Logo Najwyższej Izby Kontroli

5 grudnia 2012

2013-01-17 11:09:36

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony cywilnego ruchu lotniczego w Polsce jako elementu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
Informację przedstawił dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK - Stanisław Jarosz.
Z ogólnej oceny skontrolowanej działalności wynika, iż kontrolujący:
- negatywnie ocenił działania legislacyjne ministra właściwego do spraw transportu, jako naczelnego organu administracji rządowej, i nadzorcze Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jako centralnego organu administracji rządowej, w szczególności dotyczące programów ochrony lotnictwa cywilnego oraz kontroli jakości i szkolenia. Minister i Prezes ULC nie doprowadzili do dostosowania przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze i jej aktów wykonawczych, do zgodności z regulacjami prawnymi UE. W rezultacie powyższe zaniedbania stworzyły zagrożenie dla Polski sankcjami ze strony władz UE;
- negatywnie ocenił nadzór Prezesa ULC nad ochroną lotnictwa cywilnego, realizowany przez podmioty gospodarcze wykonujące lotniczą działalność gospodarczą, w szczególności przez zarządzających lotniskami. W wyniku nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa i nadzoru zadania w zakresie ochrony realizowane były przez zarządzających lotniskami w sposób niedostateczny, niekiedy z rażącym naruszeniem prawa. Szczególną uwagę zwrócono na dopuszczenie przez te podmioty do wykonywania kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu, ładunków i poczty przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień.
Skala nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przez kontrolowane jednostki, zdaniem NIK, może mieć wpływ na pogorszenie stanu bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Wygenerowano: 2020-02-21 05:09:33