NIK z KRD o produkcji drobiarskiej w Polsce

Najwyższa Izba Kontroli wraz z Krajową Radą Drobiarstwa - Izbą Gospodarczą o raporcie NIK dotyczącym Wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarskiej Przedstawiciele NIK i KRD w trakcie rozmowy

W związku z licznymi doniesieniami środków masowego przekazu po publikacji informacji NIK o wynikach kontroli Wykorzystywanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim, w których w sposób niezgodny z treścią raportu prezentowano lub interpretowano wyniki tej kontroli, w celu ograniczenia zagrożeń związanych z niewłaściwym odbiorem przez opinię publiczną wniosków płynących z raportu.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Dyrektor Generalny KRD prezentują wypracowane oświadczenie.

Strony przyjęły następujące konkluzje:

 1. Kontrola NIK dotyczyła oceny prawidłowości i skuteczności  sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej przez lubuskie organy Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej. Kontrolą nie byli objęci producenci produktów pochodzenia zwierzęcego.
 2. Wyniki kontroli NIK nie potwierdzają doniesień medialnych o powszechnym naruszaniu przez producentów obowiązujących przepisów dotyczących stosowania antybiotyków oraz o wprowadzaniu do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego zawierających antybiotyki.
 3. Branża drobiarska jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego, a jej rozwój wymaga stałego monitorowania i podnoszenia jakości oferowanych produktów.
 4. Porównanie przyrostu produkcji i eksportu drobiu w latach 2004-2017 - W 2004 produkcja wynosiła 839 tys. ton, a eksport 131 tys. ton. W 2017 - produkcja 2681 tys. ton i eksport 1197 tys. ton.
 5. Prezentowanym w raporcie NIK informacjom o wzroście  sprzedaży w Polsce antybiotyków weterynaryjnych towarzyszył równolegle dynamiczny przyrost produkcji zwierzęcej,  w tym w szczególności drobiu.
  Sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwbakteryjnych i ilość hodowanego drobiu, od 2011 sprzedaż antybiotyków rosła proporcjonalnie do wzrostu produkcji.
 6. Sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwbakteryjnych w przeliczeniu na populację zwierząt produkcyjnych (mg/PCU) na przestrzeni ostatnich lat nie wykazywała tendencji wzrostowych.
  Sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwbakteryjnych w mg/PCU w latach 2011-2015 na przykładzie Polski - sprzedaż rosła znacząco do 2013 roku, następnie w roku 2014 i 2015 spadła do poziomu 140,8 i 138,9 mg/na PCU
 7. W ocenie Stron, jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia konsumentom bezpiecznych produktów pochodzenia zwierzęcego jest sprawnie i skutecznie działający nadzór właściwych instytucji państwowych nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.

Obowiązujący w Polsce model nadzoru odpowiada wysokim wymogom Unii Europejskiej. W ocenie Stron, wdrożenie rekomendacji NIK dotyczących funkcjonowania nadzoru, przy skoordynowanych i długofalowych działaniach wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie racjonalnego
i bezpiecznego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, powinno sprzyjać osiągnięciu jeszcze wyższych standardów jakości polskiej żywności.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 marca 2018 14:37
Data publikacji:
21 marca 2018 15:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 stycznia 2023 08:42
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie