Kontrolowane gminy oraz inne podmioty publiczne w zróżnicowanym stopniu były przygotowane do realizacji przedsięwzięć PPP. Najlepiej radziły sobie te, które korzystały z fachowego doradztwa i analizowały przyczyny nieudanych, wcześniejszych postępowań. Doradcy, których zadaniem było przeprowadzenie analiz i przygotowanie przedsięwzięcia, byli zatrudniani w sposób gospodarny i przy zachowaniu zasad konkurencji.

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości polegały na nierzetelnym przygotowaniu niektórych przedsięwzięć PPP. Prowadziło to do problemów z wyłonieniem partnera prywatnego do realizacji zadań lub do zawarcia umów na warunkach niekorzystnych dla podmiotu publicznego. Niektóre gminy podejmowały też próby realizacji PPP bez przeprowadzenia analiz wskazujących na optymalny sposób realizacji planowanej inwestycji publicznej lub ignorowały wyniki przeprowadzonych analiz w postępowaniach zmierzających do wyboru partnera prywatnego. Negocjowane umowy nie dochodziły w niektórych przypadkach do skutku, ponieważ podmioty publiczne dążyły do obarczenia maksymalnym ryzykiem przedsięwzięcia partnera prywatnego.

Zob. też: Panel ekspertów w NIK poświęcony problemom PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne

Kontrola wykazała, że podstawową przesłanką korzystania z partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji celów publicznych był brak innych źródeł ich finansowania. Tym samym niedostateczną wagę przywiązywano do innych korzyści płynących z tego partnerstwa, polegających np. na szybszym i tańszym procesie budowy obiektów przez partnera prywatnego, lepszej jakości zarządzania oraz bardziej efektywnej eksploatacji inwestycji będącej przedmiotem partnerstwa.

Mimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK ocenia pozytywnie przedsięwzięcia podejmowane w ramach PPP. Zdaniem Izby PPP stanowi dla wielu gmin szansę na zrealizowanie niezbędnych dla mieszkańców inwestycji.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 maja 2013 07:11
Data publikacji:
20 maja 2013 07:11
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
09 maja 2014 14:07
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota

Przeczytaj treść ponownie