Polak na czele Izby I w ETO

Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje wykonanie budżetu UE zarówno pod kątem dochodów, jak i wydatków. Na czele Trybunału stoi prezes wybierany przez członków reprezentujących poszczególne kraje UE na trzyletnią, odnawialną kadencję. Prezes jest primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych sobie. Przewodniczy posiedzeniom Trybunału, czuwa nad wprowadzaniem decyzji w życie oraz nad prawidłowym zarządzaniem i działaniem ETO.

Trybunał jest podzielony na pięć izb, do których przypisani są poszczególni członkowie oraz kontrolerzy. Członkowie każdej izby wybierają przewodniczącego na dwuletnią, odnawialną kadencję. Przewodniczący Izby automatycznie wchodzi w skład Komitetu Administracyjnego ETO. Cztery izby odpowiadają za kontrolę poszczególnych obszarów, na które wydawane są unijne pieniądze. Dodatkowa, piąta izba (zwana CEAD) odpowiada za koordynację, ocenę, zapewnienie jakości i rozwój.

Augustyn Kubik o pracy ETO

Misja ETO

Na przewodniczącego Izby I w ETO wybrany został właśnie reprezentujący w Trybunale Polskę Augustyn Kubik. Izba ta obejmuje swoim zakresem kontrole dotyczące rolnictwa, środowiska naturalnego, rybołówstwa i zdrowia, badając ponad 40 proc. całego budżetu UE.

Kubik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kształcił się także w zakresie prawa podatkowego UE na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta (1996) i doradcy podatkowego (2003), a także audytora wewnętrznego (2003).

W 2007 został doradcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W maju 2010 roku został członkiem ETO (formalnie przez cały czas pozostając pracownikiem polskiej NIK). 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 marca 2015 10:27
Data publikacji:
27 marca 2015 10:27
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
09 czerwca 2015 09:11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie