Przejdź do treści

Środowisko

Zniszczone arkusze azbestu

NIK o realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu

16 czerwca 2016 08:00

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nie spełnia swojej roli. Mimo stworzenia ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa, tempo usuwania azbestu jest znikome, a jego ilość wciąż pozostaje niewiadomą, gdyż wciąż nie ma pełnej inwentaryzacji jego zasobów. NIK szacuje, że przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest, prace te będą trwały około 200 lat. Izba postuluje zmianę założeń Programu i jego urealnienie, tak aby w pierwszej kolejności finansować usuwanie azbestu najbardziej szkodliwego dla zdrowia i życia ludzi.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu

Logo Sejmu, w tle elektrownie wiatrowe

Prezes NIK w Sejmie o elektrowniach wiatrowych

13 maja 2016 08:24

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury prezes NIK przedstawił wyniki kontroli dotyczących elektrowni wiatrowych w Polsce. Krzysztof Kwiatkowski szczególny nacisk położył na analizę zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy wiatraków.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Sejmie o elektrowniach wiatrowych

Brzeg jeziora przegrodzony siatką i siecią, w tyle pomost i łodzie

NIK o dostępie do jezior Zawiera galerię zdjęć

02 maja 2016 15:30

Brak zainteresowania i dbałości o powierzony majątek wytyka NIK większości zarządców publicznych jezior. Niemal nie korzystają oni z prawa do inwentaryzacji, rzadko kontrolują stan linii brzegowej, a zlokalizowane samowole budowlane likwidują incydentalnie i nieskutecznie. Wykorzystuje to część właścicieli nieruchomości położonych nad jeziorami i nielegalnie grodzi dostęp do jezior, uniemożliwiając obywatelom swobodne korzystanie z plaż i terenów przybrzeżnych jezior należących do Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępie do jezior

Rząd masztów elektrowni wiatrowych

NIK o lokalizacji i budowie lądowych farm wiatrowych

26 kwietnia 2016 08:10

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szereg kontroli, obejmujących okres od 2008 do 2015 roku, oceniających różne etapy procesu lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem zaangażowania w ten proces zarówno organów administracji jak i społeczeństwa. Przedstawiona analiza oparta została zarówno na wynikach kontroli jednostkowych przeprowadzonych w 51 urzędach gmin i 19 starostwach powiatowych jak i na ocenie procesów powstawania lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce, przedstawionej w Informacji o wynikach kontroli „Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych”.

więcej treści z artykułu: NIK o lokalizacji i budowie lądowych farm wiatrowych

Widok na rzekę Bug

NIK o ochronie rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

21 kwietnia 2016 13:00

W latach 2007-2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości transgranicznej Bugu, pomimo poprawy niektórych wskaźników zanieczyszczeń na dopływach zlewni Bugu. Stan wód samej rzeki Bug został oceniony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły. Przyczyną tego, były głównie zanieczyszczenia wód Bugu poza granicami Polski, tj. na terenie Ukrainy, gdzie odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. Na zagrożenia z tym związane NIK zwracała już uwagę w 2006 r., stawiając wiele wniosków pokontrolnych.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

Różne ikony kojarzące się z ekologią (drzewa, liście, słońce, elektrownia wiatrowa) połączone w sieć, w tle łąka i pogodne niebo.

NIK o przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

30 marca 2016 10:31

Procedura przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez samorządy nie była realizowana prawidłowo, a baza danych systemu ocen była niekompletna. NIK podkreśla, że rzetelne przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko pozwala identyfikować potencjalne konflikty środowiskowe i społeczne już na etapie planowania inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Pawilon na brzegu morza

NIK o nadzorze nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym Zawiera galerię zdjęć

23 marca 2016 09:15

NIK ustaliła, że inwestycje w pasie nadbrzeżnym mogą powstawać w sposób przypadkowy i nieprzewidywalny. Nie ma bowiem planowania przestrzennego na terenach przylegających do brzegu morskiego. Aż 80 proc. tego terenu nie było objęte planami zagospodarowania, dzięki czemu można było tam budować na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych. Stwierdzono również liczne przypadki samowoli budowlanych. W efekcie gminy i powiaty często nawet nie wiedziały o nieruchomościach postawionych w pasie nadbrzeżnym.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym

Stopień wodny na Wiśle w Łączanach

NIK o budowlach piętrzących Zawiera galerię zdjęć

09 marca 2016 08:00

Nadzór nad stanem technicznym i bezpieczeństwem budowli piętrzących wodę w latach 2013-2014 nie funkcjonował prawidłowo. Skontrolowane instytucje nadzorujące stan budowli nie dysponowały rzetelnymi danymi, m.in. z powodu nieprecyzyjnego prawa i słabej współpracy. Z kolei zarządcy budowli nie zawsze – często z braku środków – wykonywali otrzymane zalecenia pokontrolne. NIK podkreśla, że wskazane nieprawidłowości zwiększają ryzyko awarii budowli piętrzących wodę, a tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich dobytku.

więcej treści z artykułu: NIK o budowlach piętrzących

Wskaźnik poziomu wody w rzece

NIK o infrastrukturze przeciwpowodziowej na Podkarpaciu

24 lutego 2016 07:40

Infrastruktura przeciwpowodziowa na Podkarpaciu jest w coraz gorszym stanie technicznym i nie chroni wystarczająco przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe często nie spełniają swojej funkcji, a każda kolejna powódź ujawnia ich kolejne usterki. Pod koniec 2014 r. pilnej modernizacji wymagało 65 proc. długości wałów.

więcej treści z artykułu: NIK o infrastrukturze przeciwpowodziowej na Podkarpaciu

Zaniedbany korytarz kopalni

NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

12 stycznia 2016 08:00

Budżet państwa dotuje odwadnianie części nieczynnych już zakładów górniczych, aby uchronić przed zalaniem sąsiednie czynne kopalnie. NIK zwraca uwagę, że budzi to pytania o rzeczywiste koszty prowadzonego w ten sposób wydobycia i wskazuje możliwości zmniejszenia wydatków. Rocznie odwadnianie nieczynnych wyrobisk kosztuje budżet państwa ponad 200 mln.

więcej treści z artykułu: NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052