NIK o koncercie Madonny

05 czerwca 2013 11:30

Minister Sportu i Turystyki wydała publiczne pieniądze na koncert Madonny niegospodarnie i niezgodnie z ich przeznaczeniem - takie jest ostateczne stanowisko NIK po oddaleniu ministerialnych zastrzeżeń  przez Kolegium Izby.*

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę w sprawie wydatkowania pieniędzy publicznych pochodzących z rezerwy celowej (poz. 40) przeznaczonej na zadania związane z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej.  Zdaniem Kolegium z rezerwy tej można było finansować wyłącznie przedsięwzięcia związane z EURO 2012 lub z promocją siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Większość środków ze wspomnianej rezerwy (poz. 40 - zaplanowano środki w wysokości 284,3 mln złotych), została wydana prawidłowo.  NIK w wystąpieniu pokontrolnym zakwestionowała jednak legalność i gospodarność niektórych wydatków, w tym przede wszystkim 5,8 mln złotych, które wydano na sponsorowanie koncertu Madonny.

Turniej piłkarski EURO 2012 zakończył się na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. NIK uważa, że Minister Sportu i Turystyki miała prawo kierować do Ministra Finansów wnioski o uruchomienie kolejnych transz środków ze wspomnianej rezerwy celowej także po zakończeniu piłkarskiego turnieju, ale wciąż na zadania związane z EURO 2012 (np. regulując zaciągnięte wcześniej zobowiązania, wymagalne już po zakończeniu Mistrzostw albo opłacając inne przedsięwzięcia związane z EURO 2012, które należało wykonać po turnieju). 

W żadnym z pism do Ministra Finansów skierowanych w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej Minister Sportu i Turystyki nie wspomniała o finansowaniu koncertów muzycznych, w tym o sponsorowaniu koncertu Madonny oraz innych imprez niezwiązanych z turniejem piłkarskim EURO 2012. Minister Finansów, na podstawie pism z Ministerstwa Sportu i Turystyki, miał prawo uważać, że środki, o których uruchomienie Minister Sportu wnosi, wydatkowane będą zgodnie z celem rezerwy. Pod pozycją „zarządzanie Stadionem Narodowym” (czy też  „testowanie obiektu”) powinny się były bowiem kryć wyłącznie zobowiązania związane z zarządzaniem ("testowaniem") stadionem w związku z organizacją EURO 2012 lub z upowszechnianiem siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Tak więc decyzje Ministra Finansów podjęte w wyniku pism kierowanych do niego przez Minister Sportu i Turystyki miały charakter zgody na uruchomienie środków, bez zmiany celu na jaki rezerwa została utworzona. Wydatkowanie bowiem wskazanych środków na inne cele, np. na testowanie, utrzymanie lub zarządzanie Stadionem Narodowym bez związku z EURO 2012 oraz bez związku z upowszechnianiem siatkówki wśród dzieci i młodzieży wymagało zmiany przeznaczenia rezerwy w sposób przewidziany w ustawie o finansach publicznych (m.in. konieczna byłaby  pozytywna opinia sejmowej komisji właściwej ds. budżetu ).** W stosunku do wspomnianej rezerwy celowej takiej procedury nie uruchomiono.

5 czerwca 2012 r., za zgodą Minister Sportu i Turystyki, Narodowe Centrum Sportu (NCS) oddało prywatnemu podmiotowi zewnętrznemu do bezpłatnego używania pomieszczenia Stadionu Narodowego w celu organizacji koncertu Madonny. Z tym samym podmiotem NCS  zawarło 16 marca 2012 r. umowę zakupu praw marketingowych, na podstawie której Skarb Państwa stał się w istocie sponsorem koncertu Madonny.  W zamian za świadczenia ze strony prywatnego podmiotu Skarb Państwa zobowiązany został m.in. do uiszczenia opłaty sponsorskiej w wysokości 600.000 euro netto. Z rozliczenia umowy wynika, że Skarbu Państwa wydał ponad 5,8 mln złotych, zarabiając niewiele ponad 1,2 mln złotych. 

Niegospodarność w tym wypadku, polegała na sponsorowaniu koncertu Madonny ze środków publicznych, pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Skarb Państwa stracił na tym przedsięwzięciu ponad 4,6 mln złotych.

Zdaniem NIK było to niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.


* http://www.nik.gov.pl/o-nik/kolegium-nik/

** Ustawa o finansach publicznych.

Art. 154. ustęp 7. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone, z zastrzeżeniem ust. 9, wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków. (…)

Art. 154. ustęp 9. Minister Finansów może, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Analiza prawna finansowania koncertu Madonny

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: sport, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Finansów, budżet państwa

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 04 czerwca 2013 15:50
Data publikacji: 05 czerwca 2013 11:30
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 05 lipca 2013 12:44
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie