NIK kończy projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

Izba Obrachunkowa Azerbejdżanu (CoA) wyposażona w nową politykę zarządzania personelem, zespół specjalistów ds. kadr, grupy azerskich kontrolerów przeszkolone w zakresie kontroli finansowej, zgodności i wykonania zadań, umiejętność stosowania zmienionych procedur zapewniania i kontroli jakości oraz nowa strategia komunikacyjna, która ma zostać uwzględniona w Strategii rozwoju CoA na nadchodzące lata - to efekty kończącego się właśnie unijnego projektu współpracy bliźniaczej pomiędzy polską Najwyższą Izba Kontroli a Izbą Obrachunkową Azerbejdżanu. Wszystkie cztery zaplanowane komponenty zostały zrealizowane, a azerscy kontrolerzy przeszkoleni tak, aby teraz sami mogli szkolić  kolejnych swoich kolegów. We środę w Baku projekt posumowali i uroczyście zamknęli Prezes NIK Marian Banaś oraz Przewodniczący CoA Vugar Gulmammadov.

Rozpoczęty w październiku 2017 roku projekt twinningowy (zwany także - podobnie, jak inne tego typu unijne przedsięwzięcia - współpracą bliźniaczą) „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu (CoA)” obejmował całokształt funkcjonowania najwyższych organów kontroli. Podstawą i trzonem projektu był obszar kontroli: od przygotowania i planu, przez procedury kontrolne, aż po opracowanie i raport końcowy. Szkolenia, prezentacje i warsztaty dotyczyły także spraw związanych z polityką kadrową i komunikacyjną.

Celem twinningu było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego azerskiego najwyższego organu kontroli. NIK podjęła się tego zadania na zlecenie Komisji Europejskiej. W całości finansowane jest ono z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Uczestnicy konferencji zamykającej projekt: Radca prezesa  NIK,  Kierownik Projektu Wojciech Kutyła, Ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski, Prezes NIK Marian Banaś, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Vugar Gulgmammadov, Ambasador Unii Europejskiej w Azerbejdżanie Kestutis Jankauskas , Zastępca Przewodniczącego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Adil Maharramov

Konferencja zamykająca projekt współpracy bliźniaczej w Azerbejdżanie (od lewej) Radca prezesa NIK, Kierownik Projektu Wojciech Kutyła, Ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski, Prezes NIK Marian Banaś, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Vugar Gulgmammadov, Ambasador Unii Europejskiej w Azerbejdżanie Kestutis Jankauskas , Zastępca Przewodniczącego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Adil Maharramov.

W ciągu 27 miesięcy odbyło się ponad 50 misji eksperckich (w tym 5 wizyt studyjnych w Polsce), w których udział wzięli najlepsi w swoich dziedzinach specjaliści kontroli państwowej z Polski. Pod okiem polskich ekspertów azerscy kontrolerzy przeprowadzili w swoich instytucjach i urzędach aż 16 kontroli pilotażowych.

Cały Projekt podzielony był na 4 komponenty tematyczne dotyczące:

  • rozwoju potencjału zarządzania zasobami ludzkimi;
  • rozwoju potencjału podejmowania kontroli zgodności i finansowej oraz sporządzania z nich raportów zgodnie ze Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) oraz przepisami prawa krajowego;
  • rozwoju potencjału podejmowania kontroli wykonania zadań oraz sporządzania z nich raportów zgodnie ze Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) oraz przepisami prawa krajowego.
  • skutecznego zaangażowania głównych interesariuszy CoA, w tym parlamentu oraz mediów.

Szczegółowe wnioski i efekty twinningu przedstawiono na uroczystej konferencji zamykającej, której przewodniczyli Prezes NIK Marian Banaś i Przewodniczący CoA Vugar Gulmammadov. - Jestem dumny, że polska NIK miała szansę wdrożyć projekt Komisji Europejskiej tutaj w Azerbejdżanie - kraju, z którym dzielimy wiele podobnych doświadczeń. Polska i sama NIK niedawno jeszcze podążały podobną ścieżką jak Azerbejdżan i Izba Obrachunkowa. Byliśmy również beneficjentem funduszy UE i instrumentu twinningowego. Z tego powodu czujemy odpowiedzialność przed Unią Europejską i innymi krajami, które chcą rozwijać swoją państwowość w nowoczesny i demokratyczny sposób - mówił Prezes NIK Marian Banaś.  

Konferencja zamykająca projekt współpracy bliźniaczej w Azerbejdżanie, widok na salę i prezydium

Konferencja zamykająca projekt współpracy bliźniaczej w Azerbejdżanie (od lewej) Ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski, Prezes NIK Marian Banaś, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Vugar Gulgmammadov, Ambasador Unii Europejskiej w Azerbejdżanie Kestutis Jankauskas, Zastępca Przewodniczącego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Adil Maharramov

Podczas zamknięcia przedstawiono najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji misji eksperckich, usprawnień organizacyjnych oraz zastosowanych form wsparcia dla azerskich kontrolerów. Obie strony podkreśliły korzyści, jakie osiągnięto dzięki temu, że zasadą projektu było partnerstwo, a środkiem do osiągnięcia celu wskazanie różnic między bliźniaczymi organizacjami oraz zaproponowanie rozwiązań które sprawdziły się w Polsce.

