Przejdź do treści

Praca

NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+ Zawiera wideo

04 lutego 2014 07:30

Bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Dla większości bezrobotnych w wieku 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, są krótkotrwałe i nieskuteczne. Nie spełniają swojej podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

Kontrola NIK w ZUS

Kontrola NIK w ZUS Zawiera wideo

04 lutego 2014 06:07

NIK rozpoczęła kontrolę przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji zadań wynikających z ustawy (z 6 grudnia 2013 r.), która zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.

więcej treści z artykułu: Kontrola NIK w ZUS

NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

01 lutego 2014 06:30

Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych i skarbu państwa. Różnice w wysokości wynagrodzenia nie wynikają jednak z naruszania przez pracodawców prawa dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn. Znaczące zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk spowodowane było przede wszystkim zakresem powierzonych obowiązków oraz większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych.

więcej treści z artykułu: NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

NIK o zatrudnieniu socjalnym

NIK o zatrudnieniu socjalnym

23 grudnia 2013 07:00

Instytucje zajmujące się zatrudnieniem socjalnym w Polsce w niewystarczającym stopniu współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami i urzędami pracy. Zdaniem NIK poprawy wymaga też ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu socjalnym

NIK o kontraktach socjalnych

NIK o kontraktach socjalnych

14 listopada 2013 07:15

NIK oceniła, jak ośrodki pomocy społecznej realizują kontrakty socjalne, czyli umowy zawierane z osobami potrzebującymi pomocy, w celu przełamywania trudnej sytuacji życiowej. W ocenie NIK skuteczność kontraktów jest wciąż zbyt mała. W latach 2006-2010 kształtowała się ona – w 35 ośrodkach pomocy społecznej objętych kontrolą – na poziomie około 30%. W latach 2011-2012 skuteczność zmniejszyła się do ok. 15%. Prezes NIK przedstawił ustalenia kontroli dotyczące kontraktów społecznych na międzynarodowej konferencji na temat wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Konferencję w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi zorganizowało Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JA-TY-MY.

więcej treści z artykułu: NIK o kontraktach socjalnych

Sytuacja niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

Sytuacja niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

08 sierpnia 2013 07:00

Po dwóch latach od ostatniej kontroli NIK urzędy są lepiej przygotowane na przyjęcie do pracy osób niepełnosprawnych. Jednak wskaźnik ich zatrudnienia w większości instytucji administracji rządowej nadal nie osiąga ustawowego progu 6 procent. Niewiele pomogła zmiana przepisów, zakładająca większe przywileje dla niepełnosprawnych w procesie rekrutacji.

więcej treści z artykułu: Sytuacja niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

NIK sprawdzi zasadę równego wynagradzania kobiet i mężczyzn

NIK sprawdzi zasadę równego wynagradzania kobiet i mężczyzn Zawiera wideo

26 lutego 2013 11:11

NIK przeprowadzi kontrolę zapewnienia w Polsce prawa do jednakowego wynagrodzenia w sektorze publicznym. Izba sprawdzi, czy kobiety i mężczyźni zatrudnieni na tych samych stanowiskach i wykonujący porównywalną pracę zarabiają w naszym kraju tyle samo.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi zasadę równego wynagradzania kobiet i mężczyzn

NIK o pomocy niepełnosprawnym

NIK o pomocy niepełnosprawnym

03 grudnia 2012 13:59

Wspierane przez państwo formy rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych nie przynoszą efektów. Warsztaty terapii zajęciowej nie pomagają znaleźć pracy. Turnusy rehabilitacyjne nie kształtują umiejętności społecznych. Zmiany wymaga też system finansowania oraz kwalifikowania ich uczestników.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy niepełnosprawnym

NIK współpracuje z MPiPS

NIK współpracuje z MPiPS

20 września 2012 09:00

NIK użyczyła Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej program komputerowy, który wspomoże audyt wewnętrzny w Ministerstwie.

więcej treści z artykułu: NIK współpracuje z MPiPS

NIK o karach w formie pracy społecznej

NIK o karach w formie pracy społecznej

17 sierpnia 2012 09:30

Praca społeczna skazanych nie spełnia swojej roli. Nie wychowuje ani nie resocjalizuje. Pracodawcy nie chcą przyjmować osób wchodzących w konflikt z prawem, bo nie radzą sobie z ich dyscyplinowaniem. Skazani niesolidnie wykonują swoje obowiązki, grożą osobom nadzorującym ich pracę, bywa, że zgłaszają się do pracy pijani. Zdaniem NIK, aby skutecznie motywować i nadzorować skazanych, konieczne jest zacieśnienie współpracy samorządów z kuratorami sądowymi.

więcej treści z artykułu: NIK o karach w formie pracy społecznej

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052