Przejdź do treści

Środowisko

Jezioro, w tle miasto

NIK o gospodarce ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich

23 listopada 2016 09:00

Gospodarka ściekowa prowadzona przez gminy w regionie Wielkich Jezior Mazurskich nie gwarantuje dostatecznej ochrony przed zanieczyszczeniem i degradacją wód jednego z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski. Powodem jest nieskuteczny nadzór nad odprowadzaniem ścieków ze zbiorników bezodpływowych, a także wieloletnie zaniedbania w gospodarowaniu ściekami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarce ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich

Dymiące kominy elektrowni

NIK o dostosowaniu polskiego przemysłu do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego

04 listopada 2016 08:00

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania administracji publicznej na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego. Regulacje prawne określające warunki prowadzenia działalności powodującej emisję gazów cieplarnianych wprowadzono z blisko trzy letnim opóźnieniem, a część aktów wykonawczych nie zostało wydanych nawet do zakończenia kontroli NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o dostosowaniu polskiego przemysłu do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego

Rysunki symboli kojarzących się z ekologią (znak recyclingu, elektrownie wiatrowe, ziemia otoczona dłońmi itp.)

NIK o dotacjach na ochronę przyrody i edukację ekologiczną

21 września 2016 08:45

System przyznawania dotacji na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej nastawiony jest na pozyskiwanie i wydatkowanie środków europejskich i krajowych, jednakże bez wystarczającej dbałości o jakość przygotowywanych projektów.

więcej treści z artykułu: NIK o dotacjach na ochronę przyrody i edukację ekologiczną

Pobieranie wody do badania

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

01 września 2016 11:00

W latach 2013-2015 gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowe woj. lubuskiego nie wywiązywały się prawidłowo z obowiązku dostarczania mieszkańcom wody pitnej. Wszystkie skontrolowane przedsiębiorstwa miały problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody. Najczęściej stwierdzano w niej obecności bakterii z grupy coli. Pomimo problemów z jakością wody nie podjęto żadnych działań zapewniających bezpieczeństwo sanitarne, a ujęcia wody nie były odpowiednio zabezpieczone. Kontrolerzy NIK stwierdzili także znaczące marnotrawstwo wody, którego kosztami obciążano konsumentów.

więcej treści z artykułu: NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

30 sierpnia 2016 09:00

Poprawa stanu technicznego obiektów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Żuławach zwiększyła zabezpieczenie tego obszaru przed powodzią. NIK dobrze ocenia przede wszystkim wykonanie pierwszego etapu Programu Żuławskiego, którego realizację zaplanowano do 2030 roku. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej nie oznacza całkowitego wyeliminowania ryzyka powodziowego. Konieczne jest podejmowanie stałych wysiłków pozwalających na wykluczenie tego zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w obliczu prognozowanych zmian klimatycznych, które w przyszłości mogą spowodować wzrost ryzyka powodziowego.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

Kolaż: Woda płynąca z kranu, licznik wody, woda spływająca odpływem

NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

18 sierpnia 2016 08:05

Postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W ciągu ośmiu lat ceny te wzrosły o ponad 60 proc., co istotnie odbiegało od poziomu inflacji w Polsce. Także wzrost nakładów na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – choć znaczący – nie był wystarczającym uzasadnieniem skali wzrostu cen.

więcej treści z artykułu: NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Pszczoła na żółtym kwiecie

Pszczoły - gatunek, który potrzebuje wsparcia Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

10 sierpnia 2016 12:40

Co roku w Polsce może ginąć nawet 200 tys. pszczelich rodzin. Hodowcy z dużym wysiłkiem uzupełniają straty, ale biją na alarm. Dlatego NIK chce przyjrzeć się programowi wspierania pszczelarstwa w naszym kraju. Kontrolę poprzedził zorganizowany w siedzibie Izby panel ekspertów.

więcej treści z artykułu: Pszczoły - gatunek, który potrzebuje wsparcia

Mężczyzna składający podpis na dokumencie, w tle na biurku inne dokumenty i okulary

NIK o umowach cywilnoprawnych zawieranych przez IOŚ

04 sierpnia 2016 08:45

Umowy cywilnoprawne w ramach działalności komercyjnej prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska były w kontrolowanym okresie nieprawidłowo zawierane, realizowane i rozliczane. NIK stwierdza, że kilkadziesiąt zawartych przez Instytut umów na kwotę ponad trzech milionów złotych podpisano z osobą, która nie mogła reprezentować drugiej strony czynności prawnej.

więcej treści z artykułu: NIK o umowach cywilnoprawnych zawieranych przez IOŚ

Rura kanalizacji sanitarnej

NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

12 lipca 2016 07:40

Liczba gospodarstw domowych podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco szybko. Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej. NIK wskazuje, że odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one nie wykonały szeregu spoczywających na nich obowiązków.

więcej treści z artykułu: NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Rzeka Odra

NIK o opóźnieniu budowy Zbiornika Racibórz

21 czerwca 2016 13:33

Już w 2014 r. NIK zwracała uwagę na poważne zagrożenia terminowego zakończenia realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry.

więcej treści z artykułu: NIK o opóźnieniu budowy Zbiornika Racibórz

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052