Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wnioski NIK uwzględnione w kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Napis KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY, w tle plany budowlane i dzwig

28 lipca 2017 09:00

Nowa redakcja kodeksu urbanistyczno-budowlanego – kompleksowej regulacji, która ma przywrócić i utrwalić ład przestrzenny w Polsce – jest odpowiedzią na wnioski zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zasadnicze postulaty NIK znalazły odzwierciedlenie w projektowanych przepisach.

Podczas połączonego posiedzenia dwóch sejmowych komisji - Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - podsumowane zostały prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Nowa redakcja tego kompleksowego dokumentu, dotyczącego m.in. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Polsce, jest odpowiedzią na raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podkreślił, że projekt realizuje wnioski NIK przedstawione posłom podczas posiedzenia komisji 8 czerwca 2017 roku.

W nowych przepisach znajdzie odzwierciedlenie sześć najważniejszych postulatów Izby. Chodzi o:

  • Traktowanie przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego
  • Nadanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi
  • Rozszerzenie wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych
  • Uregulowanie kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Zapewnienie spójności dokumentów planistycznych
  • Skuteczne informowanie lokalnych społeczności, zapewniające zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

Kodeks poddany został pogłębionym konsultacjom publicznym. Zakończenie rządowych prac nad projektem planowane jest na grudzień 2017 roku. Z początkiem przyszłego roku ma on trafić pod obrady Sejmu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 27 lipca 2017 21:56
Data publikacji: 28 lipca 2017 21:37
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 28 lipca 2017 14:02
Ostatnio zmieniał/a: Krzysztof Andrzejewski

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052