Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

NIK wydała polskie tłumaczenie standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych  Organów Kontroli (INTOSAI),  które definiują podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym.  Określają one miarodajne i wspólne dla wszystkich naczelnych organów kontroli ramy odniesienia. Mają zapewnić wiarygodność, jakość i profesjonalizm kontroli w sektorze publicznym.

Przekład podstawowych zasad kontroli według nowych standardów  na język polski był długo wyczekiwanym dokumentem. Jest to trzeci poziom Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI), zatwierdzony jesienią 2013 roku na XXI Kongresie INTOSAI, ważny i znaczący zarówno dla audytorów, jak  i dla jednostek kontrolowanych.  Standardy oznaczone symbolami ISSAI 100-400 definiują podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym (ISSAI 100), podstawowe zasady kontroli finansowej (ISSAI 200), podstawowe zasady kontroli wykonania zadań (ISSAI 300) oraz podstawowe zasady kontroli zgodności (ISSAI 400).  

- Podejmując się tłumaczenia nowych standardów ISSAI 100-400, chcieliśmy umożliwić ich jak najszerszą implementację do praktyki kontrolnej NIK, a także upowszechnić je w środowisku kontrolerów i audytorów sektora publicznego. Ważne było dla nas również umożliwienie zapoznania się ze standardami pracownikom jednostek podlegających kontroli - wyjaśnia prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, zapewniając, że w tłumaczeniu na język polski została zachowana wierność wobec oryginału,  a zapisy zostały dostosowane do uwarunkowań polskich jedynie w niezbędnym zakresie.

Prezes Izby wyraził też nadzieję, że przedstawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli publikacja, będąca kontynuacją rozpoczętych w latach ubiegłych prac promujących standardy i wytyczne INTOSAI, przyczyni się do ich lepszego zrozumienia i stosowania.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 czerwca 2016 09:11
Data publikacji:
27 czerwca 2016 09:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 lipca 2016 10:13
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie