Przejdź do treści

Transport

Lotnisko Chopina w Warszawie widok z lotu ptaka

NIK o restrukturyzacji Grupy PPL

21 kwietnia 2016 07:22

NIK pozytywnie ocenia rozpoczętą w 2014 r. restrukturyzację Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i podkreśla, że uzyskane od tamtej pory wyniki finansowe oraz efekty restrukturyzacji zatrudnienia mogą wskazywać, że niekorzystne trendy zostały odwrócone. Jednocześnie Izba wymienia największe uchybienia, które doprowadziły do kłopotów PPL: niewłaściwie przygotowaną strategię, niekorzystny układ zbiorowy pracy, przerost zatrudnienia, nietrafione i źle nadzorowane inwestycje oraz konieczność inwestowania w nierokujące przedsięwzięcia.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji Grupy PPL

Kolaż: pociąg podmiejski, autobus, bilet autobusowy i kolejowy

NIK o finansowaniu ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową

18 kwietnia 2016 08:45

Obowiązujący w latach 2013-2014 system finansowania ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową funkcjonował na ogół prawidłowo. Kontrola pięciu przewoźników kolejowych i 16 przewoźników autobusowych wykazała, że większość z nich spełniała wymogi uprawniające do uzyskania dopłat, czyli m.in. posiadała ważne licencje i zezwolenia na wykonywanie przewozów. NIK zwraca jednak uwagę na niewielką liczbę kontroli przeprowadzonych przez urzędy marszałkowskie u części przewoźników autobusowych otrzymujących dopłaty.

więcej treści z artykułu: NIK o finansowaniu ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową

Samolot pasażerski ponad chmurami

NIK o restrukturyzacji PLL LOT

12 kwietnia 2016 08:10

Udzielona Spółce PLL LOT przez Ministra Skarbu Państwa pomoc publiczna uratowała Spółkę przed upadłością. Wdrożony Plan Restrukturyzacji przyniósł częściową poprawę sytuacji finansowej. Jednak w ocenie NIK uzyskiwane wyniki wciąż nie dają podstaw do stwierdzenia, że istnienie Spółki nie jest zagrożone, ani że osiągnie ona trwałą rentowność i w konsekwencji będzie generować zyski – co było celem udzielenia pomocy publicznej. Potrzebne są szybkie, przemyślane i długofalowe decyzje.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji PLL LOT

Budowa drogi

NIK o utrzymaniu i remontach dróg

23 marca 2016 12:25

Koszty utrzymania dróg krajowych mogłyby być niższe, gdyby instytucje odpowiedzialne za ich stan rzetelnie monitorowały i analizowały wydatki. NIK zwraca uwagę, że zarządcy dróg słabo sprawdzali i nadzorowali usługi utrzymania dróg i w efekcie wykonawcy nie zawsze wywiązywali się ze zleconych i opłaconych prac.

więcej treści z artykułu: NIK o utrzymaniu i remontach dróg

Ilustracja: Znak drogowy

NIK o zarządzaniu obiektami mostowymi i przepustami

04 marca 2016 16:20

Administracja drogowa w fatalny sposób zarządza obiektami mostowymi. W konsekwencji mosty, wiadukty, estakady, kładki oraz przepusty nie są utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, który zapewniałby bezpieczeństwo ludzi i sprawność ruchu drogowego. Na wielu mostach ze względu na zły stan techniczny wprowadzano ograniczenia nośności pojazdów, dopuszczalnej prędkości oraz zwężano pasy ruchu.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu obiektami mostowymi i przepustami

Ilustracja: Kolaż dwóch zdjęć: na górze zdjęcie z konferencji Bezpieczny Transport, na dole autostrada. Pomiędzy logotypy NIK, ONZ Global Compact i Banku Światowego

Czy drogi w Polsce będą bezpieczniejsze? Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

19 lutego 2016 10:05

Podczas zorganizowanej w NIK konferencji „Bezpieczny transport” zaprezentowano trzy raporty dotyczące sytuacji na polskich drogach. Diagnozę Najwyższej Izby Kontroli uzupełniły głosy ekspertów z Banku Światowego oraz Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. W debacie wzięli udział wybitni specjaliści z kraju i zagranicy zajmujący się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

więcej treści z artykułu: Czy drogi w Polsce będą bezpieczniejsze?

Ilustracja: Kolaż zdjęć: Na górze autostrada, poniżej policjant, znak uwaga wypadki i fotoradar

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

18 lutego 2016 08:00

W Polsce nie funkcjonuje jednolity, kompleksowy system umożliwiający gromadzenie oraz wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działają jedynie lokalne i regionalne systemy, ale nie tworzą one spójnej całości, pozwalającej na zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie krajowym. Dotychczas ani Ministerstwo Infrastruktury ani Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie podejmowały skutecznych działań na rzecz zintegrowania tych systemów oraz pełnego wykorzystania istniejących baz danych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. NIK zwraca też uwagę, że wciąż nie udało się wyeliminować błędów w bazach SEWIK i CEPIK, i dlatego na razie nie mogą one stanowić wiarygodnych źródeł informacji.

więcej treści z artykułu: NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ilustracja: Zdjęcie opisu peronów i torów na stacji kolejowej

NIK o funkcjonowaniu grupy kapitałowej PKP

24 listopada 2015 07:42

NIK negatywnie oceniła zarówno organizację, jak i funkcjonowanie Grupy PKP w latach 2010-2012 i pierwszym półroczu 2013. Spółka „matka” – PKP S.A nieskutecznie zarządzała holdingiem Grupa PKP, bowiem do października 2012 r. nie wypracowała strategii działalności Grupy ani nie zawierała ze spółkami zależnymi umów, ustalających ich wzajemne obowiązki i uprawnienia. Brak dostatecznego nadzoru ze strony PKP S.A., w tym brak koordynacji i przepływu informacji w skontrolowanych spółkach Grupy PKP (PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., KZŁ Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., PKL S.A., Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., KPT-W Natura TOUR Sp. z o.o.), wpływał niekorzystnie na działalność spółek wchodzących w skład Grupy.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu grupy kapitałowej PKP

Ilustracja: Remont drogi - koparka ładuje ziemię na wywrotkę na pierwszym planie oznaczania zwężenia drogi

NIK o utrzymaniu i remontach dróg

21 sierpnia 2015 08:55

Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dbają o ustalanie terminów prac i robót na drogach krajowych w taki sposób, by naprawy nie utrudniały podróżowania i nie były przeprowadzane w porach największego natężenia ruchu. W dodatku internetowy informator Dyrekcji o utrudnieniach zawiera nieaktualne i nierzetelne informacje i kierowcy zamiast skorzystać z objazdów, stoją w korkach. NIK zwraca także uwagę na łamanie zasad polityki antykorupcyjnej przez pracowników łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji.

więcej treści z artykułu: NIK o utrzymaniu i remontach dróg

Ilustracja: Zdjęcie pasa startowego lotniska

NIK o budowie lotniska w Modlinie

18 czerwca 2015 20:05

NIK oceniła budowę portu lotniczego w Modlinie. Inwestycję realizowała spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. W działaniach spółki oraz nadzoru budowlanego Izba dopatrzyła się szeregu nieprawidłowości. Presja czasu sprawiła, że inwestycja została źle przygotowana. Zawiódł także nadzór budowlany, co jest typowe dla wielu kontrolowanych przez NIK inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie lotniska w Modlinie

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052