NIK o boiskach przyszkolnych na Pomorzu

Wyniki kontroli wskazują, że w skontrolowanych gminach (Sopot, Gdynia, Żukowo oraz Linia) boiska przyszkolne były wykorzystywane efektywnie i dostępne dla lokalnej społeczności. Skontrolowane gminy zobowiązały dyrektorów szkół do ustanowienia zasad korzystania przez mieszkańców z boisk przyszkolnych poza godzinami lekcyjnymi, i we wszystkich kontrolowanych szkołach stworzono mieszkańcom taką możliwość. W ocenie NIK zapewniło to lokalnej społeczności optymalną dostępność boisk, zgodnie z ich potrzebami i zgodnie ze specyfiką każdego obiektu.

W kontrolowanych gminach nie określono jednolitych zasad korzystania przez mieszkańców z boisk przyszkolnych po godzinach lekcyjnych. Gminy te, kierując się zasadą ogólnodostępności boisk oraz uwzględnienia zarówno potrzeb szkoły, jak i wspólnoty samorządowej, dyrektorom szkół pozostawiły określenie zasad korzystania z boisk. Umożliwiło to optymalne wykorzystanie każdego z obiektów, przy uwzględnieniu jego specyfiki i lokalnych potrzeb środowiska. Zasady dostępności obiektów (czas otwarcia, warunki przebywania osób niebędących uczniami szkoły) oraz zasady bezpiecznego korzystania zostały określone przez dyrektorów w formie regulaminów podanych do publicznej wiadomości.

Skontrolowane szkoły wykorzystywały boiska w sposób efektywny. Średnio co druga godzina zajęć wychowania fizycznego w tygodniu odbywała się na boiskach przyszkolnych (ze względu na warunki atmosferyczne głównie w miesiącach: wrzesień, październik, kwiecień, maj i czerwiec). We wszystkich kontrolowanych gminach, zatrudniano animatorów sportu prowadzących zajęcia na zlokalizowanych na ich terenie boiskach Orlik. Ponadto w okresie objętym kontrolą na boiskach przyszkolnych odbyły się łącznie 64 wydarzenia sportowe i festyny współorganizowane przez gminy.

Zasady użytkowania boisk przyszkolnych zostały każdorazowo określone przez dyrektorów kontrolowanych szkół. Zasady te zapewniały szeroki i nieodpłatny dostęp mieszkańców do boisk, bezpieczne i higieniczne warunki ich użytkowania oraz dbałość o ich stan. Regulaminy korzystania przez lokalną wspólnotę z tych obiektów poza godzinami lekcyjnymi, opracowane i upublicznione przez dyrektorów szkół, zawierały zasady korzystania z tych obiektów przy uwzględnieniu potrzeb szkół oraz rozpoznanych potrzeb mieszkańców. W regulaminach obowiązujących we wszystkich kontrolowanych szkołach ustanowiono, poza jednym wyjątkiem, zasady korzystania z boisk w sposób zapobiegający nieszczęśliwym wypadkom oraz zapewniający dbałość o udostępniane mienie publiczne.

W dwóch szkołach w Sopocie kontrolerzy jako przykład dobrej praktyki wskazali zapewnienie dodatkowego nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem na boiskach w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Gminy jako organy prowadzące kontrolowane szkoły posiadały informacje o warunkach udostępniania boisk przyszkolnych oraz o ich stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa. Dyrektorzy szkół zapewnili właściwy stan tych obiektów oraz wywiązywali się z obowiązku przeprowadzania, okresowych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z boisk. W siedmiu przypadkach osoby posiadające uprawnienia budowlane sprawdzały stan tych boisk w trakcie kontroli na podstawie prawa budowlanego.

Na terenie kontrolowanych gmin funkcjonowało 89 szkół dysponujących łącznie 144 boiskami przyszkolnymi. W latach 2010-2016 wybudowano bądź zmodernizowano 33 boiska oraz wyremontowano 12 boisk. Z powodu niezadowalającego stanu technicznego bądź likwidacji placówek nie użytkowano ośmiu boisk przy siedmiu szkołach, a 83 boiska funkcjonujące przy 50 szkołach przeznaczono do remontu.

Boiska przyszkolne, które zostały wybudowane bądź zmodernizowane ze środków publicznych, są bardzo atrakcyjne dla lokalnych społeczności. Służą głównie do gry w piłkę nożną i koszykówkę.  W  ostatnich  latach  włożono  wiele  wysiłku w przekształcenie  starych, wyeksploatowanych boisk szkolnych w nowoczesne obiekty sportowe. Zdarzało się, że koszty budowy takiego boiska  dochodziły nawet do 1 mln zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 lipca 2017 15:07
Data publikacji:
11 lipca 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lutego 2018 11:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie