IX Kongres EUROSAI

Dobiegł końca IX Kongres Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). W wydarzeniu wzięło udział blisko 60 delegacji z całej Europy. Przewodnim tematem kongresu były „Innowacje”. Delegacji NIK przewodniczył Prezes Krzysztof Kwiatkowski. Prezes NIK przypomniał uczestnikom IX  Kongresu EUROSAI o przypadającej w tym miesiącu 25. rocznicy obalenia komunizmu w Polsce w 1989 roku i podziękował w szczególności Prezesowi Trybunału Obrachunkowego Portugalii Guilherme d’Oliveira Martinsowi za wspieranie w latach 80-tych opozycji demokratycznej w Polsce. Guilherme d’Oliveira Martins został odznaczony Orderem Zasługi przez Prezydenta RP i Medalem Wdzięczności przez Europejskie Centrum Solidarności.

NOKi 9 krajów porównują systemy zwalczania klęsk żywiołowych

Szefowie NOK Ukrainy, Polski, Węgier, Włoch, Mołdawii, Rosji, Białorusi, Azerbejdżanu i Kazachstanu podpisali w Hadze sprawozdanie z kontroli równoległej w obszarze wykorzystania funduszy na rzecz zapobiegania i eliminacji skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

Kontrolę zrealizowano w ramach prac Grupy Zadaniowej EUROSAI ds. kontroli środków przeznaczonych na zapobieganie i likwidację skutków klęsk żywiołowych i katastrof, której przewodniczy Izba Obrachunkowa Ukrainy.

Na tle innych państw, które uczestniczyły w kontroli, polski system reagowania na klęski żywiołowe prezentuje się jako kompletny i skuteczny. Na etapie przeprowadzania kontroli (2012 r.) Izba wytknęła wprawdzie pewne luki w przepisach (zasiłki dla powodzian wypłacane były w oparciu o wytyczne sekretarza stanu w MSWiA, a nie jak wymaga tego polskie prawo, na podstawie co najmniej rozporządzenia), ale braki te nie utrudniły udzielania pomocy, która została przekazana w wystarczającej wysokości i na czas, a następnie została rzetelnie rozliczona.

Kontrole równoległe umożliwiają porównanie mechanizmów służących rozwiązywaniu określonych problemów w wielu państwach. Dzięki temu możliwa jest wzajemna wymiana dobrych praktyk, uczenie się od innych i przekazanie doświadczeń innych krajów do polskiej administracji. Kontrole równoległe służą także samym kontrolerom, którzy mają okazję przyjrzeć się warsztatowi pracowników NOK z innych krajów.

Raport z kontroli równoległej w obszarze wykorzystania funduszy na rzecz zapobiegania i eliminacji skutków katastrof i klęsk żywiołowych (plik PDF - w języku angielskim i rosyjskim)

NOKi Grupy Wyszehradzkiej i krajów bałtyckich udzielą wsparcia Ukrainie

W Hadze podczas IX Kongresu EUROSAI spotkali się szefowie NOK Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie miało na celu podjęcie współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego NOK Ukrainy, szczególnie w zakresie kontroli środków europejskich.

Jak wiadomo, w maju br. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu Ukrainie znacznych środków finansowych w ramach pakietu pomocowego. Znaczna część tych środków będzie podlegała kontroli Izby Obrachunkowej Ukrainy. Dlatego NOK krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski, oraz krajów bałtyckich, postanowiły podzielić się swymi doświadczeniami i wiedzą w tym zakresie. Na spotkaniu w Hadze ustalono, że NIK będzie gospodarzem pierwszego szkolenia dla kontrolerów ukraińskich, którego datę wstępnie ustalono na listopad br. W tej chwili trwają pracę nad szczegółowym programem tego wydarzenia. Swój udział w otwarciu w Polsce już zapowiedzieli szefowie wszystkich ośmiu NOK, które wzięły udział w spotkaniu w Hadze. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z podjęcia przez Polskę takiej inicjatywy.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 czerwca 2014 14:44
Data publikacji:
16 czerwca 2014 14:44
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
20 czerwca 2014 12:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK na Kongresie EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie