skład OECD wchodzą: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Litwa, Luksemburg, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kraje OECD zajmują dominującą pozycję na światowych rynkach finansowych, wiodą prym w dziedzinie przepływu kapitałów, inwestycji zagranicznych, usług, nowoczesnych technologii, w sferze innowacji i badań naukowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 lipca 2018 02:27
Data publikacji:
16 lipca 2018 06:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2022 15:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie