Przejdź do treści

Praca

NIK o aktywizacji bezrobotnych

NIK o aktywizacji bezrobotnych

17 lipca 2015 07:00

Staże, szkolenia, roboty publiczne czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu przyczyniają się do aktywizacji osób bezrobotnych. NIK zwraca uwagę, że wskaźniki efektywności zatrudnienia, na podstawie których Ministerstwo Pracy ocenia skuteczność działań aktywizacyjnych, są nazbyt optymistyczne i nie oddają skali problemu. W rzeczywistości bowiem bezrobotni rejestrują się ponownie w pośredniakach, które kierują ich na kolejne staże czy szkolenia.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji bezrobotnych

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

13 czerwca 2014 06:40

Większość osób zatrudnionych od 2010 roku w MSZ dostała pracę, zgodnie z prawem, w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły obsadzania stanowisk na niektórych placówkach zagranicznych z pomijaniem wymaganego prawem trybu.

więcej treści z artykułu: NIK o kadrach w służbie zagranicznej

Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS

Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS Zawiera galerię zdjęć

26 marca 2014 12:32

Ulgi w podatku dochodowym mogą stać się ważnym narzędziem wspierającym rodziny z dziećmi. O tym oraz o innych rozwiązaniach w systemie podatkowym, które sprzyjałyby realizacji polityki prorodzinnej państwa, rozmawiali uczestnicy specjalnej konferencji poświęconej pomocy rodzinom. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus".

więcej treści z artykułu: Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS

Kontrole NIK w ZUS

Kontrole NIK w ZUS

28 lutego 2014 16:30

Prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował szefa CBA, że ustalenia poczynione przez kontrolerów NIK budzą poważne wątpliwości co do zachowania bezstronności przez pracowników ZUS w postępowaniu przetargowym dotyczącym Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wątpliwości te wymagają wyjaśnienia przy użyciu środków prawnych, którymi dysponuje CBA.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK w ZUS

NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+ Zawiera wideo

04 lutego 2014 07:30

Bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Dla większości bezrobotnych w wieku 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, są krótkotrwałe i nieskuteczne. Nie spełniają swojej podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

Kontrola NIK w ZUS

Kontrola NIK w ZUS Zawiera wideo

04 lutego 2014 06:07

NIK rozpoczęła kontrolę przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji zadań wynikających z ustawy (z 6 grudnia 2013 r.), która zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.

więcej treści z artykułu: Kontrola NIK w ZUS

NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

01 lutego 2014 06:30

Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych i skarbu państwa. Różnice w wysokości wynagrodzenia nie wynikają jednak z naruszania przez pracodawców prawa dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn. Znaczące zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk spowodowane było przede wszystkim zakresem powierzonych obowiązków oraz większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych.

więcej treści z artykułu: NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

NIK o zatrudnieniu socjalnym

NIK o zatrudnieniu socjalnym

23 grudnia 2013 07:00

Instytucje zajmujące się zatrudnieniem socjalnym w Polsce w niewystarczającym stopniu współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami i urzędami pracy. Zdaniem NIK poprawy wymaga też ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu socjalnym

NIK o kontraktach socjalnych

NIK o kontraktach socjalnych

14 listopada 2013 07:15

NIK oceniła, jak ośrodki pomocy społecznej realizują kontrakty socjalne, czyli umowy zawierane z osobami potrzebującymi pomocy, w celu przełamywania trudnej sytuacji życiowej. W ocenie NIK skuteczność kontraktów jest wciąż zbyt mała. W latach 2006-2010 kształtowała się ona – w 35 ośrodkach pomocy społecznej objętych kontrolą – na poziomie około 30%. W latach 2011-2012 skuteczność zmniejszyła się do ok. 15%. Prezes NIK przedstawił ustalenia kontroli dotyczące kontraktów społecznych na międzynarodowej konferencji na temat wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Konferencję w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi zorganizowało Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JA-TY-MY.

więcej treści z artykułu: NIK o kontraktach socjalnych

Sytuacja niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

Sytuacja niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

08 sierpnia 2013 07:00

Po dwóch latach od ostatniej kontroli NIK urzędy są lepiej przygotowane na przyjęcie do pracy osób niepełnosprawnych. Jednak wskaźnik ich zatrudnienia w większości instytucji administracji rządowej nadal nie osiąga ustawowego progu 6 procent. Niewiele pomogła zmiana przepisów, zakładająca większe przywileje dla niepełnosprawnych w procesie rekrutacji.

więcej treści z artykułu: Sytuacja niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052