Prezes NIK na Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

Europejskie Forum Gospodarcze jest imprezą cykliczną, współtworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz kluczowe podmioty gospodarcze z całej Polski. W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu i integracji dla regionalnych, a także europejskich środowisk gospodarczych. Sprzyja to nawiązywaniu nowych oraz rozwijaniu już istniejących relacji. Uczestnicy Forum mogą wziąć udział w licznych panelach tematycznych. W gronie prelegentów w tym roku znalazł się prezes NIK  Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wśród prelegentó jednego z paneli na Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

Szef najwyższego organu kontroli państwa wziął udział w panelu „Bezpieczny podatnik w dobie zmian systemu podatkowego”. Ostatnie lata to czas daleko idących oraz intensywnie przyjmowanych zmian w zakresie polskiego prawa podatkowego - w tym zmian związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego. Na przedsiębiorców nakładane są dodatkowe obowiązki, w dodatku często mają oni za mało czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami, co w przypadku błędnej interpretacji przepisów powoduje wzrost ryzyka poniesienia przez nich odpowiedzialności - mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK w swym wystąpieniu zaznaczył, że Izba regularne przeprowadza kontrole efektywności poboru podatków, ale także ocenę istnienia luk lub innych wad systemu prawnego. Ustalenia kontrolne, dokonywane głównie, choć nie wyłącznie, w obszarze podatku VAT, stanowiły podstawę do sformułowania szeregu wniosków wskazujących na potrzebę wprowadzenia zmian w prawie. To między innymi dzięki rekomendacjom NIK do systemu prawnego wprowadzono w ostatnich latach m.in. tzw. jednolity plik kontrolny. - Dzisiaj jesteśmy już w innym miejscu, po uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce. Obecnie przyglądamy się, czy w relacjach administracja skarbowa - obywatel nie są naruszane prawa podatnika - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się uwagi NIK dot. procesu stanowienia prawa oraz jego ważnego elementu, jakim jest ocena skutków regulacji, nazywana także oceną wpływu. Ocena wpływu jest procesem analitycznym powszechnie stosowanym w krajach wysokorozwiniętych. Ma wspomagać podejmowanie decyzji w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych poprzez systematyczne dostarczanie możliwie pełnej informacji na temat wariantów rozwiązań konkretnego problemu państwa oraz potencjalnych skutków (kosztów i korzyści) ich wprowadzenia.

- Niestety, wyniki kontroli pokazują, że zaledwie w co trzecim zbadanym przez NIK rządowym procesie legislacyjnym dokonano oceny wpływu w sposób pozwalający na stwierdzenie, że dostarczyła ona wiarygodnych informacji na temat skutków (kosztów i korzyści) przyjmowanych regulacji prawnych. W pozostałych przypadkach ocena wpływu była obarczona uchybieniami lub brakami - powiedział w trakcie panelu Krzysztof Kwiatkowski. Prezes NIK podkreślił również, że wyniki kontroli wykazały, że pomimo ustanowienia w Polsce w latach 2001-2015 relatywnie kompleksowego systemu oceny skutków regulacji, dokonywanie oceny wpływu nie jest powszechnie postrzegane jako instrument doskonalenia prawa, wspomagający podejmowanie przez decydentów politycznych decyzji w zakresie rozwiązań regulacyjnych.

Zdaniem Prezesa NIK, bezpieczny podatnik, to podatnik, który z odpowiednim wyprzedzeniem wie, jakie zmiany prawne są przygotowywane i który może zakładać, że organy państwa należycie oszacowały skutki projektowanych zmian. - Jeśli więc mówimy o bezpieczeństwie podatnika w kontekście zmian w prawie, to należycie przeprowadzony proces oceny wpływu jest jednym z elementów budujących to bezpieczeństwo - dodał na zakończenie panelu Krzysztof Kwiatkowski.

W panelu wzięli udział także doradcy podatkowi, reprezentanci władz ogólnopolskich, jak również lokalnych. Wnioski płynące z dyskusji z pewnością będą kluczowe dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na branże i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 października 2018 15:46
Data publikacji:
16 października 2018 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 października 2018 09:33
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
XI europejskie forum gospodarcze łódzkie © XI europejskie forum gospodarcze łódzkie

Przeczytaj treść ponownie