NIK o egzaminach maturalnych i gimnazjalnych

Zgodnie z nimi:

 • wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje uczniowi, rodzicom (prawnym opiekunom), zdającemu na pisemny wniosek składany do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu do 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia;
 • czas wglądu do pracy określany jest przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie może on trwać krócej niż 30 minut;
 • praca nie może być kopiowana ani powielana w jakikolwiek sposób, w tym poprzez robienie zdjęć - dopuszczone jest robienie notatek;
 • w ciągu dwóch dni roboczych po dokonaniu wglądu można złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów;
 • w sytuacji podwyższenia wyniku egzaminu, m.in. zdającemu wydaje się nowy odpowiedni dokument, np. zaświadczenie, świadectwo.
  Sprawy te zostały również uregulowane w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty, który ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2015/2016. Zgodnie z art. 44zzz ustawy o systemie oświaty, który wejdzie w życie w dniu 1 września 2015 r.:
 • uczeń, jego rodzice, słuchacz lub absolwent będzie miał prawo wystąpić, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną m.in. zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, świadectwa dojrzałości, o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (ust. 1);
 • podczas dokonywania wglądu będzie mógł zapoznać się z zasadami oceniania (ust. 2);
 • w terminie dwóch dni roboczych od dokonania wglądu będzie mógł zwrócić się o weryfikację sumy punktów, która będzie dokonana w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku (ust. 3 i 4).
 • dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o weryfikacje sumy punktów, do poinformowania ucznia, jego rodziców, słuchacza lub absolwenta o wyniku weryfikacji (art. 44zzz ust. 5);
 • w sytuacji podwyższenia sumy punktów dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustali nowe wyniki sprawdzianu lub egzaminu oraz anuluje dotychczasowy odpowiedni dokument (zaświadczenie lub świadectwo) i wyda nowy.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 kwietnia 2015 06:39
Data publikacji:
22 kwietnia 2015 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 maja 2015 09:16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK o egzaminach maturalnych i gimnazjalnych © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie