Przeszkolenie specjalistyczne funkcjonariuszy Straży Granicznej

Stan zatrudnienia funkcjonariuszy SG:

  • w Straży Granicznej ogółem: 14 626,
  • w pionie granicznym: 6300,
  • w pionie ds. cudzoziemców: 1919,
  • w służbie ochrony granicy morskiej: 250.
Liczba funkcjonariuszy posiadających przeszkolenie / kursy specjalistyczne w zakresie
Rodzaj przeszkolenia na dzień
1.01.2018
na dzień
30.06.2019
taktyki i technik interwencji 728 - 5,0% 926 - 6,3%
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 310 - 2,1% 439 - 3,0%
kwalifikowanej pierwszej pomocy 764 - 5,2% 1085 - 7,4%
wykrywania fałszerstw dokumentów (w pionie
granicznym)
1128 - 17,9% 1456 - 23,1%
kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej (w pionie
granicznym)
806 - 12,8% 1056 - 16,8%
kształcenia kompetencji językowych (w pionie
ds. cudzoziemców)
473 - 24,6% 676 - 35,2%
wykrywania fałszerstw dokumentów (w pionie
ds. cudzoziemców)
273 - 14,2% 385 - 20,1%
motorowodnego sternika morskiego (w służbie ochrony
granicy morskiej)
31 - 12,4% 31 - 12,4%
funkcjonariuszy jednostek pływających (w służbie ochrony
granicy morskiej)
249 - 99,6% 250 - 100,0%

Źródło: Opracowanie danych NIK na podstawie materiałów kontrolnych.