Przejdź do treści

Zdrowie

Kobieta w ciąży leży w szpitalnym łóżku, siedzą przy niej jej partner i lekarz

NIK o opiece okołoporodowej na oddziałach położniczych

27 lipca 2016 07:45

Choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część oddziałów położniczych ma problemy z ich przestrzeganiem. Nie wszystkie dysponują odpowiednim sprzętem, nie wszędzie obsada kadrowa jest wystarczająca, aby zapewnić matce i dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wciąż też zdarzają się szpitale, które nie gwarantują rodzącym prawa do intymności. Po części powodem takiej sytuacji są przepisy, które pozwalają na szereg odstępstw od obowiązujących norm.

więcej treści z artykułu: NIK o opiece okołoporodowej na oddziałach położniczych

Świnia prowadzona na ubój

NIK o bezpieczeństwie żywności

12 lipca 2016 07:40

Nadzór nad ubojem gospodarczym zwierząt i handlem produktami pochodzącymi z tego uboju na rynku krajowym był niedostateczny. Kontrolerzy dopatrzyli się nieskuteczności w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej, dotyczących bezpieczeństwa żywności, przede wszystkim w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt w gospodarstwach i utylizacją powstających tak odpadów szczególnego ryzyka. Nie weryfikowano uprawnień do uboju zwierząt w gospodarstwach.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie żywności

Dokument faktury przykryty częściowo kitlem lekarskim i stetoskopem

NIK o korzystaniu z usług zewnętrznych przez szpitale

23 czerwca 2016 08:00

Szpitale publiczne coraz częściej zlecają zewnętrznym wykonawcom zarówno swoje podstawowe zadania, czyli udzielanie świadczeń medycznych, jak i usługi niemedyczne, takie jak sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów czy transport sanitarny. Przeznaczają na te cele spore kwoty: 11 skontrolowanych szpitali wydawało na usługi zewnętrzne w kontrolowanym okresie (2012-2014) co roku od niemal 4 mln zł do 77 mln zł, co stanowiło nawet ponad 30% kosztów ich działalności.

więcej treści z artykułu: NIK o korzystaniu z usług zewnętrznych przez szpitale

Zniszczone arkusze azbestu

NIK o realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu

16 czerwca 2016 08:00

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nie spełnia swojej roli. Mimo stworzenia ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa, tempo usuwania azbestu jest znikome, a jego ilość wciąż pozostaje niewiadomą, gdyż wciąż nie ma pełnej inwentaryzacji jego zasobów. NIK szacuje, że przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest, prace te będą trwały około 200 lat. Izba postuluje zmianę założeń Programu i jego urealnienie, tak aby w pierwszej kolejności finansować usuwanie azbestu najbardziej szkodliwego dla zdrowia i życia ludzi.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu

Cień mężczyzny z butelką w ręku, na pierwszym planie napis WEZWANIE do poddania się leczeniu odwykowemu

NIK o przymusowym kierowaniu na leczenie odwykowe

10 czerwca 2016 10:15

Procedura przymusowego kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe nie funkcjonuje sprawnie i nie wspomaga skutecznie rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponad 60 procent zobowiązanych nie stawia się na leczenie, a 30 procent osób przyjętych na obowiązkową terapię nie kończy jej. Połowa zobowiązanych jest ponownie przymusowo kierowana na leczenie, a niemal tyle samo trafia na nie wielokrotnie.

więcej treści z artykułu: NIK o przymusowym kierowaniu na leczenie odwykowe

Lekarz trzymający w ręku przedmiot w kształcie serca

NIK o realizacji świadczeń z zakresu kardiologii

31 maja 2016 08:15

W kontrolowanych szpitalach pacjenci mieli zapewniony dostęp do świadczeń kardiologii inwazyjnej finansowanych ze środków publicznych, a wskaźnik śmiertelności po zabiegach tego typu obniżał się z roku na rok. NIK zwraca uwagę na dysproporcję w wycenie przez NFZ świadczeń kardiologii inwazyjnej i zachowawczej: stawki wypłacane za leczenie zachowawcze nie pokrywają jego kosztów, natomiast pięcio-, sześciokrotnie wyższe kwoty za leczenie inwazyjne sprawiają, że placówki, zwłaszcza te niepubliczne, koncentrują się na udzielaniu tych świadczeń i chętnie przejmują szpitalne oddziały kardiologii.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji świadczeń z zakresu kardiologii

