Przejdź do treści

Praca

Kolaż: tablica granicy państwa, w tle mapa wschodniej granicy Polski oraz widok kobiecych dłoni trzymających paszport

NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

09 września 2016 06:00

Obowiązujące przepisy, ograniczające kompetencje wojewodów, Straży Granicznej i urzędów pracy w zakresie kontrolowania i monitorowania procesu zatrudniania cudzoziemców, dopuszczały do nagminnego wykorzystywania wprowadzonych ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy do przyjazdu osób do krajów strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce. W ocenie NIK obecny system wymaga zmian, gdyż działa na szkodę zarówno interesów gospodarczych Polski, jak i Unii Europejskiej. W związku ze zidentyfikowanymi w kontroli problemami, NIK zapowiada ogólnopolską kontrolę tego obszaru.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

NIK o praktykach i stażach w urzędach

NIK o praktykach i stażach w urzędach

18 sierpnia 2016 08:00

Urzędy stworzyły odpowiednie warunki organizacyjne do odbywania praktyk i staży dla studentów i absolwentów. Niemniej jednak jakość oferowanych praktyk nie zawsze osiągała pożądany poziom. W konsekwencji wpływało to na ich przydatność w uzyskaniu zatrudnienia. Tymczasem bezrobocie wśród absolwentów uczelni to jeden z najważniejszych problemów rynku pracy, który według Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jest konsekwencją m.in. niedostosowanego do potrzeb poziomu oraz zakresu praktyk i staży.

więcej treści z artykułu: NIK o praktykach i stażach w urzędach

Studenci w bibliotece

NIK o kadrach na Podkarpaciu

11 kwietnia 2016 07:47

Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego będzie wyzwaniem dla samorządu Podkarpacia. Horyzont czasowy nowej Strategii Rozwoju Województwa jest co prawda jeszcze dość odległy, ale już teraz NIK zwraca uwagę, że dotychczasowe zainteresowanie i rozpoznanie problemu może okazać się zbyt słabe. Zwłaszcza, że chociaż podkarpackie uczelnie publiczne mają istotny wkład w zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem, to skuteczne rozwiązywanie problemów z tym związanych przekracza możliwości pojedynczych uczelni.

więcej treści z artykułu: NIK o kadrach na Podkarpaciu

Ilustracja: Kolaż dwóch zdjęć. Po lewej ludzie słuchający wykładu, po prawej osoba z jedną ręką wyciągniętą do uścisku, a w drugiej ręce trzymająca teczka i CV.

NIK o programach specjalnych dla bezrobotnych

08 lutego 2016 08:32

Programy specjalne dla bezrobotnych powinny być narzędziem wsparcia dla osób, którym najtrudniej znaleźć i utrzymać pracę lub zaistnieć na rynku pracy. Jednak powiatowe urzędy pracy często traktują je jako sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych – ustalili kontrolerzy NIK. Do udziału w programach dobierają przypadkowe osoby, często takie, które nawet nie spełniają kryteriów kwalifikowania. Niemal w połowie zbadanych programów kontrolerzy stwierdzili przypadki, kiedy pod nazwą programu specjalnego urzędy pracy realizowały standardowe formy pomocy.

więcej treści z artykułu: NIK o programach specjalnych dla bezrobotnych

Ilustracja: Grafika przedstawiająca grupę postaci po jednej stronie rozpadliny i pojedyńczą osobę po drugiej

NIK o aktywności ośrodków pomocy społecznej

07 października 2015 08:00

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ośrodki pomocy społecznej nie wykorzystują ogółu możliwości, aby dotrzeć do wszystkich osób, które potrzebują ich pomocy. Współpracują tylko z niektórymi organizacjami pozarządowymi, nie wyszukują aktywnie potrzebujących, często ograniczając się do biernego wykonywania rutynowych czynności i reagowania na zgłoszenia. Wpływ na ograniczone rozpoznawanie sytuacji społecznej miała m.in. nie zawsze optymalna obsada kadrowa ośrodków.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywności ośrodków pomocy społecznej

Ilustracja: Logo systemu Empatia, w tle kobiety siedzące przy komputerze

Emp@tia do kontroli [panel ekspertów] Zawiera wideo

29 września 2015 10:30

NIK przygotowuje się do kontroli projektu Emp@tia. O tej budzącej silne emocje platformie komunikacyjnej dyskutowali w siedzibie Izby pracownicy pomocy społecznej, informatycy i przedstawiciele administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

NIK o aktywizacji bezrobotnych

NIK o aktywizacji bezrobotnych

17 lipca 2015 07:00

Staże, szkolenia, roboty publiczne czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu przyczyniają się do aktywizacji osób bezrobotnych. NIK zwraca uwagę, że wskaźniki efektywności zatrudnienia, na podstawie których Ministerstwo Pracy ocenia skuteczność działań aktywizacyjnych, są nazbyt optymistyczne i nie oddają skali problemu. W rzeczywistości bowiem bezrobotni rejestrują się ponownie w pośredniakach, które kierują ich na kolejne staże czy szkolenia.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji bezrobotnych

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

13 czerwca 2014 06:40

Większość osób zatrudnionych od 2010 roku w MSZ dostała pracę, zgodnie z prawem, w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły obsadzania stanowisk na niektórych placówkach zagranicznych z pomijaniem wymaganego prawem trybu.

więcej treści z artykułu: NIK o kadrach w służbie zagranicznej

Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS

Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS Zawiera galerię zdjęć

26 marca 2014 12:32

Ulgi w podatku dochodowym mogą stać się ważnym narzędziem wspierającym rodziny z dziećmi. O tym oraz o innych rozwiązaniach w systemie podatkowym, które sprzyjałyby realizacji polityki prorodzinnej państwa, rozmawiali uczestnicy specjalnej konferencji poświęconej pomocy rodzinom. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus".

więcej treści z artykułu: Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS

Kontrole NIK w ZUS

Kontrole NIK w ZUS

28 lutego 2014 16:30

Prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował szefa CBA, że ustalenia poczynione przez kontrolerów NIK budzą poważne wątpliwości co do zachowania bezstronności przez pracowników ZUS w postępowaniu przetargowym dotyczącym Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wątpliwości te wymagają wyjaśnienia przy użyciu środków prawnych, którymi dysponuje CBA.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK w ZUS

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052