Przejdź do treści

Praca

NIK sprawdzi zasadę równego wynagradzania kobiet i mężczyzn

NIK sprawdzi zasadę równego wynagradzania kobiet i mężczyzn Zawiera wideo

26 lutego 2013 11:11

NIK przeprowadzi kontrolę zapewnienia w Polsce prawa do jednakowego wynagrodzenia w sektorze publicznym. Izba sprawdzi, czy kobiety i mężczyźni zatrudnieni na tych samych stanowiskach i wykonujący porównywalną pracę zarabiają w naszym kraju tyle samo.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi zasadę równego wynagradzania kobiet i mężczyzn

NIK o pomocy niepełnosprawnym

NIK o pomocy niepełnosprawnym

03 grudnia 2012 13:59

Wspierane przez państwo formy rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych nie przynoszą efektów. Warsztaty terapii zajęciowej nie pomagają znaleźć pracy. Turnusy rehabilitacyjne nie kształtują umiejętności społecznych. Zmiany wymaga też system finansowania oraz kwalifikowania ich uczestników.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy niepełnosprawnym

NIK współpracuje z MPiPS

NIK współpracuje z MPiPS

20 września 2012 09:00

NIK użyczyła Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej program komputerowy, który wspomoże audyt wewnętrzny w Ministerstwie.

więcej treści z artykułu: NIK współpracuje z MPiPS

NIK o karach w formie pracy społecznej

NIK o karach w formie pracy społecznej

17 sierpnia 2012 09:30

Praca społeczna skazanych nie spełnia swojej roli. Nie wychowuje ani nie resocjalizuje. Pracodawcy nie chcą przyjmować osób wchodzących w konflikt z prawem, bo nie radzą sobie z ich dyscyplinowaniem. Skazani niesolidnie wykonują swoje obowiązki, grożą osobom nadzorującym ich pracę, bywa, że zgłaszają się do pracy pijani. Zdaniem NIK, aby skutecznie motywować i nadzorować skazanych, konieczne jest zacieśnienie współpracy samorządów z kuratorami sądowymi.

więcej treści z artykułu: NIK o karach w formie pracy społecznej

NIK o służbie cywilnej

NIK o służbie cywilnej

18 kwietnia 2012 07:00

Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej dobrze służy budowaniu profesjonalnego i apolitycznego korpusu urzędników państwowych. Nabory do pracy w korpusie są jawne i przejrzyste, a postępowania kwalifikacyjne prowadzone przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej dają gwarancję rzetelności kandydatów. NIK zaniepokojona jest jednak faktem spadającej liczby mianowań – spośród 1348 osób, które w 2011 r. zdały egzamin, mianowanie otrzymało 431 urzędników.

więcej treści z artykułu: NIK o służbie cywilnej

NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

18 lipca 2011 08:46

Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje pracy. Wspierające ich aktywizację programy, na które w ciągu ostatnich trzech lat wydano 300 mln zł, nie przynoszą jednak wystarczających efektów. W skontrolowanych urzędach pracy rejestrowało się coraz więcej niepełnosprawnych osób, ale po odbyciu stażu coraz rzadziej uzyskiwały one zatrudnienie.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

NIK o naborze na stanowiska urzędnicze

NIK o naborze na stanowiska urzędnicze

19 października 2010 08:00

Trzy czwarte samorządów źle przeprowadza nabory urzędników. Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że większość robi to celowo – świadomie majstruje przy procedurach konkursowych i manipuluje wynikami – tak, by stanowiska dostawali „sami swoi”.

więcej treści z artykułu: NIK o naborze na stanowiska urzędnicze

EUROSAI o procesie integracji zawodowej niepełnosprawnych

Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

21 września 2010 08:00

NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli sprawdzają, jak ich kraje wspierają wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników kontroli międzynarodowej. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas VIII Kongresu EUROSAI w Lizbonie.

więcej treści z artykułu: Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych

NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych

01 czerwca 2010 14:12

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy, mimo uruchomienia wielu programów mających na celu ich aktywizację zawodową. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zainicjował wprawdzie kampanię mającą zwiększyć zatrudnienie tych osób w administracji publicznej, ale nie przyniosła ona dotychczas znaczących efektów.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych

NIK o zakładach aktywności zawodowej

06 października 2009 15:06

W systemie pomocy niepełnosprawnym istnieje wiele nieprawidłowości. Luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pozwalają na pozorowanie działań. PFRON, wojewodowie i samorządy nonszalancko i bezkrytycznie akceptują wszelkie projekty, choć tak naprawdę nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym. W efekcie zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku.

więcej treści z artykułu: NIK o zakładach aktywności zawodowej

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052