Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

W czerwcu przedstawiciele NIK uczestniczyli w 112 posiedzeniach komisji sejmowych - najczęściej Komisji Infrastruktury; Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Finansów Publicznych. Prezentowali wyniki kontroli oraz brali udział w procesach legislacyjnych.  

NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2009 roku

Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszą coroczną kontrolą NIK. Dostarcza niezależnej i obiektywnej informacji, jak kontrolowane jednostki oraz rząd realizują budżet. Na końcowy dokument, czyli  Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 roku, składają się 93 cząstkowe informacje o wynikach  kontroli. Przedstawiciele NIK zaprezentowali na forum Komisji ds. Spraw Kontroli Państwowej (KOP) oraz  Komisji Infrastruktury (INF) wybrane, jednostkowe wyniki kontroli wykonania budżetu w zakresie przedmiotów zainteresowania komisji. Obie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu państwa.

Poczta Polska

- Ocena ogólna działalności Poczty Polskiej jest negatywna Zaobserwowaliśmy stałe pogarszanie się jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, nie zapewniono wymaganej powszechnej dostępności do usług pocztowych, nie dotrzymano parametrów jakościowych świadczonych usług w zakresie terminowości i bezpieczeństwa obrotu, jak również z opóźnieniem realizowano inwestycje strategiczne dla rozwoju poczty - tak o efektach kontroli działalności Poczty Polskiej na posiedzeniu Komisji Infrastruktury mówił wiceprezes NIK, Jacek Kościelniak. NIK sformułowała ponad 200 wniosków pokontrolnych, dotyczyły one m.in. poprawy dostępności usług pocztowych, dotrzymania terminowości doręczania przesyłek oraz zwiększenia stopnia zinformatyzowania placówek pocztowych. Ponad połowa wniosków została już zrealizowana. Wykonanie kolejnych jest stale monitorowane przez NIK.

PIT

Posłowie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej dowiedzieli się, jak urzędy skarbowe radzą sobie z pobieraniem podatku dochodowego od osób fizycznych  Skontrolowano Ministerstwo Finansów i 19 urzędów skarbowych. Mimo pozytywnej oceny kontrolerzy NIK  w swym raporcie wytknęli skarbówce m.in. mało skuteczną egzekucję podatkową, problemy ze ściąganiem zaległości podatkowych oraz niewystarczającą kontrolę wywiązywania się podatników ze zobowiązań.

Fundusze strukturalne

Rok 2009 był ostatnim w realizacji programów operacyjnych z unijnej perspektywy finansowej 2004-2006. W związku z zakończeniem okresu wydatkowania Polska musi przedłożyć Komisji Europejskiej dokumenty dotyczące zamknięcia pomocy, czyli rozliczenia zobowiązań finansowych. Posłowie zasiadający w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki regionalnej dowiedzieli się, jak polskie instytucje poradziły sobie z realizacją tego zadania.  - Ocena wydana przez Izbę jest pozytywna. Kontrolowane jednostki podejmowały właściwe działania. Zdarzały się uchybienia i nieprawidłowości, nie stwierdzono jednak zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez naszą administrację z obowiązków nałożonych przez KE -  podsumował wyniki kontroli Dariusz Łubian, wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 lipca 2010 09:19
Data publikacji:
05 lipca 2010 09:18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 14:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Okładki raportów NIK w tle sala posiedzeń Sejmu

Przeczytaj treść ponownie