NIK o projektach informatycznych Policji

Wyniki kontroli wykazały, że od 1 stycznia 2013 r. system SWD został wdrożony i jest wykorzystywany w szczególności przez policyjne służby dyżurne na terenie całego kraju.  Policja miała trudności z właściwym zagospodarowaniem środków unijnych, głównie za sprawą problemów proceduralnych we współpracy między Komenda Główną Policji (KGP) a podległym MSWiA Centrum Projektów Informatycznych (CPI).

Wydatki poniesione na budowę SWD w wysokości ponad  67 mln zł - poza jedną umową na doposażenie w sprzęt dostępowy - zostały sfinansowane ze środków krajowych. Poziom wykorzystania środków unijnych przed dwoma miesiącami wynosił tylko 3,1 % planu (1,8 mln zł). Możliwość wykorzystania pozostałych środków z funduszy strukturalnych UE, zgodnie z postanowieniami porozumienia o dofinansowanie, upływa w dniu 31 grudnia 2013 r. NIK zwraca uwagę na wysokie ryzyko niewykorzystania znacznej części przyznanego dofinansowania.

Projekt  E-posterunek został przekazany do użytkowania przez komendy już w 2010 roku. Kontrola NIK ujawniła, że system nie funkcjonuje w pełni we wszystkich jednostkach Policji. W części jednostek był zaś wykorzystywany w stopniu nieprzekraczającym 10 proc. prowadzonych postępowań. Niektóre z zakupionych funkcjonalności nie zostały udostępnione policjantom.

W dodatku Policja nie zadbała o właściwą ochronę gromadzonych i przetwarzanych w systemie danych osobowych. W części skontrolowanych jednostek Policji ich komendanci podjęli skuteczne, samodzielne działania i zabezpieczyli prawidłowo przetwarzanie danych osobowych.  W niektórych jednostkach NIK stwierdziła jednak, że w aplikacji e-posterunek przetwarzano dane osobowe uczestników postępowań przygotowawczych bez stosownego zabezpieczenia sprzętu komputerowego, co stanowiło naruszenie przepisów art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

W przypadku realizowania projektu E-posterunek nie zastosowano poprawnej kolejności działań. Najpierw zamówiono i odebrano aplikację teleinformatyczną, którą przekazano do użytkowania funkcjonariuszom Policji, a dopiero w drugiej kolejności rozpoczęto analizy dotyczące warunków prawnych, finansowych i technicznych wdrożenia tego narzędzia do praktyki policyjnej.

Decyzje dotyczące rozbudowy E-posterunku były podejmowane jednostronnie przez pion logistyki KGP bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z właściwymi komórkami merytorycznymi Komendy oraz bez właściwego rozpoznania potrzeb użytkowników końcowych (policjantów w komendach powiatowych i wojewódzkich).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2013 16:00
Data publikacji:
25 czerwca 2013 06:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 maja 2014 13:07
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota

Przeczytaj treść ponownie