Logo Najwyższej Izby Kontroli

Przegląd partnerski

2013-07-29 09:00:00

Przegląd partnerski to narzędzie, które coraz chętniej wykorzystują w swojej pracy najwyższe organy kontroli. Ocena dokonana przez inne NOK wpływa na podniesienie jakości pracy instytucji kontrolnych. Eksperci z NIK kilkakrotnie brali udział w takich przeglądach. W 2012 roku na prośbę Najwyższej Izby Kontroli międzynarodowy zespół audytorów przeprowadził w NIK przegląd partnerski.

Eksperci z najwyższych organów kontroli  Austrii, Danii, Holandii i Litwy sprawdzili cały proces kontroli. Audytorzy w swojej ocenie oparli się na międzynarodowych standardach określonych przez INTOSAI - ISSAI oraz na dobrych praktykach kontrolnych.

Prezes NIK Jacek Jezierski o idei przeglądu partnerskiego

NIK została doceniona m.in. za sposób komunikowania się z opinią publiczną, jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność lepszego komunikowania się z kontrolowanymi oraz bardziej przejrzystego i zrozumiałego formułowania dokumentów pokontrolnych.

Henrik Berg Rasmussen z NOK Danii o wynikach przeglądu partnerskiego

Wygenerowano: 2020-08-05 01:17:35