NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

NIK poświadcza, że Minister Infrastruktury i Rozwoju należycie zaplanował, zorganizował, koordynował i realizował proces przygotowań do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Podjęte działania umożliwiły przygotowanie i przekazanie do Komisji Europejskiej projektu umowy partnerstwa oraz projektów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Działania związane z opracowaniem projektu umowy partnerstwa były skuteczne i doprowadziły do przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej w obowiązującym terminie.

W Ministerstwie przygotowano projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. Opracowano też projekt Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zarządy województw opracowały i przekazały do Komisji Europejskiej projekty regionalnych programów operacyjnych. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał opinie o zgodności projektów Regionalnych Programów Operacyjnych z zapisami projektu umowy partnerstwa, z zastrzeżeniem uwzględnienia zgłoszonych uwag.

Podział funduszy strukturalnych na krajowe programy operacyjne na lata 2014-2020

Program operacyjny

w mld euro

w %

Infrastruktura i Środowisko

27,4

60,1

Inteligentny Rozwój

8,6

18,9

Wiedza, Edukacja, Rozwój

4,7

10,3

Polska Cyfrowa

2,2

4,8

Polska Wschodnia

2,0

4,4

Pomoc Techniczna

0,7

1,5

Ogółem

45,6

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie umowy partnerstwa zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.

Podział funduszy strukturalnych na regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020

Regionalny program operacyjny

w mld euro

w %

Dolnośląskie

2,2

7,1

Kujawsko-Pomorskie

1,9

6,1

Lubelskie

2,2

7,1

Lubuskie

0,9

2,9

Łódzkie

2,2

7,1

Małopolskie

2,9

9,3

Mazowieckie

2,1

6,8

Opolskie

0,9

2,9

Podkarpackie

2,1

6,8

Podlaskie

1,2

3,9

Pomorskie

1,9

6,1

Śląskie

3,5

11,3

Świętokrzyskie

1,4

4,5

Warmińsko-Mazurskie

1,7

5,5

Wielkopolskie

2,4

7,7

Zachodniopomorskie

1,6

5,1

Ogółem

31,1

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie umowy partnerstwa zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.

NIK stwierdza, że w Ministerstwie i urzędach marszałkowskich prowadzono działania w celu przygotowania instytucji do realizacji programów operacyjnych w latach 2014-2020.

Zdaniem NIK należy podkreślić, że w projektach krajowych programów operacyjnych oraz w projektach programów regionalnych zaplanowano uwzględnienie uproszczeń, mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych we wdrażaniu funduszy w okresie 2014-2020. Mają one dotyczyć zarówno regulacji prawnych jak i instytucjonalnych, w tym sposobu występowania o dofinansowanie i realizacji oraz rozliczania projektów przez beneficjentów. 

Minister oraz zarządy województw podjęły odpowiednie działania, mające na celu wyznaczenie i przygotowanie instytucji zarządzających i pośredniczących do wykonywania zadań wdrożeniowych. W ramach Ministerstwa i urzędów marszałkowskich podjęta została decyzja o powierzeniu instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi obowiązków związanych z poświadczaniem wydatków, poniesionych w ramach programów operacyjnych (tzw. certyfikacji wydatków).

W ramach systemu wdrażania programów operacyjnych nie będzie funkcjonowała oddzielna Instytucja Certyfikująca, nie będą także funkcjonowały Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji.

Zdaniem NIK, należy jednak zapewnić rozdzielenie funkcji zarządzania i certyfikacji w ramach Instytucji Zarządzających. Realizacja zadań dotyczących poświadczania poniesionych wydatków powinna być instytucjonalnie i proceduralnie rozdzielona od zadań związanych z zarządzaniem i kontrolą, tzn. zadania te nie mogą być realizowane przez te same osoby i komórki organizacyjne. Podział ten będzie szczególnie istotny przy realizacji projektów własnych samorządu województwa. Przejęcie zadań w zakresie certyfikacji wydatków przez IZ RPO wymaga szczególnej uwagi zarządów województw, gdyż urzędy marszałkowskie będą to zadanie wykonywać po raz pierwszy (wcześniej te zadania wykonywały urzędy wojewódzkie).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 września 2014 14:47
Data publikacji:
08 września 2014 06:44
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2022 15:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie