NIK o wrocławskim stadionie

Pierwsze z zawiadomień skierowanych do Prokuratury Apelacyjnej dotyczy  dokonywania niegospodarnych zmian w tzw. "umowie portalowej” (zwolnienie wykonawcy portalu z zapłaty kary umownej oraz przesuwanie terminu wpływów ze spodziewanych przychodów portalu poświęconego EURO 2012), w wyniku czego Gmina Wrocław i spółka Wrocław 2012 sp. z o.o. poniosły ponad 2,4 mln strat.

Drugie z zawiadomień do Prokuratury Apelacyjnej obejmuje szereg spraw związanych z budową stadionu m.in.:

  • nadpłacenie Generalnemu Wykonawcy budowy Stadionu ponad 76 mln zł w stosunku do niekwestionowanych przez spółkę Wrocław 2012 zobowiązań wynikających z zawartych umów.
  • wypłacenie ponad 24 mln zł Generalnemu Wykonawcy za przyśpieszenie prac, bez spełnienia wymaganych warunków. Generalnemu Wykonawcy nie wykazał, aby realizacja zaproponowanych prac była niezbędna do dotrzymania lub skrócenia terminu budowy. Ostatecznie Stadion nie został wykonany w terminie wskazanym w umowie.
  • niepotrzebna zmiana systemu zasilania stadionu - strata ponad 5 mln zł. Powołany przez NIK biegły ustalił, że zasilanie przewidziane w pierwotnej umowie był wystarczające dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania stadionu.
  • ogłoszenie przetargu na wymianę murawy na stadionie, mimo że koszt wymiany nie powinien obciążać spółki Wrocław 2012 - szkoda ponad 0,5 mln zł.
  • powtórne zlecenie przeprowadzenia tych samych prac (szklana fasada studiów panoramicznych na stadionie - pierwotnie wykonana niezgodnie z wymogami UEFA)
  • zamówienie prowadzenia portalu poświęconego EURO 2012 (zawarcie tzw. "umowy portalowej") bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
  • nieuprawniony zwrot nakładów na nieruchomość przeznaczoną pod budowę centrum handlowo-usługowego przy Stadionie.
  • udzielenie zamówień publicznych na organizację imprez na Stadionie, które w efekcie przyniosły straty ponad 14 mln złotych.

W sprawie 11 czynów w zakresie zamówień publicznych delegatura NIK we Wrocławiu zawiadomiła Urząd Zamówień Publicznych. Stwierdzono m.in. przypadek udzielenia zamówienia za blisko 30 mln zł wykonawcy, któremu jeszcze przed rozpoczęciem procedur ujawniono szczegółowy zakres zamówienia oraz ceny uzgodnione z innymi dostawcami. Działaniem tym naruszono zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Kontrolerzy ujawnili też nieprawidłowości przy wykonaniu dachu. Nie zabezpieczono również prawidłowo stadionu przed działaniem wód gruntowych. W pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia elektryczne i elektroniczne stwierdzono zawilgocenia, bo wykonawca zapomniał o wykonaniu koniecznego drenażu.

NIK stwierdziła też, że na początku 2012 r. zorganizowano na stadionie dwa mecze piłkarskie, na które łącznie przyszło 28 tysięcy widzów, mimo że spółka odpowiedzialna za funkcjonowanie stadionu nie posiadała w tym czasie ważnego pozwolenia na jego użytkowanie.

Kontrolerzy ustalili, że niektóre umowy dotyczące użytkowania stadionu realizowane były nierzetelnie, co doprowadziło do utraty spodziewanych wpływów m.in. z reklam, portalu internetowego, sprzedaży biletów.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 września 2015 11:13
Data publikacji:
12 stycznia 2015 11:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 września 2015 11:16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie