NIK o Polskim Radiu w latach 2007-2010

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie naruszanie w Spółce procedur udzielania zamówień publicznych. W latach 2007-2009 Spółka udzieliła 105 zamówień publicznych na łączną wartość 139.726,3 tys. zł (netto). W 17 spośród udzielonych zamówień w ww. okresie (16,2%), stwierdzono działania z naruszeniem przepisów prawa.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zarządzanie kadrami w Spółce w latach 2007 - 2009, w tym zwolnienia grupowe, po przeprowadzeniu których zatrudniono większą liczbę osób niż zwolniono oraz dokonywanie niekorzystnych dla Polskiego Radia S.A. zmian w umowach o pracę osób pełniących funkcje kierownicze oraz doradców Zarządu, stanowiło działanie niegospodarne.

W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła uwagi do nieokreślenia zasad realizacji misji publicznej. W ocenie NIK uregulowania dotyczące zasad realizacji misji publicznej, zawarte w Zasadach etyki zawodowej w Polskim Radiu S.A., są niewystarczające dla oceny prawidłowego wywiązywania się Spółki z tego obowiązku i zachodzi potrzeba opracowania zasad realizacji i finansowania przez Spółkę tej misji.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 marca 2011 10:01
Data publikacji:
29 marca 2011 07:00
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie