Grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej obowiązkiem dowożenia:

  • przedszkole - dzieci pięcioletnie i sześcioletnie;
  • szkoła podstawowa - uczniowie, których kształcenie odbywa się na podstawie orzeczenia KS i RiW;
  • szkoła ponadpodstawowa (do 21. roku życia) - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  • ośrodek rewalidacyjno--wychowawczy (do 24. roku życia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz do 25. roku życia uczestnicy zajęć rewalidacyjno--wychowawczych) - dzieci i młodzież upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe.