OECD gościem NIK

Dobiega końca pierwszy rok czteroletniej kadencji audytu finansowego prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). NIK sprawdza sprawozdania finansowe OECD i funduszu emerytalnego (Funduszu Przezorności) tej Organizacji. W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z delegacją OECD, podczas którego wymieniono opinie na temat treści dokumentów sprawozdawczych NIK z audytu finansowego za rok 2018.

Najwyższa Izba Kontroli została wybrana na audytora zewnętrznego OECD w 2018 r. i będzie pełniła tę funkcję do 2022 roku, z możliwością przedłużenia jej mandatu o kolejne dwa lata. Audyt obejmuje wszystkie aspekty działalności OECD związane z finansami organizacji. Głównym celem jest sprawdzenie wiarygodności i wydanie opinii o rocznych sprawozdań finansowych Organizacji. NIK prowadzi także audyt - wykonanie budżetu OECD oraz audyt skuteczności, efektywności i oszczędności przy korzystaniu z funduszy, które pochodzą z regulowanych składek krajów członkowskich, dodatkowych dobrowolnych funduszy krajów, które zlecają OECD badania w wybranych przez nie dziedzinach oraz wpłat innych organizacji międzynarodowych. Badanie sprawozdań finansowych polega na sprawdzeniu ich wiarygodności i wydaniu opinii, czy w rzetelny sposób przedstawiają sytuację finansową, wyniki finansowe i przepływy pieniężne OECD i jej funduszu emerytalnego. Wykonanie  budżetu jest sprawdzane również pod kątem rzetelności sprawozdań, lecz także z punktu widzenia celowości wydatków oraz ich zgodności z przepisami dotyczącymi gospodarowania środkami Organizacji. Ważne są także audyty wykonania zadań, w których NIK  bada, czy Organizacja prowadząc działalność w wybranych dziedzinach osiąga założone cele, czy wydatkowane środki są adekwatne do wypracowanych rezultatów oraz czy gospodarowanie funduszami Organizacji odbywa się w sposób oszczędny.  

Spotkanie przedstawicieli NIK z delegacją OECD
Spotkanie przedstawicieli NIK z delegacją OECD

- Audyt który przeprowadzamy w OECD, to ogromny zaszczyt ale i wielka odpowiedzialność. To także potwierdzenie bardzo silnej międzynarodowej pozycji polskiej NIK - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - Nasza dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze. Zbliżamy się do zamknięcia pierwszego roku audytu. W tym czasie zgromadziliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do badania i oceny działań OECD za rok ubiegły. Będą miały one także istotny wpływ na kolejne lata projektu - dodał po spotkaniu z przedstawicielami OECD szef Izby.


Podczas spotkania z delegacją OECD wymieniono ostatnie opinie na temat treści dokumentów z audytu (raportów i wystąpień) za rok finansowy 2018.  Przedstawiciele NIK poinformowali o bardzo dobrych wynikach audytu oraz opowiedzieli o uzgodnionych działaniach ukierunkowanych na doskonalenie sprawozdawczości finansowej OECD i prezentacji jej wyników finansowych.

Spotkanie przedstawicieli NIK z delegacją OECD -pamiątkowe zdjęcie
Członkowie Komitetu Sterującego Audytu Zewnętrznego wraz z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim

- Dla pracy i funkcjonowania każdej organizacji, w tym bez wątpienia także międzynarodowej, niezwykle ważna jest osoba czy instytucja zewnętrznego audytora. Takiego, który będzie potrafił spojrzeć z zewnątrz na finanse tej organizacji, dokładnie je przeanalizować i obiektywnie pokazać jak ona działa - wyjaśniła Josée Touchette, Dyrektor Wykonawcza OECD. - W zarządzaniu organizacją nieustannie szukamy usprawnień. Tylko profesjonalni audytorzy, którzy mają specjalistyczną wiedzę i są niezależni, mogą fachowo ocenić to co robimy, jak to robimy, i jak możemy nasze działania usprawnić. Wtedy możemy mieć pewność, że faktycznie udoskonalamy zarządzanie naszą organizacją. Dla mnie jako Dyrektora Zarządzającego jest to sprawa fundamentalna - oceniła.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) jest międzynarodową organizacją skupiającą 36 wysoko rozwiniętych, demokratycznych państw z całego świata. Polska należy do OECD od 1996 roku. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. W OECD obowiązuje zasada równości wszystkich członków, niezależnie od ich potencjału gospodarczego czy wkładu do budżetu organizacji. 

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 maja 2019 15:29
Data publikacji:
19 maja 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 maja 2019 08:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo OECD, obok zdjęcie ze spotkania przedstawicieli OECD z kierownictwem NIK

Przeczytaj treść ponownie