Opakowania z dopalaczami

NIK skontroluje walkę z dopalaczami [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

23 maja 2016 09:00

Rynek dopalaczy udało się czasowo ograniczyć, ale nie wyeliminowano go zupełnie. Sklepy z dopalaczami działają obecnie jako punkty ksero, lombardy lub po prostu nieoznakowane lokale. Skład chemiczny oferowanych tam produktów jest szybko zmieniany, by wymknąć się spod zakazu sprzedaży. Tymczasem w 2015 roku doszło do ponad siedmiu tysięcy zatruć oraz 34 zgonów, które mogły być związane z zażyciem dopalaczy. Co robi administracja, by przeciwdziałać temu zjawisku? NIK wkrótce to sprawdzi. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów zorganizowana w siedzibie Izby.

więcej treści z artykułu: NIK skontroluje walkę z dopalaczami [panel ekspertów]

Ilustracja: Kobieta w ciąży trzymająca się za brzuch, przed nią lekarz robiący notatki

NIK o dostępności badań prenatalnych

17 maja 2016 14:00

Kobiety spełniające zdrowotne lub wiekowe kryteria mają w Polsce zapewniony bezpłatny dostęp do Programu badań prenatalnych. Jednak w ocenie NIK taki podział nie ma uzasadnienia, ponieważ żadna grupa wiekowa ciężarnych nie jest zupełnie wolna od ryzyka wad wrodzonych u dzieci, i choć prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest zróżnicowane, nie są to różnice tak diametralne, żeby pozbawiać którąkolwiek z grup przyszłych mam prawa do bezpłatnych nieinwazyjnych badań prenatalnych.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępności badań prenatalnych

Lekarz trzymający w rękach duży pakiet dokumentów

NIK o prowadzeniu dokumentacji medycznej

09 maja 2016 11:00

Placówki medyczne nie przykładają wystarczającej wagi do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, choć są to dokumenty wpływające na przebieg leczenia, postępowania sądowe czy rozliczenia z NFZ. Największy bałagan stwierdzono w dokumentacji przychodni: w kartach pacjentów brakowało istotnych informacji na temat przebytych chorób, pobytów w szpitalu, czy chorób przewlekłych. Nieco lepiej sytuacja wyglądała w szpitalach, ale tam z kolei problemem jest zróżnicowana częstotliwość dokonywanych wpisów, wadliwa korekta błędów i brak prawidłowej autoryzacji wpisów. NIK dostrzega problem braku czasu na uzupełnianie dokumentacji, jednocześnie wskazuje jednak, że część uchybień wynika po prostu z braku należytej staranności personelu.

więcej treści z artykułu: NIK o prowadzeniu dokumentacji medycznej

Pielęgniarka obejmuje starszą kobietę

NIK o świadczeniu pomocy osobom starszym

14 kwietnia 2016 08:10

Na wolne miejsce w domu pomocy społecznej nie czeka się już latami. Kolejki teoretycznie się skróciły, w niektórych domach można dostać miejsce od ręki, a część nawet ogranicza swoją działalność z powodu braku chętnych. Jest to jednak złudne, bo opieki wymaga coraz więcej osób starszych. NIK wskazuje, że to nieuzasadnione różnice w opłatach przeniosły ciężar zainteresowania seniorów na zakłady opiekuńczo-lecznicze. Część pensjonariuszy przejmują też placówki niepubliczne – tańsze, bo standardy jakie muszą spełniać są niższe niż w placówkach publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o świadczeniu pomocy osobom starszym

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052