Stanowisko Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w sprawie pojawiających się doniesień o upolitycznieniu działalności NIK

Kolegium NIK podczas swojego posiedzenia jednogłośnie przyjęło stanowisko dotyczące prób powiązania Izby z rzekomą działalnością polityczną. Członkowie Kolegium, które m.in. uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu i budżetu, uznali, że wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień, które próbują sytuować Izbę jako przedmiot albo narzędzie walki politycznej  powinni przypomnieć, iż Kolegium Najwyższej Izby Kontroli realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK.

W skład Kolegium wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Wśród nich są m.in. przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych. Wszyscy podkreślili, że w sprawowaniu swoich funkcji w Kolegium są niezawiśli i mogą zgłaszać zdania odrębne. Przypomnieli też, że uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, a zgodnie z Konstytucją NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej.

W imieniu Kolegium NIK stanowisko podpisał Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Sekretarz Kolegium NIK.

Poniżej prezentujemy pełny tekst stanowiska Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Rok 2019  jest 101 rokiem sprawowania kontroli państwowej w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli działa według jasno określonych zasad: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. Takie są światowe standardy.

NIK zajmuje się tymi obszarami państwa, w których zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny. Szczególną kontrolą jest coroczna kontrola wykonania budżetu państwa. Oprócz niej NIK przeprowadza coroczne kontrole w ponad 200 tematach. Kontrole planowe ujęte są w planie pracy NIK. Podjęte tematy kontroli są wynikiem własnych propozycji, jak również sugestii zgłaszanych przez prezydenta, marszałków Sejmu, Senatu, premiera oraz inne organy władzy publicznej. Ogromną rolę w planowaniu odgrywa Kolegium NIK, które zatwierdza m.in. priorytety kierunków kontroli. Wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień, które próbują sytuować Izbę jako przedmiot albo narzędzie walki politycznej pragniemy przypomnieć, że Kolegium Najwyższej Izby Kontroli realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK.

To właśnie Kolegium uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu, jak również budżetu. Każdego roku Kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa. W skład Kolegium wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Wśród nich są m.in. przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych. Podkreślenia wymaga, że NIK, stosownie do art. 202 i 203 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlega Sejmowi oraz działa na zasadach kolegialności. Ponadto, stosownie do art. 22 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o NIK, Kolegium NIK podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, a członkowie Kolegium w sprawowaniu swoich funkcji są niezawiśli i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać zdanie odrębne.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
06 marca 2020 15:57
Data publikacji:
08 marca 2020 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 marca 2020 10:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba i logo NIK

Przeczytaj treść ponownie