Wnioski NIK uwzględnione w kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Podczas połączonego posiedzenia dwóch sejmowych komisji - Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - podsumowane zostały prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Nowa redakcja tego kompleksowego dokumentu, dotyczącego m.in. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Polsce, jest odpowiedzią na raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podkreślił, że projekt realizuje wnioski NIK przedstawione posłom podczas posiedzenia komisji 8 czerwca 2017 roku.

W nowych przepisach znajdzie odzwierciedlenie sześć najważniejszych postulatów Izby. Chodzi o:

  • Traktowanie przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego
  • Nadanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi
  • Rozszerzenie wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych
  • Uregulowanie kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Zapewnienie spójności dokumentów planistycznych
  • Skuteczne informowanie lokalnych społeczności, zapewniające zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

Kodeks poddany został pogłębionym konsultacjom publicznym. Zakończenie rządowych prac nad projektem planowane jest na grudzień 2017 roku. Z początkiem przyszłego roku ma on trafić pod obrady Sejmu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 lipca 2017 21:56
Data publikacji:
28 lipca 2017 21:37
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lipca 2017 14:02
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski

Przeczytaj treść ponownie