Jestem przekonany, że silna, niezależna i wiarygodna państwowa instytucja kontroli jest jednym z najważniejszych elementów siły instytucjonalnej każdego kraju, opartej na rządach prawa, poszanowaniu praw obywateli i standardach demokratycznych. Naszą rolą jako audytorów publicznych jest zapewnienie, aby zasoby powierzone przez obywateli rządowi i innym władzom publicznym były wydawane w sposób zgodny z prawem i skuteczny, na rzecz wspólnego dobra całego narodu - podkreślał w swoim wystąpieniu Marian Banaś.

Temu podporządkowane też były założone i zrealizowane cele twinningu, czyli przede wszystkim przeszkolenie azerskich kontrolerów w zakresie metodologii planowania i prowadzenia kontroli i to zarówno w obszarze kontroli finansów i zgodności, jak i wykonania zadań.  Wzmocnienie potencjału instytucji będzie możliwe także dzięki osiągnięciom misji poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi, podczas których założenia i cele polityki personalnej opracowano tak, aby dokładnie odpowiadały potrzebom Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu. Przeszkolono także zespół specjalistów ds. zarządzania kadrami, którego zadaniem będzie teraz skuteczne wdrożenie tej polityki. W lepszym komunikowaniu wyników kontroli oraz większej otwartości urzędu na obywateli posłuży zapewne opracowana nowoczesna strategia komunikacji, która - zgodnie z intencją azerskich kontrolerów - ma zostać włączona do tworzonej właśnie Strategii CoA na nadchodzące lata.

Wszystkie powstające podczas misji dokumenty wypracowano w oparciu i w zgodności z najlepszymi światowymi i europejskimi standardami kontroli i funkcjonowania najwyższych organów kontroli zrzeszonych w INTOSAI i EUROSAI. Niewątpliwą wartością Projektu jest także fakt, iż wszystkie komponenty i cele realizowano tak, aby pracownicy CoA, którzy brali czynny udział w twinningu, przygotowywali się jednocześnie do przekazania zdobytej wiedzy i umiejętności pozostałym pracownikom. Obecnie dzięki takiemu podejściu wyspecjalizowana grupa kontrolerów jest w stanie zapewnić wysokiej jakości szkolenia dla pozostałych pracowników CoA.

Prezes NIK Marian Banaś odpowiada na pytania dziennikarzy

Briefing prasowy Prezesa NIK Mariana Banasia po Konferencji zamykającej projekt współpracy bliźniaczej w Azerbejdżanie

Zamykając Projekt Prezes NIK podziękował zarówno Liderom Projektu: dyrektorowi Hilalowi Huseynovowi oraz Radcy prezesa Wojciechowi Kutyle za ich wysiłki w zarządzaniu i budowanie dobrych relacji między naszymi instytucjami, jak i wszystkim zaangażowanym w Projekt pracownikom Izby, a także wszystkim polskim ekspertom. Szczególnie serdeczne podziękowania Prezes Banaś skierował do Przewodniczącego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu, podkreślając, że projekt ten nie mógłby się udać bez jego otwartości i odwagi. - Cechy te są potrzebne, aby lider zaprosił inną instytucję do oceny pracy swojej instytucji oraz do otrzymania opinii - czasem krytycznych - i do wdrożenia zaleceń pochodzących z zewnątrz. Jest to bardzo dojrzałe i odpowiedzialne podejście, które, jak widać, przyniosło pozytywny efekt - mówił Prezes Banaś.  

Prezes NIK Marian Banaś i Zastępca Przewodniczącego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Adil Maharramov składają kwiaty w Alei Męczenników w Baku

Prezes NIK Marian Banaś i Zastępca Przewodniczącego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu Adil Maharramov składają kwiaty w Alei Męczenników w Baku.

Prezes NIK podkreślił także, że chociaż jego oficjalnym beneficjentem była Izba Obrachunkowa Azerbejdżanu, w rzeczywistości obie strony zyskały równie dużo, ucząc się od siebie i poznając inną perspektywę i inne spojrzenie na wiele aspektów pracy najwyższego organu kontroli. - Myślę, że tego rodzaju wzajemne korzyści są podstawową wartością projektów twinningowych - powiedział Prezes NIK, dodając, że koniec projektu na pewno nie jest końcem współpracy pomiędzy obiema instytucjami, lecz jednym z udanych etapów wzajemnych relacji.

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli i Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu sięga 2013 r. Azerscy kontrolerzy odwiedzili wówczas NIK z wizytą studyjną dotyczącą audytu w CERN, audytu projektów Banku Światowego, kontroli długu publicznego oraz kontroli w zakresie infrastruktury. W 2016 r. przewodniczący CoA Vugar Gulmammadov złożył wizytę w Polsce. W tym samym roku NIK złożyła ofertę przeprowadzenia projektu współpracy bliźniaczej (tzw. twinningu) na rzecz Azerbejdżanu. Oficjalne otwarcie projektu współpracy bliźniaczej nastąpiło w październiku 2017 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 marca 2020 09:58
Data publikacji:
13 marca 2020 10:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 marca 2020 13:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolaż zdjęć z misji twinningowych obok flagi Polski Unii Europejskiej i Azerbejdżanu, poniżej logo projektu Twinning

Przeczytaj treść ponownie